ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรียา ไชยลังกา 6
2 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 5
3 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 5
4 อังศุมา วิทยวีรศักดิ์ 4
5 นิตยา ตากวิริยะนันท์ 4
6 เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 4
7 แสงอรุณ สุขเกษม 4
8 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 4
9 สุดจิต ไตรประคอง 3
10 โขมพักตร์ มณีวัต 2
11 สมพร วรรณวงศ์ 2
12 เฉลิมศรี อรรจนกุล 2
13 แสงอรุณ อิสระมาลัย 2
14 สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย 2
15 ประนอม หนูเพชร 2
16 ภารดี ปรีชาวิทยากุล 2
17 วิรัช วุฒิภูมิ 2
18 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
19 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
20 ฉวีวรรณ ยี่สกุล 1
21 อุบลวรรณ ตันสกุล 1
22 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 1
23 เสริม ทัศศรี 1
24 อุดม พานทอง 1
25 จารุวรรณ ขันติสุวรรณ 1
26 นุกูล ตะบูนพงศ์ 1
27 อรัญญา เชาวลิต 1
28 อรุณ สุขเกษม 1
29 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
30 สมสมัย สุธีรศานต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2548 1
3 2546 1
4 2545 1
5 2543 2
6 2540 4
7 2538 1
8 2534 1
9 1086 2
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
2 รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. 2548
3 รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
5 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2543
6 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้
7 รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2540
8 AIDS Proevtion and Care Program for Mustim Communites in Southern Thailand
9 AIDS Proevtion and Care Program for Mustim Communites in Southern Thailand
10 รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา
11 การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่พักอาศัยในอาคารวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2538
12 การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่พักอาศัยในอาคารวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดเห็นของพยาบาลประจำการต่อการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแลและแก้ไขปัญหาเอดส์
15 รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับรังสีรักษา