ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภรณ์ ส่งแสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการย่อย 1 :การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นระดับครัวเรือน
2 การพัฒนาการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะ
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2554
4 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
5 การบำบัดมลพิษจากการย้อมสีกระจูดและภูมิปัญญาการแปรรูปเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาวะ
6 2. การศึกษาการใช้ทรัพยากรชีวภาพในเขตทะเลน้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์
7 การพัฒนากลไกการบริหารและการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวด้านพลังงานหมุนเวียนแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลการเสริมขมิ้นชันที่ผลิตในอำเภอป่าพะยอมในอาหารสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
9 การศึกษาการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์
10 การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของการเสริมขมิ้นชันที่ระดับต่างๆในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม 30 กิโลกรัม
11 การทดลองที่ 4 ศึกษาผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะ 30-100 กิโลกรัม
12 ผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารไก่เนื้อและการใช้ซีโอไลต์ผสมในวัสดุรองพื้นรอกไก่ต่อระดับแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตและผลการใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติเสริมในอาหารสุกรต่อระดับแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟด์และสมรรถภาพการผลิตของสุกร
ปี พ.ศ. 2552
13 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด และกิจกรรมนันทนาการ
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในผักหวานบ้าน (Sauropus androynus(l.) merr. Leave) และผลของการเสริมใบผักหวานในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกรอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อระดับไวตามิน อี ใน
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
16 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ของซีโอไลต์ธรรมชาติ และความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
17 ประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียจากการเลี้ยงกุ้งขาวในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ เปลือกหอยนางรมและสาหร่ายผมนาง
ปี พ.ศ. 2549
18 ประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียจากการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ เปลือกหอยนางรมและสาหร่ายหางกระรอก
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขมิ้นชันมาใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรชีวภาพในทะเลน้อยเพื่อการเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
21 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynous (L.) Merr. Leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2546
22 การศึกษาความหลากหลายและค่าเคมีโลหิตของไก่พื้นบ้านเพศผู้ในจังหวัดพัทลุง