ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
4 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
5 ปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาและการลื่นล้มของผู้สูงอายุในชุมชนท่าข้าม
6 ปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาและการลื่นล้มของผู้สูงอายุในชุมชนท่าข้าม
ปี พ.ศ. 2554
7 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานชุมชนของนักศึกษา โครงการสร้างพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
8 ความคิดเห็นของผู้รับบริการในแหล่งฝึกปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาชมรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลของโปรแกรมการจัดการกับความเครียดจากการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา