ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อานุภาพ เส็งสาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของอายุการตัดและความสูงของการตัดต่อการผลิตใบกระถินสายพันธุ์กลาบราต้า
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้ไมยราบยักษ์แห้งเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นเมืองหลังหย่านม
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของการเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมบอร์ 50% ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอก
4 ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองไทย ระยะเจริญเติบโตน้ำหนัก 100 ถึง 150 กิโลกรัม
5 การใช้ใบกระถินหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นระดับต่างๆ กันขุนแพะเนื้อลูกผสมแองโกลนูเบี้ยน
6 ผลของการเสริมผักคาวตองในรูปผงในสูตรอาหารไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2551
7 การใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักเพื่อใช้เลี้ยงแพะระยะให้นม 2. ผลของการใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักต่อปริมาณการกินได้ นิเวศน์วิทยาในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และการสะสมโภชนะของแพะลูกผสมพื้นเมือง-ซาเนน 50 เปอร์เซ็นต์
8 การใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักเพื่อใช้เลี้ยงแพะระยะให้นม 1. ผลของระดับเปลือกสับปะรดที่เหมาะสมต่อกระบวนการหมักและคุณภาพของอาหารผสมเสร็จหมัก
9 การใช้เปลือกสับปะรดและหญ้าแพงโกล่าเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นระดับต่างๆขุนแพะลูกผสม
10 ผลการเสริมน้ำสกัดชีวภาพจากผักคาวตองในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
11 การใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักใช้เลี้ยงแพะ ระยะให้นม3.ผลของการใช้เปลือกสับปะรดในอาหารผสมเสร็จหมักต่อการกิน สรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ำนมของแพะลูกผสมว้เนน75 เปอร์เซ็นต์
12 ผลของระดับโปรตีนในอาหาร ต่ออัตราการเจริญเติบโตสำหรับแพะพื้นเมือง เพศผู้ระยะ 3 เดือน ถึง 1 ปี
ปี พ.ศ. 2540
13 การศึกษาไอโซไซม์ในปลาดุกอุย