ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อานนท์ วรยิ่งยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Arnond Warrayingyong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 5
3 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
4 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 4
5 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
6 มณฑกา ธีรชัยสกุล 2
7 Wansiri Nilnate 2
8 วรรณศิริ นิลเนตร 2
9 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 2
10 ทศพร วิมลเก็จ 2
11 Monthaka Teerachaisakul 2
12 ดุษณี วินิจฉัย 1
13 ชรินทร์ ศึกษากิจ 1
14 ธีรยุทธ ปานพรหม 1
15 สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย 1
16 สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์ 1
17 บดี ธนะมั่น 1
18 ชนิกานต์ ขำเหมือน 1
19 จิตรา ทองสุข 1
20 วิไลลักษณ์ หมดมลทิน 1
21 เจนวิทย์ ศรพรหม 1
22 ศิริวรรณ แซ่อึ้ง 1
23 วิมลศักดิ์ ปริยงค์ 1
24 ประศักดิ์ สันติภาพ 1
25 นวพรรณ ผลบุญ 1
26 สุวภัทร ลี้พูลทรัพย์ 1
27 จิระวรรณ พึ่งสกุล 1
28 ธนพร สุดยอดสุข 1
29 วรรณลักษณ์ ดุลยากุล 1
30 เชิดชัย ศิริมหา, 2519- 1
31 สมพร หุ่นเลิศ 1
32 บุณฑริกา อินทสิงห์ 1
33 สรันยา เฮงพระพรหม 1
34 เบญจพร จิตรหาญ 1
35 หรรษา รักษาคม 1
36 กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด 1
37 อติชาต หงษ์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 4
8 2547 3
9 2546 2
10 2545 4
11 2544 4
12 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสำรวจการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
2 A National Survey of Thai Traditional and Alternative Medicine Services of Ministry of Public Health Hospitals in 2014
3 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ปี พ.ศ. 2556
4 การรับรู้และความคาดหวังด้านการบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรสนับสนุนด้านคลินิก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 ต้นทุนประสิทธิผลโปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
6 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนกลาง
8 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
9 ลักษณะของผู้ป่วยซิฟิลิสที่มีการติดเชื้อเอชไอวีและไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549
ปี พ.ศ. 2549
10 วิเคราะห์ต้นทุนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการบำบัด และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่ผ่านการบำบัด ก่อนส่งออกนอกโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
11 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2548
12 เครื่องชี้วัดคุณภาพของการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ
13 ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองของพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
14 อัตราการขาดยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ
15 เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2547
16 การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
17 ความเครียด คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
18 การสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2546
19 ความคิดเห็นต่อการเลือกสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองของประชาชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
20 พฤติกรรมการออกกำลังกาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ สถาบันราชภัฎ จันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
21 ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
22 สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย พ.ศ. 2535 ถึง 2544
23 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป
24 การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
25 การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลจิตเวช
26 คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ
27 การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดูแลสุขภาพประชาชน อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
28 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอยปลายในส่วนถูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิต
ปี พ.ศ. 2542
29 คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ