ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 มยุรี จารุปาน 1
7 กัญญา ศุภปิติพร 1
8 ๋Janes, Gavin W. 1
9 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
10 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
11 Chariya Uiyyasathian 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 Yeshey Penjor 1
18 นภสร โกวรรธนะกุล 1
19 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
20 Tadchanon Chuman 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 สมชัย วัฒนการุณ 1
25 นิศา วิชพันธุ์ 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 รุ่งราวี ทองกันยา 1
28 Kasidit Nootong 1
29 Naiyana Chaiyabutr 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 Prakong Tangpraprutkul 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 Ampa Luiengpirom 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 บรรจง คณะวรรณ 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 Puttipongse Varavudhi 1
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
40 สิทธิพร แอกทอง 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 วินัย งามแสง 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
48 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
49 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
50 Chonticha Srisawang 1
51 รังสินี มหานนท์ 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 ขจร กังสดาลพิภพ 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 สุนีย์ นัยจรัญ 1
56 สมพร พรมดี 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
59 สายฝน ควรผดุง 1
60 สิริพร สิวราวุฒิ 1
61 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
67 วิไล ชินธเนศ 1
68 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
69 คัคนางค์ มณีศรี 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
72 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 Anawatch Mitpratan 1
76 Walaisiri Muangsiri 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 Chayaporn Supachartwong 1
79 ประธาน ดาบเพชร 1
80 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 อวย เกตุสิงห์ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 Varunee Padmasankh 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
87 Acom Sornsute 1
88 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
89 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
90 Ong, Say Kee 1
91 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 ไววิทย์ พุทธารี 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
102 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
103 Somying Tumwasorn 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
105 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
117 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
118 Chulalongkorn University. Graduate School 1
119 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
120 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
121 กมลชนก ยวดยง 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 Thada Jirajaras 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
129 Thanathon Sesuk 1
130 Siriporn Sriwarakan 1
131 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
132 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
133 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
134 อินาซาวา, โจจิ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
136 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
137 Narong Punnim 1
138 เอกชัย อดุลยธรรม 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 Pornpimol Muanjai 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 วิมล เหมะจันทร 1
146 Chulalongkorn University.Graduate school 1
147 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
148 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
149 Sompol Sanguanrungsirikul 1
150 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
153 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 Supa Chantharasakul 1
156 ชอุ่ม มลิลา 1
157 ประคอง สุทธสาร 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
159 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
160 Panee Boonthavi 1
161 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
162 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
163 Chakkaphan Sutthirat 1
164 Vanida Chantarateptawan 1
165 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
167 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
169 Kittisak Likhitwitayawuid 1
170 วัฒนชัย สมิทธากร 1
171 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
172 Wilai Anomasiri 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
174 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
176 Sumphan Wongseripipatana 1
177 มยุรี ตันติสิระ 1
178 Srilert Chotpantarat 1
179 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
180 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
181 Chalermpol Leevailoj 1
182 Vimolmas Lipipun 1
183 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
184 Garnpimol C. Ritthidej 1
185 Boonchai Sangpetngam 1
186 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 2
6 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของการสูบบุหรี่ที่มีต่อการตอบสนองของเซลล์เยื่อบุผิวช่องปากในระบบภูมิคุ้มกันอินเนต
ปี พ.ศ. 2550
6 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
7 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
8 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
9 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย