ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
7 Pornpimol Muanjai 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 Varunee Padmasankh 1
10 Thada Jirajaras 1
11 Rajalida Lipikorn 1
12 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
13 Walaisiri Muangsiri 1
14 เอกชัย อดุลยธรรม 1
15 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
16 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
17 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
18 วาสนา เสียงดัง 1
19 อินาซาวา, โจจิ 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 อวย เกตุสิงห์ 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
28 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
29 ศุกันยา ห้วยผัด 1
30 กระมล ทองธรรมชาติ 1
31 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
32 สมชัย วัฒนการุณ 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 Thanathon Sesuk 1
35 Suchin Arunsawatwong 1
36 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 กมลชนก ยวดยง 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
41 สุวดี ยาป่าคาย 1
42 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 สมพร พรมดี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
72 สุวิชา ทองสิมา 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
75 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
77 คัคนางค์ มณีศรี 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
79 ขจร กังสดาลพิภพ 1
80 รังสินี มหานนท์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
82 สายฝน ควรผดุง 1
83 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
96 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
99 Naiyana Chaiyabutr 1
100 Kitpramuk Tantayaporn 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 Garnpimol C. Ritthidej 1
103 Supa Chantharasakul 1
104 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
105 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
106 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
107 กาญจนา แก้วเทพ 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 Jaitip Paiboon 1
114 Kittisak Likhitwitayawuid 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Sumphan Wongseripipatana 1
117 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
121 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 Kasidit Nootong 1
126 Jittima Chatchawansaisin 1
127 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
128 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
129 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
130 Chonticha Srisawang 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 Waraporn Siriterm 1
139 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
140 วินัย งามแสง 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 ประคอง ชอบเสียง 1
144 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
147 สุมา เมืองใย 1
148 Chakkaphan Sutthirat 1
149 พรรณี กาญจนพลู 1
150 ๋Janes, Gavin W. 1
151 สุมิตรา พูลทอง 1
152 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
153 Phanphen Wattanaarsakit 1
154 นภสร โกวรรธนะกุล 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 Yeshey Penjor 1
157 รุ่งราวี ทองกันยา 1
158 กำจัด มงคลกุล 1
159 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย