ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 Jittima Chatchawansaisin 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 วินัย งามแสง 1
12 Kasidit Nootong 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 Chonticha Srisawang 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 ชอุ่ม มลิลา 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 Chakkaphan Sutthirat 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 Yeshey Penjor 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 รุ่งราวี ทองกันยา 1
43 นภสร โกวรรธนะกุล 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Pornpimol Muanjai 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 Thada Jirajaras 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
55 อินาซาวา, โจจิ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
62 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
63 ประธาน ดาบเพชร 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 กระมล ทองธรรมชาติ 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
72 สมชัย วัฒนการุณ 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 สุวดี ยาป่าคาย 1
82 Acom Sornsute 1
83 วิมล เหมะจันทร 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
91 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
103 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 สมพร พรมดี 1
108 สิริพร สิวราวุฒิ 1
109 วาสนา เสียงดัง 1
110 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
111 สายฝน ควรผดุง 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 ขจร กังสดาลพิภพ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
117 รังสินี มหานนท์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
119 ธวัชชัย สันติสุข 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 บรรจง คณะวรรณ 1
126 มยุรี ตันติสิระ 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
130 Vimolmas Lipipun 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 Supa Chantharasakul 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 ศิริชัย ศิริกายะ 1
149 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 Panee Boonthavi 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 Jaitip Paiboon 1
158 วัฒนชัย สมิทธากร 1
159 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย