ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 วินัย งามแสง 1
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 Chonticha Srisawang 1
13 Phanphen Wattanaarsakit 1
14 นภสร โกวรรธนะกุล 1
15 Chayaporn Supachartwong 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 Kasidit Nootong 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 Yeshey Penjor 1
24 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 วิมล เหมะจันทร 1
33 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
34 พรรณี กาญจนพลู 1
35 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 กำจัด มงคลกุล 1
44 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 Thada Jirajaras 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
52 อวย เกตุสิงห์ 1
53 Walaisiri Muangsiri 1
54 เอกชัย อดุลยธรรม 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 Varunee Padmasankh 1
61 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
62 Pornpimol Muanjai 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 Acom Sornsute 1
69 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
70 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
71 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 Pantharee Boonsatorn 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
80 ศุกันยา ห้วยผัด 1
81 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
82 Chariya Uiyyasathian 1
83 Naiyana Chaiyabutr 1
84 คัคนางค์ มณีศรี 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
90 ขจร กังสดาลพิภพ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 Somying Tumwasorn 1
102 รังสินี มหานนท์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
109 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
110 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
111 อินาซาวา, โจจิ 1
112 สิริพร สิวราวุฒิ 1
113 สมพร พรมดี 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
118 สำเริง แย้มโสภี 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 วัลลภ แย้มเหมือน 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 Garnpimol C. Ritthidej 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
129 Kittisak Likhitwitayawuid 1
130 Panee Boonthavi 1
131 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
132 มยุรี ตันติสิระ 1
133 Ampa Luiengpirom 1
134 Sompol Sanguanrungsirikul 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 ศิริชัย ศิริกายะ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
150 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
151 Vanida Chantarateptawan 1
152 Wilai Anomasiri 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 กาญจนา แก้วเทพ 1
158 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
159 Puttipongse Varavudhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย