ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 อวย เกตุสิงห์ 1
8 กมลชนก ยวดยง 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 ประธาน ดาบเพชร 1
13 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
14 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
15 Walaisiri Muangsiri 1
16 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
17 Pornpimol Muanjai 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 Rajalida Lipikorn 1
22 Thada Jirajaras 1
23 Thanathon Sesuk 1
24 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
29 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
30 Chariya Uiyyasathian 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
33 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
34 Acom Sornsute 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 ศุกันยา ห้วยผัด 1
37 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
38 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
39 กระมล ทองธรรมชาติ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
44 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
45 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 ขจร กังสดาลพิภพ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 รังสินี มหานนท์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 อุทัย บุญประเสริฐ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
66 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
67 วาสนา เสียงดัง 1
68 อินาซาวา, โจจิ 1
69 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
70 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 สำเริง แย้มโสภี 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 สิริพร สิวราวุฒิ 1
81 สมพร พรมดี 1
82 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
83 Chayaporn Supachartwong 1
84 Kittisak Likhitwitayawuid 1
85 Panee Boonthavi 1
86 Sumphan Wongseripipatana 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 วัฒนชัย สมิทธากร 1
91 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
92 Supa Chantharasakul 1
93 Garnpimol C. Ritthidej 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
97 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
102 Wilai Anomasiri 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 Sompol Sanguanrungsirikul 1
123 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
124 Phanphen Wattanaarsakit 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
127 Yeshey Penjor 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 รุ่งราวี ทองกันยา 1
130 กำจัด มงคลกุล 1
131 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
132 วินัย งามแสง 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 สิทธิพร แอกทอง 1
135 Kasidit Nootong 1
136 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
137 Chonticha Srisawang 1
138 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
139 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
140 ๋Janes, Gavin W. 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 วิมล เหมะจันทร 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 ละอองทิพย์ เหมะ 1
146 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
147 Naiyana Chaiyabutr 1
148 Kitpramuk Tantayaporn 1
149 Puttipongse Varavudhi 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
153 ชอุ่ม มลิลา 1
154 ประคอง ชอบเสียง 1
155 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 สุมา เมืองใย 1
158 Chakkaphan Sutthirat 1
159 Anawatch Mitpratan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย