ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
7 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
8 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
9 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
11 Somying Tumwasorn 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
17 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
18 Vanida Chantarateptawan 1
19 ศิริชัย ศิริกายะ 1
20 Srilert Chotpantarat 1
21 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
22 Chalermpol Leevailoj 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
24 Boonchai Sangpetngam 1
25 วิไล ชินธเนศ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 รังสินี มหานนท์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
30 ธวัชชัย สันติสุข 1
31 สำเริง แย้มโสภี 1
32 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
33 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
34 ขจร กังสดาลพิภพ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
37 กาญจนา แก้วเทพ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 คัคนางค์ มณีศรี 1
41 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
43 อุทัย บุญประเสริฐ 1
44 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
45 Kitpramuk Tantayaporn 1
46 Puttipongse Varavudhi 1
47 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
48 Naiyana Chaiyabutr 1
49 Sompol Sanguanrungsirikul 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 Ampa Luiengpirom 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 วิมล เหมะจันทร 1
55 Chakkaphan Sutthirat 1
56 พรรณี กาญจนพลู 1
57 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
58 สุมา เมืองใย 1
59 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
60 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
61 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
62 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
63 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
64 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
65 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
66 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
67 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 Jaitip Paiboon 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 วัลลภ แย้มเหมือน 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 Kittisak Likhitwitayawuid 1
74 Panee Boonthavi 1
75 Vimolmas Lipipun 1
76 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
77 มยุรี ตันติสิระ 1
78 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
79 Garnpimol C. Ritthidej 1
80 Sumphan Wongseripipatana 1
81 Supa Chantharasakul 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 สิริพร สิวราวุฒิ 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
87 Anawatch Mitpratan 1
88 Kasidit Nootong 1
89 Jittima Chatchawansaisin 1
90 สิทธิพร แอกทอง 1
91 Chayaporn Supachartwong 1
92 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
93 Chariya Uiyyasathian 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
96 สมชัย วัฒนการุณ 1
97 Acom Sornsute 1
98 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
99 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
100 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
101 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
102 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
103 Chonticha Srisawang 1
104 สุมิตรา พูลทอง 1
105 รุ่งราวี ทองกันยา 1
106 กำจัด มงคลกุล 1
107 ๋Janes, Gavin W. 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 ชอุ่ม มลิลา 1
111 ประคอง ชอบเสียง 1
112 Yeshey Penjor 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 วินัย งามแสง 1
115 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
116 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
117 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
118 นภสร โกวรรธนะกุล 1
119 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
120 Phanphen Wattanaarsakit 1
121 Pantharee Boonsatorn 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 Varunee Padmasankh 1
129 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
130 Pornpimol Muanjai 1
131 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
134 สายฝน ควรผดุง 1
135 สมพร พรมดี 1
136 วาสนา เสียงดัง 1
137 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
138 อินาซาวา, โจจิ 1
139 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 Walaisiri Muangsiri 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 สุวดี ยาป่าคาย 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 Thanathon Sesuk 1
146 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
147 ศุกันยา ห้วยผัด 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
150 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
151 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
152 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
153 Rajalida Lipikorn 1
154 Thada Jirajaras 1
155 ประธาน ดาบเพชร 1
156 กมลชนก ยวดยง 1
157 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
158 อวย เกตุสิงห์ 1
159 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย