ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 Chonticha Srisawang 1
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 วินัย งามแสง 1
14 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 Kasidit Nootong 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Phanphen Wattanaarsakit 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 Yeshey Penjor 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 สุมา เมืองใย 1
31 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 รุ่งราวี ทองกันยา 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
44 Acom Sornsute 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 Thada Jirajaras 1
49 Rajalida Lipikorn 1
50 กมลชนก ยวดยง 1
51 ประธาน ดาบเพชร 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 อินาซาวา, โจจิ 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
62 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
78 สุวดี ยาป่าคาย 1
79 Suchin Arunsawatwong 1
80 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
81 Thanathon Sesuk 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
91 คัคนางค์ มณีศรี 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
93 Somying Tumwasorn 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
98 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
103 ขจร กังสดาลพิภพ 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 วาสนา เสียงดัง 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 รังสินี มหานนท์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
118 ธวัชชัย สันติสุข 1
119 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
120 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 มยุรี ตันติสิระ 1
125 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
128 Sumphan Wongseripipatana 1
129 Supa Chantharasakul 1
130 Garnpimol C. Ritthidej 1
131 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 ละอองทิพย์ เหมะ 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 Ampa Luiengpirom 1
140 Panee Boonthavi 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Vanida Chantarateptawan 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 ศิริชัย ศิริกายะ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 Srilert Chotpantarat 1
150 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 วัฒนชัย สมิทธากร 1
156 Jaitip Paiboon 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 Wilai Anomasiri 1
159 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย