ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
8 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 Acom Sornsute 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 Chariya Uiyyasathian 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
17 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
18 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 กระมล ทองธรรมชาติ 1
21 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 Phanphen Wattanaarsakit 1
27 นภสร โกวรรธนะกุล 1
28 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 Yeshey Penjor 1
34 วินัย งามแสง 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 สิทธิพร แอกทอง 1
37 Thanathon Sesuk 1
38 Kasidit Nootong 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
41 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 Anawatch Mitpratan 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
46 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
47 วาสนา เสียงดัง 1
48 อินาซาวา, โจจิ 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
56 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
57 ธวัชชัย สันติสุข 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 สิริพร สิวราวุฒิ 1
61 สมพร พรมดี 1
62 สุวิชา ทองสิมา 1
63 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
64 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
65 อวย เกตุสิงห์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 ประธาน ดาบเพชร 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 สุมิตรา พูลทอง 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 ไววิทย์ พุทธารี 1
78 Varunee Padmasankh 1
79 เอกชัย อดุลยธรรม 1
80 Thada Jirajaras 1
81 Walaisiri Muangsiri 1
82 Suchin Arunsawatwong 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 Boonchai Sangpetngam 1
85 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 Vanida Chantarateptawan 1
99 ศิริชัย ศิริกายะ 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
103 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
105 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
107 ขจร กังสดาลพิภพ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
111 รังสินี มหานนท์ 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 Somying Tumwasorn 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
117 อุทัย บุญประเสริฐ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
120 วิไล ชินธเนศ 1
121 Wilai Anomasiri 1
122 Jaitip Paiboon 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 สุมา เมืองใย 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 Sompol Sanguanrungsirikul 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 Panee Boonthavi 1
143 Sumphan Wongseripipatana 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 Kittisak Likhitwitayawuid 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 Garnpimol C. Ritthidej 1
151 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
152 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
153 บรรจง คณะวรรณ 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 มยุรี ตันติสิระ 1
157 Vimolmas Lipipun 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
159 ๋Janes, Gavin W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย