ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
5 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
6 Naiyana Chaiyabutr 1
7 Kitpramuk Tantayaporn 1
8 Puttipongse Varavudhi 1
9 Sompol Sanguanrungsirikul 1
10 บรรจง คณะวรรณ 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
13 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
14 Ampa Luiengpirom 1
15 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
16 สุมา เมืองใย 1
17 Chakkaphan Sutthirat 1
18 พรรณี กาญจนพลู 1
19 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
20 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
21 วิมล เหมะจันทร 1
22 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
23 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
24 ละอองทิพย์ เหมะ 1
25 Vimolmas Lipipun 1
26 วัฒนชัย สมิทธากร 1
27 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
28 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
29 Jaitip Paiboon 1
30 Wilai Anomasiri 1
31 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
32 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
35 Kittisak Likhitwitayawuid 1
36 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
37 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
38 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 Supa Chantharasakul 1
41 Panee Boonthavi 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 มยุรี ตันติสิระ 1
44 ประคอง ชอบเสียง 1
45 Waraporn Siriterm 1
46 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
47 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
48 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
49 Anawatch Mitpratan 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 Chayaporn Supachartwong 1
52 Kasidit Nootong 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
55 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
56 สมชัย วัฒนการุณ 1
57 Pantharee Boonsatorn 1
58 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
59 Acom Sornsute 1
60 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
63 Jittima Chatchawansaisin 1
64 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
65 รุ่งราวี ทองกันยา 1
66 กำจัด มงคลกุล 1
67 Yeshey Penjor 1
68 สุมิตรา พูลทอง 1
69 ๋Janes, Gavin W. 1
70 ชอุ่ม มลิลา 1
71 กาญจนา แก้วเทพ 1
72 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
73 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
74 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
75 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
76 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
77 Chonticha Srisawang 1
78 วินัย งามแสง 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 Phanphen Wattanaarsakit 1
81 นภสร โกวรรธนะกุล 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
84 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
85 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
86 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
87 ไววิทย์ พุทธารี 1
88 Pornpimol Muanjai 1
89 เอกชัย อดุลยธรรม 1
90 Varunee Padmasankh 1
91 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
92 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
93 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
94 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
95 สายฝน ควรผดุง 1
96 สิริพร สิวราวุฒิ 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 อินาซาวา, โจจิ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 Walaisiri Muangsiri 1
103 Thada Jirajaras 1
104 Thanathon Sesuk 1
105 Suchin Arunsawatwong 1
106 สุวดี ยาป่าคาย 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
109 กระมล ทองธรรมชาติ 1
110 ศุกันยา ห้วยผัด 1
111 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
112 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
113 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
114 ประธาน ดาบเพชร 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 Rajalida Lipikorn 1
117 กมลชนก ยวดยง 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
120 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
121 สมพร พรมดี 1
122 สุวิชา ทองสิมา 1
123 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
125 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
127 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
129 Somying Tumwasorn 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
131 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
132 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
133 Srilert Chotpantarat 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
136 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 Boonchai Sangpetngam 1
139 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
140 อุทัย บุญประเสริฐ 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
144 รังสินี มหานนท์ 1
145 ธวัชชัย สันติสุข 1
146 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
147 วัลลภ แย้มเหมือน 1
148 สำเริง แย้มโสภี 1
149 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
151 ขจร กังสดาลพิภพ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
153 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
154 วิไล ชินธเนศ 1
155 คัคนางค์ มณีศรี 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
158 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
159 Vanida Chantarateptawan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2546 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
5 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
6 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
7 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
8 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย