ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3
3 นีรชา สารชวนะกิจ 3
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
6 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
7 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
8 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
9 สุวดี ยาป่าคาย 1
10 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 Thanathon Sesuk 1
14 Suchin Arunsawatwong 1
15 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
16 Walaisiri Muangsiri 1
17 เอกชัย อดุลยธรรม 1
18 Varunee Padmasankh 1
19 Thada Jirajaras 1
20 Rajalida Lipikorn 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 ประธาน ดาบเพชร 1
23 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 Chariya Uiyyasathian 1
28 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 Kasidit Nootong 1
32 Anawatch Mitpratan 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
36 สมชัย วัฒนการุณ 1
37 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 Acom Sornsute 1
43 ศุกันยา ห้วยผัด 1
44 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
46 ขจร กังสดาลพิภพ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 รังสินี มหานนท์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
50 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
51 ธวัชชัย สันติสุข 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
53 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
55 อุทัย บุญประเสริฐ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
57 Somying Tumwasorn 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
59 วิไล ชินธเนศ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 อินาซาวา, โจจิ 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 สมพร พรมดี 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 วัลลภ แย้มเหมือน 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 Pornpimol Muanjai 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
85 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
86 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
87 วัฒนชัย สมิทธากร 1
88 Jaitip Paiboon 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 Wilai Anomasiri 1
92 Kittisak Likhitwitayawuid 1
93 Panee Boonthavi 1
94 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
97 Vimolmas Lipipun 1
98 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
103 กาญจนา แก้วเทพ 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
110 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
112 Boonchai Sangpetngam 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 Chalermpol Leevailoj 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 กำจัด มงคลกุล 1
124 Yeshey Penjor 1
125 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 สุมิตรา พูลทอง 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
130 ๋Janes, Gavin W. 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
137 วินัย งามแสง 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
140 ชอุ่ม มลิลา 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 Puttipongse Varavudhi 1
143 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
144 ละอองทิพย์ เหมะ 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 Naiyana Chaiyabutr 1
147 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Sompol Sanguanrungsirikul 1
150 วิมล เหมะจันทร 1
151 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
152 Chakkaphan Sutthirat 1
153 พรรณี กาญจนพลู 1
154 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
155 สุมา เมืองใย 1
156 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
157 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
158 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
159 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 2
6 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Application Use of Comparative Genomic Hybridization Technique in Early Diagnosis of Head and Neck Cancer
2 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
3 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของการสูบบุหรี่ที่มีต่อการตอบสนองของเซลล์เยื่อบุผิวช่องปากในระบบภูมิคุ้มกันอินเนต
ปี พ.ศ. 2550
6 การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
7 อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย
8 Application use of comparative genomic hybridization technique in early diagnosis of head and neck cancer
ปี พ.ศ. 2546
9 อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย