ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 4
3 2556 4
4 2555 3
5 2554 4
6 2551 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
ปี พ.ศ. 2557
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
3 โอ-กลุคแนกซิลเลชั่นและหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
ปี พ.ศ. 2556
6 โอ-กลุคแนกซิลเลชั่นและหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
8 การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
9 การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2555
10 การตรวจแบบแผนไกลแคนในซีรัมที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีเลคตินบลอทติ้ง
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยการยับยั้งกระบวนการไกลโคซิเลชัน
12 การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2554
13 การตรวจแบบแผนไกลแคนในซีรัมที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีเลคตินบลอทติ้ง
14 การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
15 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
16 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี พ.ศ. 2551
17 การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา