ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาทร ริ้วไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Athorn Riewpaiboon 3
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
3 พร้อมจิต ศรลัมพ์ 2
4 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
5 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
6 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
7 กันย์ พงษ์สามารถ 1
8 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
9 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
10 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
11 วสุ กำชัยเสถียร 1
12 ปัญจมา ปาจารย์ 1
13 สิระ นันทพิศาล 1
14 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
15 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
18 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
19 ตวงรัตน์ โพธะ 1
20 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
21 ภูษิต ประคองสาย 1
22 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
23 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
25 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
26 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 จันทนา พัฒนเภสัช 1
29 Mahidol University 1
30 ปนัดดา สุวรรณ 1
31 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
32 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
33 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
34 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
35 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
36 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
37 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1
38 อารียา เทพชาตรี 1
39 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
40 อรพรรณ โพชนุกูล 1
41 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
42 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 1
43 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 1
44 มงคล เหล่าอารยะ 1
45 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
46 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2550 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 การคืนทุนของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลอุดรธานี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
5 การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมยา
ปี พ.ศ. 2546
6 การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมยา
ปี พ.ศ. 2545
7 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศอิสราเอล
ปี พ.ศ. 2542
8 การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศมาเลเซีย
9 การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศมาเลเซีย