ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาณัติ วรรณศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Arnat Wannasri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
2 อังสุมาลี ผลภาค 2
3 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
4 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
5 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
7 Paibul Suriyawongpaisal 1
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
9 Wannapha Bamrungkhet 1
10 Aungsumalee Pholpark 1
11 Boonyawee Aueasiriwon 1
12 Pintusorn Hempisut 1
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
14 วรรณภา บำรุงเขต 1
15 รัชนี สรรเสริญ 1
16 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
17 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
18 Health Insurance System Research Office 1
19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
20 สงครามชัย ลีทองดี 1
21 มุกดา สำนวนกลาง 1
22 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
23 ทัศนีย์ ญาณะ 1
24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
25 พัฒนาวิไล อินใหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1