ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาณัติ จันทร์ถิรติกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 28
2 อรวรรณ ชินราศรี 24
3 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 10
4 สุมาลี ชูกำแพง 5
5 อภิเดช แสงดี 5
6 วรพล เองวานิช 3
7 วรรณา กาญจนมยูร 2
8 พนิดา อริมัตสึ 2
9 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 2
10 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 2
11 อุดมลักษณ์ มณีโชติ 2
12 ยศฐา ศรีเทพ 1
13 ปารณีย์ บุญไชย 1
14 วัชรา กาญจนรัช 1
15 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
16 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
17 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
18 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
19 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
20 กฤษกร ปาสาใน 1
21 ราตรี แมนไธสง 1
22 นพพงษ์ ศรีอาจ 1
23 ลลิตา บริสุทธิ์ 1
24 พีระยศ แข็งขัน 1
25 จักรพงษ์ ชายคง 1
26 กุสาวดี แสงดี 1
27 ขนิษฐา สมตระกูล 1
28 ณัฏฐนัณ แสนทวีสุข 1
29 พรพรรณ ภาคมฤค 1
30 ศรัญญา มณีทอง 1
31 พงษ์ศักดิ์ ภูพลผัน 1
32 นิชธิมา แพ่งนคร 1
33 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
34 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
35 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
36 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
37 เสนีย์ เครือเนตร 1
38 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ.2544. 1
39 ปราโมทย์ ทองกระจาย 1
40 ชวลิต บุญปก 1
41 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
42 สุวรรณี แสนทวีสุข 1
43 อุทัย สาขี 1
44 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
45 บรรจบ วันโน 1
46 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
47 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
48 ไพบูลย์ บุญไชย 1
49 ทรงคุณ จันทจร 1
50 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
51 ชฎาพร เสนาคุณ 1
52 ไพโรจน์ ประมวล 1
53 ปิยะพร แสนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 6
5 2555 2
6 2554 9
7 2553 15
8 2552 12
9 2551 7
10 2550 6
11 2549 7
12 2548 1
13 2544 2
14 2541 1
15 2540 1
16 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 -
ปี พ.ศ. 2557
3 Evaluation of selenium species in selenium-enriched pakchoi (Brassica chinensis Jusl var parachinensis (Bailey) Tsen & Lee) using mixed ion-pair reversed phase HPLC-ICP-MS
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Hydroponic cultivation of selenium-enriched kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedling and speciation of selenium with HPLC-ICP-MS
7 Evaluation of selenium species in selenium-enriched pakchoi (Brassica chinensis Jusl var parachinensis (Bailey) Tsen & Lee) using mixed ion-pair reversed phase HPLC-ICP-MS.
8 ความเข้มข้นของซีลีเลียมในเนื้อเยื่อของนกกระทาไข่ที่กินซีลีเนียมจากต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูง (Brassica olera var. alboglabra L.) ที่ผลิตโดยระบบไร้ดิน
9 ความเข้มข้นของซีลีเลียมในเนื้อเยื่อของนกกระทาไข่ที่กินซีลีเนียมจากต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูง (Brassica olera var. alboglabra L.) ที่ผลิตโดยระบบไร้ดิน
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2555
12 Design and Development a Novel Web-based GIS for Surveillance and Monitoring of Diarrhea by Using of Free Open Source Software
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 การประเมินโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของไข่น้ำในไก่เนื้อ
15 How Does Primary Care Move? An Analytical Evidence of Management for Accessibility and Equity, Thailand.
16 การตอบสนองของนกกระทาที่ได้รับซีลีเนียมจากต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูง
17 การตอบสนองของนกกระทาที่ได้รับซีลีเนียมจากต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูง
18 การประเมินโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของไข่น้ำในไก่เนื้อ
19 ผลของความร้อนต่อการแตกตัวของโปรตีนในไข่น้ำ
20 การประเมินโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของไข่น้ำในไก่เนื้อ
21 การตอบสนองของนกกระทาที่ได้รับซีลีเนียมจากต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูง
22 -
ปี พ.ศ. 2553
23 การผลิตและการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก
24 การประเมินความต้องการโภชนะหลักสำหรับการเจริญเติบโตของโคสาวพันธุ์พื้นเมือง
25 สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ
26 Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens
27 ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ
28 ผลของความร้อนต่อการแตกตัวของโปรตีนในไข่น้ำ
29 ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่
30 ผลของความร้อนต่อการแตกตัวของโปรตีนในไข่น้ำ
31 ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ
32 สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ
33 ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่
34 ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่
35 ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ
36 สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ
37 การผลิตและการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2552
38 Effect of Selenium Sources on Productivity and Selenium Concentration in Eggs of Laying Hens.
39 ความเข้มข้นของซีลีเนียมและกิจกรรมของเอนไซม์กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสในไก่ไข่
40 ความเข้มข้นของซีลีเนียมและกิจกรรมของเอนไซม์กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสในไก่ไข่
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
ปี พ.ศ. 2551
50 Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens
51 Effect of heat-treatment on ruminal protein degradability of wolffia meal (Wolffia globosa L. Wimm)
52 Effect of sodium selenite and zinc-L-selenomethionine on productive performance and selenium concentrations in eggs of laying hens
53 -
54 -
55 -
56 ความเข้มข้นของซีลีเนียมและกิจกรรมของเอนไซม์กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสในไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2550
57 Effect of dietary protein on nutrient digestibility and nitrogen metabolism in Thai-indigenous heifers
58 Evaluation of yield and nutritive value of kenaf (Hibiscus cannabinus) at various stages of maturity
59 Effect of dietary phosphorus on nutrient and phosphorus digestibility in thai-indigenous x brahman crossbred cattle
60 Performance and carcass characteristics of japanese quails fed diets containing Wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] as a protein replacement for Soybean Meal
61 Chemical Composition and Nutritional Evaluation of Energy Feeds for Ruminant Using In vitro Gas Production Technique.
62 -
ปี พ.ศ. 2549
63 ผลของสภาพพื้นคอกที่แห้งและแฉะเป็นโคลนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโคนมระยะให้นมในคอกปล่อยอิสระ
64 ระดับของฟอสฟอรัสในอาหารต่อการใช้ประโยขน์ได้และการขับออกของฟอสฟอรัสในโคเนื้อพื้นเมืองระยะยาว
65 การจำแนกอาหารของปูนาจากแหล่งธรรมชาติและผลของอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของปูนาที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
66 Effect of sodium selenite and zinc-L-selenomethionine on performance and selenium concentrations in eggs of laying hens
67 Plasma selenium concentration and glutathione peroxidase activity in red blood cells of laying hens fed sodium selenite or zinc-L-selenomethionine
68 Feasibility of producing selenium-enriched water lettuce (Pistia stratiotes L.)
69 สภาวะของทองแดง สังกะสี และแมงกานีสของโคเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ ในจังหวัดมหาสารคาม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
70 การศึกษาการผลิตไข่ซีลีเนียมสูงในไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2544
71 รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงโคนมอย่างมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดมหาสารคาม
72 รายงานการวิจัยเรื่องผลของขนาดการสับของข้าวโพดหมักต่อการย่อยได้ของ โภชนะปริมาณการกินได้และอัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2541
73 รายงานการวิจัยอิทธิพลของฤดูกาลและลำดับการให้นมต่อสมรรถภาพบางประการของโคนม
ปี พ.ศ. 2540
74 ระดับแร่ธาตุในพลาสมาแม่โคและลูกโคแรกคลอด