ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาซีซัน แกสมาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาซีซัน แกสมาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญ นาคะสรรค์ 127
2 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 22
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 21
4 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 14
5 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
6 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
7 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
8 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
9 อมราวรรณ อินทศิริ 12
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 12
11 เจริญ ภคธีรเธียร 10
12 วิรัช ทวีปรีดา 8
13 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
14 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
15 แวอาแซ แวหามะ 7
16 จรัส โพธิ์สีสด 6
17 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 5
18 สมปอง ทองผ่อง 5
19 ทรรศนียา ขุนรัง 5
20 สุวิทย์ ไชยพลบาล 4
21 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 4
22 สมคิด ศรีสุวรรณ 4
23 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
24 จิราภรณ์ เยี้ยนชลคำ 3
25 สุเชษฐ์ พรหมเดช 3
26 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
27 จิตรลดา สาแหละ 3
28 เสาวรัตน์ มาตุการักษ์ 3
29 โครงการวิจัย NRU 3
30 งบประมาณแผ่นดิน 3
31 พัฒนา เกื้อเส้ง 2
32 ปรีชา ป้องภัย 2
33 Asesun Kaesaman 2
34 วชิระพรรณ พรหมทองนุ้ย 2
35 ญาณินี ศรีสุวรรณ 2
36 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
37 วนิดา จีนศาสตร์ 2
38 Charoen Nakasan 2
39 วรวีร์ โฮเว่น 2
40 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
41 มาลัย ศรีหะรัญ 2
42 อาคม สอสม 2
43 ชารีฟ บารู 2
44 กรรณิการ์ สหกะโร 2
45 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
46 ธนิต เฉลิมยานนท์ 2
47 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
48 เบญจ ทองนวลจันทร์ 2
49 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
50 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
51 รภัส สุขศุภสิน 2
52 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
53 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 1
54 ปานียา สาและ 1
55 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 1
56 Adisai Rungvichaniwat 1
57 อิศรา ไชยสุวรรณ 1
58 Puripong Wannavilai 1
59 ศรัณยุ อมรชาติ 1
60 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
61 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
62 Manus Saedan 1
63 มนัส แซ่ด่าน 1
64 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
65 ฮาลาล 1
66 ซารีนา ซะยานัย 1
67 ชนิดา หมันเล๊ะ 1
68 เครือวัลย์ กัลยาศิริ 1
69 บุญธรรม นิธิอุทัย 1
70 ไพบูลย์ อินนาจิตร 1
71 เอกชัย อินทสุวรรณโณ 1
72 ศักรพงศ์ ณ พิบูลย์ 1
73 เงินรายได้วิทยาเขต 1
74 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
75 วิลาสินี รัตนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2559 3
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 4
7 2553 14
8 2552 13
9 2551 9
10 2550 33
11 2549 32
12 2548 23
13 2547 19
14 2546 5
15 2545 1
16 2544 4
17 2543 3
18 2542 1
19 2541 2
20 2539 1
21 1086 8
22 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
2 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และพอลิพรอพิลีน
3 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2559
4 ต้นแบบท่อน้ำหยดสหรับการเกษตรจากยางธรรมชาติเบลนด์กับยางรีไซเคิล
5 พื้นกระเบื้องยางเพื่อสิ่งแวดล้อมจากการเบลนด์ยางธรรมชาติโปรตีนต่ำกับเอทีลินไวนิลอะซิเตท
6 การเตรียมและศึกษาสมบัติของยางเบลนด์ทนไฟปราศจากฮาโลเจนจากยางอีพีดีเอ็มและยางธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2557
7 การปรับปรุงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ทนไฟจากเบลนด์ของพอลีโพรไพลีนและยางธรรมชาติด้วยนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2556
8 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
9 การปรับปรุงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ทนไฟจากเบลนด์ของพอลีโพรไพลีนและยางธรรมชาติด้วยนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2555
10 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ยางคลอริเนตเตทพอลิเอทิลีน / พอลิโพรไพลิน
11 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาวัสดุทดแทนหนังจากคอมโพสิทของยางธรรมชาติ/เอทิลีนไวนิลอะซิเตทผสม ผงหนัง
13 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
14 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากปฏิกิริยาของอนุพันธ์น้ำมันพืช (สเตียริลแอลกอฮอล์) กับกรดอะโรมาติก
15 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
16 ทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาตชนิดใหม่จากไนลอนและพอลิเอสเทอร์
17 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ และการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่มีสมบัติเฉพาะจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
18 การขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
19 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
20 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถันและสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดกาวน้ำยางจากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลทและบิวทิล-อะคริเลท
21 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
22 ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
23 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
24 วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
25 อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
26 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
27 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
28 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
29 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2552
30 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
31 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด
32 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยาง
33 อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์และสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตเตทพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน
34 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม
35 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
36 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
37 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
38 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
39 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
40 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
41 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
42 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์ และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2551
43 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
44 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
45 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
46 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
47 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (SPR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
48 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
49 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วย เมทิลเมทาคริเลทและบิวทิลเมทาคริเลท
50 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลน์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน
51 อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์และสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน /
ปี พ.ศ. 2550
52 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
53 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
54 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
55 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
56 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
57 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
58 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
59 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
60 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
61 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
62 ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
63 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
64 วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
65 อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
66 การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
67 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด
68 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตเตทพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน
69 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำยางเคลือบสระน้ำและกาวลาเท็กซ์
70 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
71 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
72 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
73 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
74 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
75 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
76 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
77 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
78 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
79 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
80 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
81 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
82 การเตรียมไพรเมอร์ เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะ โดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
83 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้
84 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งาน เป็นสารเพิ่มความแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
85 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
86 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
87 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
88 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(8)
89 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-มอ.(9)
90 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ-มอ.(6)
91 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5)
92 การเตรียมกาวยางธรรมชาติการฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้
93 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูง และการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง
94 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
95 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอริเนตพลิเอทิลีน
96 อิทธิพลของสารก่อเจลและสารตัวต่อการแปรรูปและสมบัติของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
97 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
98 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
99 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
100 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
101 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
102 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
103 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
104 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
105 อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน
106 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
107 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์ และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
108 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
109 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
110 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
111 การเตรียมยางเบลนด์ระหว่างพอลิเมทิลเมทาคริเลท กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ในสภาวะลาเท็กซ์
112 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
113 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
114 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูป โดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
115 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
116 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2548
117 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
118 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
119 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
120 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2)
121 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์บิลลารี่
122 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสดเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
123 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งแและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-มอ.(9)
124 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟพอลิเอทิลีน
125 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
126 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
127 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
128 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
129 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
130 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
131 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
132 กลุ่มโครงการการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-ม(3)
133 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติ กับเมทิล เมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
134 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
135 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
136 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
137 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
138 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
139 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
ปี พ.ศ. 2547
140 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
141 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
142 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
143 การควบคุมความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
144 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
145 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(8)
146 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
147 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
148 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ-มอ.(6)
149 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรชาติ -มอ.(5)
150 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(4)
151 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
152 การเตรียมยางเบลนด์ระหว่างพอลิเมทิลเมทาคริเลท กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ในสภาวะลาเท็กซ์
153 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
154 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
155 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
156 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-ม(1)
157 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติ ที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
158 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
159 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2)
160 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
161 การเตรียมยางเบรนด์ระหว่างพอลิเมทาคริเลทกับยางธรรมชาติพอกไซด์ในสภาวะลาเท็กซ์
162 การเตรียมยางเบลนด์จากกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติและพอลิเมทิลเมทาคริเลท (NR-g-PMMA) กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR)
163 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติ ของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2545
164 การศึกษารีเอกตีฟเบลนด์ของแป้งมันสำปะหลังกับยางธรรมชาติในสภาวะหลอม
ปี พ.ศ. 2544
165 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
166 การศึกษารีเอกตีฟเบลนด์ของแป้งมันสำปะหลังกับยางธรรมชาติในสภาวะหลอม
167 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูป โดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
168 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้ จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2543
169 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
170 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
171 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2542
172 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2541
173 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
174 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2539
175 การเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเรตผสมโพลิไวนิลครอไรด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
176 เครือข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อความยั่งยืน
177 เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ
178 แผ่นปูพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์
179 แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนัง
180 ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า
181 กรรมวิธีผลิตแผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนัง
182 ยางปูสระน้ำจากยางธรรมชาติ
183 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม