ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาซีซัน แกสมาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาซีซัน แกสมาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญ นาคะสรรค์ 127
2 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 22
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 21
4 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 14
5 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
6 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
7 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
8 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
9 อมราวรรณ อินทศิริ 12
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 12
11 เจริญ ภคธีรเธียร 10
12 วิรัช ทวีปรีดา 8
13 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
14 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
15 แวอาแซ แวหามะ 7
16 จรัส โพธิ์สีสด 6
17 ทรรศนียา ขุนรัง 5
18 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 5
19 สมปอง ทองผ่อง 5
20 สมคิด ศรีสุวรรณ 4
21 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
22 สุวิทย์ ไชยพลบาล 4
23 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 4
24 งบประมาณแผ่นดิน 3
25 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
26 เสาวรัตน์ มาตุการักษ์ 3
27 โครงการวิจัย NRU 3
28 จิราภรณ์ เยี้ยนชลคำ 3
29 สุเชษฐ์ พรหมเดช 3
30 จิตรลดา สาแหละ 3
31 ชารีฟ บารู 2
32 เบญจ ทองนวลจันทร์ 2
33 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
34 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
35 กรรณิการ์ สหกะโร 2
36 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
37 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
38 วนิดา จีนศาสตร์ 2
39 อาคม สอสม 2
40 รภัส สุขศุภสิน 2
41 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
42 มาลัย ศรีหะรัญ 2
43 ญาณินี ศรีสุวรรณ 2
44 Charoen Nakasan 2
45 ธนิต เฉลิมยานนท์ 2
46 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
47 ปรีชา ป้องภัย 2
48 Asesun Kaesaman 2
49 พัฒนา เกื้อเส้ง 2
50 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
51 วชิระพรรณ พรหมทองนุ้ย 2
52 วรวีร์ โฮเว่น 2
53 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
54 ไพบูลย์ อินนาจิตร 1
55 ฮาลาล 1
56 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
57 บุญธรรม นิธิอุทัย 1
58 ศรัณยุ อมรชาติ 1
59 ซารีนา ซะยานัย 1
60 วิลาสินี รัตนะ 1
61 เอกชัย อินทสุวรรณโณ 1
62 ศักรพงศ์ ณ พิบูลย์ 1
63 เงินรายได้วิทยาเขต 1
64 Manus Saedan 1
65 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 1
66 ปานียา สาและ 1
67 อิศรา ไชยสุวรรณ 1
68 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 1
69 Adisai Rungvichaniwat 1
70 มนัส แซ่ด่าน 1
71 เครือวัลย์ กัลยาศิริ 1
72 Puripong Wannavilai 1
73 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
74 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
75 ชนิดา หมันเล๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2559 3
3 2557 1
4 2556 2
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 1
8 2551 7
9 2550 8
10 2549 14
11 2548 17
12 2547 14
13 2546 5
14 2544 2
15 2543 2
16 2541 1
17 2539 1
18 1086 1
19 543 145
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
2 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และพอลิพรอพิลีน
3 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2559
4 ต้นแบบท่อน้ำหยดสหรับการเกษตรจากยางธรรมชาติเบลนด์กับยางรีไซเคิล
5 พื้นกระเบื้องยางเพื่อสิ่งแวดล้อมจากการเบลนด์ยางธรรมชาติโปรตีนต่ำกับเอทีลินไวนิลอะซิเตท
6 การเตรียมและศึกษาสมบัติของยางเบลนด์ทนไฟปราศจากฮาโลเจนจากยางอีพีดีเอ็มและยางธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2557
7 การปรับปรุงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ทนไฟจากเบลนด์ของพอลีโพรไพลีนและยางธรรมชาติด้วยนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2556
8 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
9 การปรับปรุงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ทนไฟจากเบลนด์ของพอลีโพรไพลีนและยางธรรมชาติด้วยนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาวัสดุทดแทนหนังจากคอมโพสิทของยางธรรมชาติ/เอทิลีนไวนิลอะซิเตทผสม ผงหนัง
11 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
12 ทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาตชนิดใหม่จากไนลอนและพอลิเอสเทอร์
13 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ และการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่มีสมบัติเฉพาะจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
14 การขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
15 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
16 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถันและสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดกาวน้ำยางจากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลทและบิวทิล-อะคริเลท
ปี พ.ศ. 2552
17 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2551
18 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
19 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
20 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (SPR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
21 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
22 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วย เมทิลเมทาคริเลทและบิวทิลเมทาคริเลท
23 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลน์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน
24 อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์และสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน /
ปี พ.ศ. 2550
25 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
26 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
27 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
28 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
29 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
30 การเตรียมไพรเมอร์ เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะ โดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
31 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้
32 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งาน เป็นสารเพิ่มความแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
33 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
34 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
35 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
36 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(8)
37 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-มอ.(9)
38 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ-มอ.(6)
39 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5)
40 การเตรียมกาวยางธรรมชาติการฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้
41 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูง และการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง
42 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
43 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอริเนตพลิเอทิลีน
44 อิทธิพลของสารก่อเจลและสารตัวต่อการแปรรูปและสมบัติของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
45 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
46 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2548
47 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
48 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
49 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
50 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2)
51 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์บิลลารี่
52 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสดเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
53 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งแและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-มอ.(9)
54 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟพอลิเอทิลีน
55 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
56 กลุ่มโครงการการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-ม(3)
57 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติ กับเมทิล เมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
58 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
59 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
60 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
61 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
62 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
63 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
ปี พ.ศ. 2547
64 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
65 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
66 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
67 การควบคุมความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
68 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
69 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(8)
70 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
71 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
72 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ-มอ.(6)
73 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรชาติ -มอ.(5)
74 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(4)
75 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-ม(1)
76 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติ ที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
77 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
78 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2)
79 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
80 การเตรียมยางเบรนด์ระหว่างพอลิเมทาคริเลทกับยางธรรมชาติพอกไซด์ในสภาวะลาเท็กซ์
81 การเตรียมยางเบลนด์จากกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติและพอลิเมทิลเมทาคริเลท (NR-g-PMMA) กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR)
82 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติ ของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2544
83 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
84 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้ จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2543
85 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
86 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2541
87 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2539
88 การเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเรตผสมโพลิไวนิลครอไรด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
89 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม