ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาซีซัน แกสมาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาซีซัน แกสมาณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญ นาคะสรรค์ 129
2 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 24
3 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 22
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 21
5 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
6 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
7 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
8 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
9 อมราวรรณ อินทศิริ 12
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 12
11 เจริญ ภคธีรเธียร 10
12 วิรัช ทวีปรีดา 8
13 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
14 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
15 แวอาแซ แวหามะ 7
16 จรัส โพธิ์สีสด 6
17 สมคิด ศรีสุวรรณ 5
18 ทรรศนียา ขุนรัง 5
19 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 5
20 สมปอง ทองผ่อง 5
21 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
22 สุวิทย์ ไชยพลบาล 4
23 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 4
24 งบประมาณแผ่นดิน 3
25 โครงการวิจัย NRU 3
26 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 3
27 เสาวรัตน์ มาตุการักษ์ 3
28 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
29 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
30 กรรณิการ์ สหกะโร 3
31 จิราภรณ์ เยี้ยนชลคำ 3
32 จิตรลดา สาแหละ 3
33 สุเชษฐ์ พรหมเดช 3
34 เบญจ ทองนวลจันทร์ 2
35 วนิดา จีนศาสตร์ 2
36 ชารีฟ บารู 2
37 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
38 รภัส สุขศุภสิน 2
39 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
40 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
41 อาคม สอสม 2
42 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
43 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
44 วชิระพรรณ พรหมทองนุ้ย 2
45 Asesun Kaesaman 2
46 เฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ 2
47 วรวีร์ โฮเว่น 2
48 ญาณินี ศรีสุวรรณ 2
49 Charoen Nakasan 2
50 มาลัย ศรีหะรัญ 2
51 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
52 พัฒนา เกื้อเส้ง 2
53 ปรีชา ป้องภัย 2
54 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
55 ไพบูลย์ อินนาจิตร 1
56 ซารีนา ซะยานัย 1
57 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
58 ฮาลาล 1
59 บุญธรรม นิธิอุทัย 1
60 ศรัณยุ อมรชาติ 1
61 ชนิดา หมันเล๊ะ 1
62 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 1
63 วิลาสินี รัตนะ 1
64 เอกชัย อินทสุวรรณโณ 1
65 ศักรพงศ์ ณ พิบูลย์ 1
66 เงินรายได้วิทยาเขต 1
67 มนัส แซ่ด่าน 1
68 อุทัย ไทยเจริญ 1
69 พรพจน์ หนูทอง 1
70 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 1
71 ปานียา สาและ 1
72 อิศรา ไชยสุวรรณ 1
73 สุวลักษณ์ วิสุนทร 1
74 สิทานนท์ อมตเวทย์ 1
75 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
76 Puripong Wannavilai 1
77 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
78 Manus Saedan 1
79 Adisai Rungvichaniwat 1
80 เครือวัลย์ กัลยาศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2561 4
3 2560 1
4 2559 4
5 2557 1
6 2556 2
7 2554 2
8 2553 5
9 2552 1
10 2551 7
11 2550 8
12 2549 14
13 2548 17
14 2547 14
15 2546 5
16 2544 2
17 2543 2
18 2541 1
19 2539 1
20 1086 1
21 543 152
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากการผสมยางธรรมชาติกับพอลิพรอพิลีนสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน
2 การจัดทำร่างมาตราฐานน้ำยางพาราสำหรับปูสระกักเก็บน้ำ
3 การศึกษาความทนทานการใช้งานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา ระยะที่2
4 การพัฒนาเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ฟองน้ำลาเท็กซ์แบบการทนแรงอัดซ้ำคงที่
ปี พ.ศ. 2561
5 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
6 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
7 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และพอลิพรอพิลีน
8 การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติผสมชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2560
9 การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทจากยางธรรมชาติและเศษผงหนังเพื่อใช้งานเป็นแผ่นหนังเทียม
ปี พ.ศ. 2559
10 การเตรียมและศึกษาสมบัติของยางเบลนด์ทนไฟปราศจากฮาโลเจนจากยางอีพีดีเอ็มและยางธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์
11 การปรับปรุงโครงสร้างและสมบัติของโฟมคอมโพสิทนาโนที่ใช้เบลนด์ของพอลิเอทิลีนไวนิลอะซีเตทกับยางธรรมชาติและนาโนเคลย์
12 พื้นกระเบื้องยางเพื่อสิ่งแวดล้อมจากการเบลนด์ยางธรรมชาติโปรตีนต่ำกับเอทีลินไวนิลอะซิเตท
13 ต้นแบบท่อน้ำหยดสหรับการเกษตรจากยางธรรมชาติเบลนด์กับยางรีไซเคิล
ปี พ.ศ. 2557
14 การปรับปรุงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ทนไฟจากเบลนด์ของพอลีโพรไพลีนและยางธรรมชาติด้วยนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2556
15 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล สมบัติทางพลวัติ และสมบัติเชิงความร้อนของยางกลุ่มที่ใช้งานทั่วไปผสมน้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืช
16 การปรับปรุงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ทนไฟจากเบลนด์ของพอลีโพรไพลีนและยางธรรมชาติด้วยนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2554
17 การพัฒนาวัสดุทดแทนหนังจากคอมโพสิทของยางธรรมชาติ/เอทิลีนไวนิลอะซิเตทผสม ผงหนัง
18 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
19 ทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาตชนิดใหม่จากไนลอนและพอลิเอสเทอร์
20 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ และการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่มีสมบัติเฉพาะจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
21 การขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
22 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
23 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถันและสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดกาวน้ำยางจากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลทและบิวทิล-อะคริเลท
ปี พ.ศ. 2552
24 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2551
25 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์ กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
26 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยาง จากน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท และบิวทิลเมทาคริเลท
27 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (SPR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
28 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติเบลนด์กับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตท
29 อิทธิพลของระบบการวัลคาไนซ์ที่ใช้กำมะถัน และสารเพิ่มการยึดติดต่อสมบัติการยึดติดของกาวน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วย เมทิลเมทาคริเลทและบิวทิลเมทาคริเลท
30 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลน์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน
31 อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์และสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ยางคลอริเนตพอลิเอทิลีน/พอลิโพรไพลีน /
ปี พ.ศ. 2550
32 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
33 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
34 การเตรียมน้ำยางข้นโดยใช้สารก่อครีมจากเม็ดมะขามและแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR).
35 การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา (SPR)
36 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
37 การเตรียมไพรเมอร์ เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะ โดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
38 การเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์ สำหรับยึดติดไม้
39 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งาน เป็นสารเพิ่มความแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
40 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
41 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
42 ยางธรรมชาติเกาะติดสารต้านออกซิเดชัน 4-อะมิโนไดฟินิลามีน เพื่อปรับปรุงการออกสูตรยาง
43 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(8)
44 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-มอ.(9)
45 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ-มอ.(6)
46 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5)
47 การเตรียมกาวยางธรรมชาติการฟต์ด้วยอะคริลิกมอนอเมอร์สำหรับยึดติดไม้
48 การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูง และการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็ง
49 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
50 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอริเนตพลิเอทิลีน
51 อิทธิพลของสารก่อเจลและสารตัวต่อการแปรรูปและสมบัติของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
52 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
53 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2548
54 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
55 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองในน้ำยางธรรมชาติ
56 การวัลคาไนเซชั่นร่วมของยางธรรมชาติเบลนด์กับยางอีพีดีเอ็ม
57 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2)
58 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์บิลลารี่
59 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสดเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
60 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งแและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-มอ.(9)
61 สมบัติการวัลคาไนซ์และสมบัติทางกายภาพของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางคลอโรซัลโฟพอลิเอทิลีน
62 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
63 กลุ่มโครงการการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-ม(3)
64 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติ กับเมทิล เมทาคริเลท โดยกระบวนการวัลคาไนเซชันแบบไดนามิกซ์
65 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
66 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
67 ศึกษาความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์ชนิดโรซานคาร์ปิลลารี่
68 การเตรียมยางธรรมชาติไซไคลซ์จากน้ำยางสด เพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งยาง
69 กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของธรรมชาติ กับมาลิอิกแอนไฮไดรด์
70 กาวจากน้ำยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท
ปี พ.ศ. 2547
71 เทอร์โมพลาสติกวัลคาร์ไนซ์จากการเบลนด์เอทิลีนไวนิลอะซิเตทกับยางธรรมชาติอิพอกไซด์และยางธรรมชาติที่มีหมู่ไดนิวทิลฟอสเฟต
72 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
73 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
74 การควบคุมความแข็งของฟองยางธรรมชาติ
75 อิทธิพลของสบู่ต่อการเกิดฟองอากาศในน้ำยางธรรมชาติ
76 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(8)
77 การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์
78 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางไนไตรล์/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/พอลิโพรไพลีน
79 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ-มอ.(6)
80 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรชาติ -มอ.(5)
81 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(4)
82 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-ม(1)
83 ยางธรรมชาติทนไฟจากยางธรรมชาติ ที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยหมู่ไดบิวทิลฟอสเฟต
84 การศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณซิงค์ออกไซด์ในสูตรยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
85 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(2)
86 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
87 การเตรียมยางเบรนด์ระหว่างพอลิเมทาคริเลทกับยางธรรมชาติพอกไซด์ในสภาวะลาเท็กซ์
88 การเตรียมยางเบลนด์จากกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติและพอลิเมทิลเมทาคริเลท (NR-g-PMMA) กับยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR)
89 อิทธิพลของการใช้สารก่อนิวเคลียสและการออกแบบไดน์ ของเครื่องเอกซ์ทรูดต่อสมบัติ ของพอลิโพรไพลีนที่แปรรูปโดยใช้เครื่องอัดเบ้าแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2544
90 การเตรียมถุงมือยางธรรมชาติชนิดไร้แป้งและโปรตีนต่ำโดยเทคนิคการเคลือบ
91 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้ จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2543
92 การเตรียมและสมบัติของพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยผงไม้จากเปลือกหุ้มเมล็ดยางธรรมชาติ
93 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2541
94 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2539
95 การเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเรตผสมโพลิไวนิลครอไรด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
96 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม