ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาชัญญา รัตนอุบล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาน กิมปี 10
2 มนัสวาสน์ โกวิทยา 8
3 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 6
4 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 6
5 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 6
6 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 6
7 ภัทรพร มงคลวัจน์ 5
8 นิรันดร์ สาโรวาท 5
9 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 4
10 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 4
11 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 3
12 อมรวิชช์ นาครทรรพ 3
13 วิศนี ศิลตระกูล 3
14 ระวี สัจจโสภณ 3
15 ไพฑูรย์ โพธิสาร 2
16 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 2
17 รัตนา พุ่มไพศาล 2
18 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
20 ไม่มีข้อมูล 2
21 อุ่นตา นพคุณ 2
22 จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ 2
23 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 2
24 ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ 2
25 นันทรัตน์ อมาตยกุล 2
26 จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ 2
27 เปรมวดี สาริชีวิน 2
28 แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์ 2
29 วาสนา เตชะวิจิตรสาร 2
30 จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล 2
31 สุมาลี สังข์ศรี 2
32 วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ 1
33 ชาลิณี เอี่ยมศรี 1
34 สมทรง นิลน้อย 1
35 เมษยา ชิ้นอาภรณ์ 1
36 รัชดา คงคาหลวง 1
37 เขมทัต สาริกานนท์ 1
38 อังศินันท์ อินทรกำแหง 1
39 รัตติกร ผรณสุวรรณ 1
40 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
41 วรรณทิพย์ กุคำใส 1
42 อังคณา ยอดสร้อย 1
43 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
44 พรทิพย์ สุขอร่าม 1
45 กาญจนา รอดแก้ว 1
46 นันทภา ชมพูบุตร 1
47 ศุภดา เอกรินทรากุล 1
48 สุปรีดา แหลมหลัก 1
49 พวงเพ็ญ สังขนันท์ 1
50 รัตน์ติยา ม่วงทรัพย์ 1
51 สืบสกุล สอนใจ 1
52 วรรธณา บุญประเสริฐ 1
53 ปิยะดา จุลวรรณา 1
54 สุพิศ ประสพศิลป์ 1
55 สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 1
56 ศุภวดี มีเพียร 1
57 พรรษา เอกพรประสิทธิ์ 1
58 รมย์ฤดี เวสน์ 1
59 ชนินทร สุขเจริญ 1
60 สุพรรณิกา กัลยาณมิตร 1
61 วารินทร์ สินสูงสุด 1
62 ภานุพันธุ์ ประสิทธิคุณาพร 1
63 มิ่งขวัญ คงเจริญ 1
64 ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว 1
65 อรรถสิทธิ์ ปากคลอง 1
66 สมคิด พรมจุ้ย 1
67 กรกฏ ไชยเจริญ 1
68 พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู 1
69 พรรณี บุญประกอบ 1
70 ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล 1
71 ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ 1
72 จินตนา อินทร์พรหม 1
73 กันทิมา กัลยาวุฒพงศ์ 1
74 กุลธิดา คำปันศักดิ์ 1
75 ธานี เอิบอาบ 1
76 ชไมพร ดิสถาพร 1
77 ชาคริต อาชวอำรุง 1
78 รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์ 1
79 อารี แก้วสถิตย์วงศ์ 1
80 ปิยะ ศักดิ์เจริญ 1
81 กษิรา โพธิวรรณ 1
82 เนาวรัตน์ เกิดพิบูลย์ 1
83 ณฐวรรณ จิตต์ทา 1
84 นิคม ทาแดง 1
85 ชนันภรณ์ อารีกุล 1
86 สมประสงค์ วิทยเกียรติ 1
87 ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย 1
88 รังสรรค์ สุกันทา 1
89 ณัฐวีณ์ ยิ้มเศรษฐี 1
90 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ 1
91 ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ 1
92 ปิยนันท์ ฉายานพรัตน์ 1
93 สวัสดิ์ ภู่ทอง 1
94 วิกร ตัณฑวุฑโฒ 1
95 ยิ่ง กีรติบูรณะ 1
96 ประจวบ แหลมหลัก, 2509- 1
97 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
98 หงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล 1
99 ณัจขภัทร์ คุ้มถนอม 1
100 สมศรี สง่าศิลป์ 1
101 วุฒิพล สกลเกียรติ 1
102 ภัทรา วยาจุต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 9
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 9
6 2554 10
7 2553 8
8 2552 7
9 2551 1
10 2550 10
11 2549 4
12 2547 6
13 2546 3
14 2545 7
15 2542 1
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 8
19 2538 1
20 2537 2
21 2536 2
22 2535 1
23 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยองค์กรชุมชน
2 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะสำหรับทหารกองประจำการกองทัพไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการตนเองในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสำหรับประชากลุ่มเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิต
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสำหรับประชากลุ่มเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิต
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการตนเองในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
8 อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
9 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเยาวชน
10 การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
11 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองและการใช้ผลลัพธ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจำเป็นสำหรับครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปี พ.ศ. 2557
12 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการสร้างวินัยในตนเองของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมเพื่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
14 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิจารณญาณในการป้องกันการเสพยาเสพติดสำหรับเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในภาคใต้
15 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
17 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการคิดวิจารณญาณสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
18 การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนในการมีการนำพลังผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
19 การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่ความโปร่งใสด้านการคลังสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา
21 อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย
22 ผลของการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของเด็กต่างด้าว
23 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
24 อนาคตภาพรูปแบบมหาวิทยาลัยที่สามเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2554
25 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
26 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลเพื่อส่งเสริมการสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล
27 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อเสริมสร้างจิตบริการสำหรับพนักงานสายการบิน
28 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของบอยล์ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับประชาชนผู้จัดรายการวิทยุชุมชน
29 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางจริยธรรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
30 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
31 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะความรอบรู้แห่งตนสำหรับพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย
32 อนาคตภาพรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เชิงบวกสำหรับชุมชน
33 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย
34 การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ปี พ.ศ. 2553
35 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้
36 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ตามแนวคิดการศึกษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
37 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา และการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานกำลังพลกองทัพอากาศ
38 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผ่านเว็บตามแนวคิดการเรียนรู้แบบนำตนเองและแบบใช้ทรัพยากรเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้แบบนำตนเองของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
39 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับครูศูนย์การเรียนชุมชน
40 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาแก่บุตรหลานวัยรุ่น
41 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานกำลังพลกองทัพอากาศ
42 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาแก่บุตคหลานวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2552
43 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย
44 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 การวิเคราะห์กระบวนการการถ่ายทอดความรู้เพื่อการอาสาสมัครรับใช้สังคม : กรณีศึกษาโรงเรียนพระดาบส
46 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม
47 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำในการป้องกัน และแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม
48 การวิเคราะห์กระบวนการการถ่ายทอดความรู้เพื่อการอาสาสมัครรับใช้สังคม : กรณีศึกษาโรงเรียนพระดาบส
49 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2551
50 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่บนเกาะบริเวณอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2550
51 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
52 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง
53 การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านหนังสือ กรุงเทพมหานคร
54 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในเขตภาคกลาง
55 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
56 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
57 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของกลุ่มสตรีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
58 การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร สำหรับบิดาหรือมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบูตรตามลำพัง
59 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง การรู้สารสนเทศสำหรับสังคมไทย
60 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2549
61 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ของพนักงานโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
62 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กชายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
63 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล
64 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2547
65 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษาผู้ใหญ่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
66 แนวทางการดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาสตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
67 การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับนักเต้นคาบาเร่ต์ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจากชายเป็นหญิง
68 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
69 การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอาข่า
70 ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2546
71 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
72 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ใหญ่ในชุมชนชนบทภาคเหนือ
73 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง สำหรับบุคลากรขององค์กรธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2545
74 การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิธีเรียนแบบทางไกลในกรุงเทพมหานคร
75 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสอนงาน ของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
76 การพัฒนาระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ
77 อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในองค์กร ที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์
78 การใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัม โนลล์ กับนิสิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
79 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
80 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กเร่ร่อน
ปี พ.ศ. 2542
81 การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกฎหมาย สำหรับสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2541
82 การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง ในการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539
ปี พ.ศ. 2540
83 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมทางไกลครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2539
84 การศึกษาระดับการใช้สารสนเทศที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
85 บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของตนเองหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
86 การพัฒนาบทเรียนโมดูลสำหรับวิชาช่างเสื้อผ้าชายหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
87 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ ของโรงเรียนผู้ใหญ่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
88 การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์และลักษณะที่เป็นจริงของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมประจำเขตการศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหารและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
89 การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสมรรถภาพการทำงานเป็นกลุ่ม ให้แก่ประะชาชนระดับหมู่บ้าน
90 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการขายบริการทางเพศ สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีเรียนแบบทางไกล จังหวัดเชียงราย
91 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนแบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2538
92 การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
93 การศึกษาเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ของชาวโส้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
94 ผลกระทบของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนด้วยตนเองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
95 ปัญหาและความต้องการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของแม่ชีในพุทธศาสนา เขตภาคกลาง
96 การพัฒนาตัวบ่งชี้สภาพทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2535
97 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รายงานการวิจัย