ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาจารย์นักวิจัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- อาจารย์นีักวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำภา คนซื่อ 1
2 ปราโมทย์ ทองกระจาย 1
3 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 1
4 เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 1
5 วรพล เองวานิช 1
6 ประเทศ ปัจจังคะตา 1
7 ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ 1
8 สุปราณี วิกรัยบูรณ์ 1
9 จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 1
10 ประสบอร รินทอง 1
11 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
12 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
13 รจเรศ หาญรินทร์ 1
14 วิระพล ภิมาลย์ 1
15 ปวิตรา พูลบุตร 1
16 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
17 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
18 พีรยา สมสะอาด 1
19 นงนิตย์ มรกต 1
20 มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 1
21 อาจินต์ ไพรีรณ 1
22 อนุวัฒน์ วันทอง 1
23 ประสงค์ สีหานาม 1
24 สุมาลี ชูกำแพง 1
25 สิริภัค สุระพร 1
26 ขนิษฐา สมตระกูล 1
27 นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี 1
28 สาน วิไล 1
29 วรรณา กาญจนมยูร 1
30 ศรัณยู คำเมือง 1
31 กิตติศักดิ์ แสงสุระ 1
32 รุ่งลาวัลย์ บุตรโคตร 1
33 ชวลิต บุญปก 1
34 จีระนันท์ คำภักดี 1
35 นิภาพร ชุติมันต์ 1
36 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 1
37 มังกร ศรีสะอาด 1
38 ยอดธง ใบมาก 1
39 นิชธิมา แพ่งนคร 1
40 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
41 พนิดา ทรงรัมย์ 1
42 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
43 นิดา ชัยมูล 1
44 พรทิวา ปะวะระ 1
45 กันยารัตน์ ยังมี 1
46 เดชสิทธิ์ พรรษา 1
47 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
48 สุวิช ถิระโคตร 1
49 เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 1
50 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
51 ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล 1
52 ขวัญเรือน พาป้อง 1
53 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 1
54 อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 1
55 กิตติ ศรีสะอาด 1
56 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
57 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
58 ปิยะพร แสนสุข 1
59 พัฒนพงษ์ วันจันทึก 1
60 วิชาภรณ์ ชำนิกำจร 1
61 จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล 1
62 ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์ 1
63 ลือชัย บุตคุป 1
64 อมร สุวรรณนิมิตร 1
65 พรชนก ศรีมงคล 1
66 อิสรา จุมมาลี 1
67 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
68 ศุภกัญญา ตันตระบัณฑิตย์ 1
69 ชฎาพร เสนาคุณ 1
70 สมบัติ อัปมระกา 1
71 เมธี พิริยการนนท์ 1
72 ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ 1
73 จิราภา ธนาไชยสกุล 1
74 สกลชัย บุญปัญญา 1
75 สุนทรี ถูกจิตต์ 1
76 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
77 วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร 1
78 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 79
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคและสมบัติของแบคเทอริโอซินที่ผลิตโดยหัวเชื้อคีเฟอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นโปรไบโอติกในอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวต่อภูมิทัศน์ชุมชนและการวางผังเมืองกรณีศึกษา ชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3 การศึกษาการดำรงอยู่ซึ่งเอกลักษณ์ทางกายภาพชุมชนดั้งเดิม : กรณีศึกษา ชุมชนเชียงคาม จังหวัดเลย
4 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการออกแบบบันไดตามสัดส่วนมนุษย์
5 ความเข้าใจเรื่องวาสทุศาสตร์
6 การศึกษารูปแบบและบทบาทของที่ว่างสาธารณะระดับชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
7 การวิเคราะห์จีโนม Brachyspira pilosicoli 95/1000 และการเปรียบเทียบจีโนม Brachyspira อื่นๆ เพื่อค้นหาเป้าหมายใหม่สำหรับวัคซีนและยา
8 การตรวจสอบเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ด้วยนิพจน์ปรกติและการเรียนรู้เส้นทางการสื่อสาร
9 การประเมินสมรรถภาพและการออกแบบสำหรับความปลอดภัยของการใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
10 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงกรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11 การออกแบบและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติเพื่อฝึกสมาธิเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางอายุ16-18 ปี กรณีศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
12 โปรแกรมพิพิธภัณฑ์พาเพลินบนมือถือ
13 การสืบค้นลำดับเหตุการณ์แบบปิด k ลำดับแรก
14 การถ่ายเทความร้อนของอาคารวัสดุก่อบล็อกประสาน
15 การทดสอบเครื่องทำความสะอาดอากาศแบบเชิงพาณิชย์ในด้านศักยภาพการทำความสะอาดอากาศและการสร้างมลพิษ
16 รูปแบบทำนายความเรียบผิวสำหรับการปฏิบัติการกลึงโดยวิธีพื้นผิวผลตอบสนองและวิธีทากูชิ
17 สารประกอบฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก คลอโรฟิลล์ และแคโรทีนอยด์ ในใบอ่อนของผักและไม้ผลที่มีรสฝาด
18 อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร
19 ผลของ 1-MCP ต่อการควบคุมการทำงานของเอนไซม์ Polyphenoloxidase (PPO) เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยา browning ในดอกปทุมมา
20 เรณูวิทยาพืชวงศ์ตะแบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
21 ผลของวีธีการสกัดและการเก็บรักษาที่มีต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในใบอ่อนและผลของผักและผลไม้
22 ผลยับยั้งสารสกัดจากสาบแร้งสาบกา แมงลัก และตะไคร้ต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกในโนสของพริก และอายุการเก็บของสาร
23 ความหลากชนิดของออสตราคอดในพื้นที่บุ่งทามบริเวณลุ่มน้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
24 คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยพื้นบ้าน
25 ความหลากชนิดและสารธรรมชาติของไลเคนสกุล Lecanora ในภูผาขาม จังหวัดมุกดาหาร
26 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียชอบเค็มในสิ่งแวดล้อมที่มีเกลือ
27 การคัดเลือกพืชที่มีความทนทานต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์แกนโนคลอรีนเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพดิน
28 ผลของเกลือต่อการเจริญเติบโต สัดส่วนระหว่างโซเดียมและโปแตสเซียม กิจกรรมเอนไซน์แอนติออกซิเดนซ์ และปริมาณโพรลีนของพริก
29 ผลของโปรไบโอติก Lactobacillus acidophilus ต่อความต้านทานโรคแกรสเซอรี่ในหนอนไหมไทย
30 ผลของของฮอร์โมนเพศผู้ต่อคุณลักษณะทางด้านคุณภาพ ปริมาณและการเปลี่ยนแปลงเพศในไหม
31 ผลของสารสกัดจากสะเดาต่อการเพิ่มผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจของไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง
32 การประเมินการเกิดภาวะออกซิเดชันของเซล์ตับจากการได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบมอญในหนูที่ถูกกระตุ้นด้วยเดกซาเมธาโซน
33 สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำพริกแกงแดง น้ำพริกแกงเขียวและน้ำพริกแกงเหลืองไทย
34 ผลของตัวทำละลายอินทรีย์ต่อสันฐานวิทยาและสมบัติเชิงความร้อนของเส้นไหมอีรี่
35 การติดตามตรวจสอบสารผลิตที่เกิดจากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในตัวอย่างน้ำประปา จังหวัดมหาสารคาม
36 การเหนี่ยวนำการผลิตแลคเคสจากน้ำเชื้อเห็ดบดในอาหารเหลวโดยสารเหนี่ยวนำบางชนิด
37 การศึกษาสาระสำคัญที่มีแนวโน้มต้านเซลล์มะเร็งจากสารสกัดเห็ด Phellinus ingiarius
38 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคทรงกลมของพอลิ (ดี, แอล-แลคไทด์) ที่มีรูปร่างโมเลกุลคล้ายดาวสำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยา
39 อิทธิพลของอัตราส่วนการผสมและการเชื่อมขวางที่มีต่อลักษณะเฉพาะของอนุภาคไมโครของไฟโบรอินจากไหมผสมแป้ง
40 ตัวประมาณอัตราส่วนใหม่ในกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่มปรับตัวได้ในชั้นภูมิ
41 เอ็ม-ไฮเปอร์ไอเดนตีตี้ชนิดพิเศษในรีเวอร์สอาร์กกราฟวาไรตี้ชนิด (2,0)
42 ลิมิต และโคลิมิตของระบบ (F1,F2)
43 โคลนและกึ่งโคลนของกราฟพีชคณิตในกรณี |V(G)|=2
44 เซตปิดที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิไอโซโทนิค
45 สมบัติของริงอินเจ็คทีฟ
46 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
47 กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอวาปีปทุม อำเภอกุดรังและอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
48 ผลของสิ่งกำบังแดดต่อภาวะเครียดและภาวะเคียดออกซิเดชั่นในโคเนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
49 การศึกษาประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Aeromonas hydrophila และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในปลาดุกลูกผสม
50 การศึกษาระดับความพึงพอใจและผลกระทบของเว็บเซอร์วิสต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวไทย
51 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่อง เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 3 ของนักศึกษาแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
52 การพัฒนาถุงประคบร้อนบรรจุธัญพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ในท้องถิ่นอีสาน
53 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
54 การพัฒนากฏการตัดสินใจสำหรับระบบการตัดสินในการรักษามะเร็งเต้านม
55 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) จังหวัดกาฬสินธุ์
56 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบโพลิฟีนอลิคของตรีผลาตำรับปรับสมดุลธาตุและตำรับที่ใช้แก้กองสมุฏฐานโรคปิติตะ วาตะและเสมหะ
57 การสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาด้วยยา ในเภสัชกรและนิสิต นักสึกษาเภสัชศาสตร์
58 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
59 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ของยาในกลุ่ม aminoglycosides
60 ผลของสาร genistein และ daidzein ต่อการสลายไขมันของเซลล์ในไขมันจากหนูขาว
61 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในบทเรียน เรื่องโรคลมชัก (epilepsy) สำหรับนิสิตเภสัช
62 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองและติดตามให้ความรู้แก่ประชาชนอีสานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุน-ประสิทธิผล
63 การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ดูแล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
64 การพัฒนาแบบคัดกรองโรคข้อเสื่อมในตำบลก้านเหลือง จังหวัดนครพนม
65 การศึกษาสารสำคัญจากสารสกัดเส้นใยเปลือกมะพร้าว
66 การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับยาต่อเนื่องที่ร้านยาคุณภาพในจังหวัดมหาสารคาม
67 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดโลดทะนงแดงก่อนและหลังการลดพิษ
68 ผลของกระบวนการประสานรายการยาในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยภายนอกในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงและคลินิกโรคเบาหวาน
69 ความต้องการการช่วยเหลือของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีต่อครอบครัวและสถาบันการศึกษา
70 การบำบัดเสริมในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2
71 การเปลี่ยนแปลงสารฟิโนลิกและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดขิง (Zingiber officinala Roscoe) ในระหว่างกระบวนการผลิตขิง
72 ฤทธิ์ต้านจุลชีพและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรและเครื่องเทศบางชนิดที่ใช้ผลิตลูกแป้ง
73 ความสัมพันธ์ของสันฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระดับพลอยดิของกลอยในประเทศไทย
74 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของฟ้าทะลายโจร
75 การจำแนกปลาในครอบครัว Bagridae โดยใช้เทคนิค Multilocus Enzyme Electrophoresis
76 ประติมานวิทยากับแนวความคิดที่สัมพันธ์ทางศาสนา ภานในอโรคยาศาลกู่สันตรัตน์
77 แนวทางการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
78 การพัฒนาเรือนพื้นบ้านชุมชนผู้ไท กรณีศึกษา บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
79 ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
80 การเตรียมและศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของครีมชะลอความแก่จากน้ำมันขมิ้นชันในรูปโซลิตไลปิตไมโครพาร์ทิเคิล