ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาจอง ประทัตสุนทรสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำธร ธีรคุปต์ 5
2 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
4 ชัชวาล ใจซื่อกุล 3
5 นิพาดา เรือนแก้ว 3
6 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 3
7 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 3
8 จิรศักดิ์ สุจริต 3
9 ปิโยรส ทองเกิด 3
10 วีณา เมฆวิชัย 3
11 นพดล กิตนะ 3
12 สมศักดิ์ ปัญหา 3
13 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 3
14 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 3
15 จริยา เล็กประยูร 3
16 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 2
17 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 2
18 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
19 อารมณ์ รัศมิทัต 1
20 วีณา วิลาสเดชานนท์ 1
21 กมลวรรณ พุ่มไม้ 1
22 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
23 รังสิมันต์ บัวทอง 1
24 นงเยาว์ จันทร์ผ่อง 1
25 องุ่น ลิ่ววานิช 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 พัชร ดนัยสวัสดิ์ 1
30 บุปผชาติ มัธยม 1
31 ชนาญวัต เทวกุล 1
32 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 1
33 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
34 ผุสตี ปริยานนท์ 1
35 ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 1
36 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2548 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2540 1
10 2527 1
11 2525 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2554
2 ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
3 ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
ปี พ.ศ. 2552
4 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวน้ำตกกรณีศึกษา : น้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
ปี พ.ศ. 2548
7 ผลกระทบระยะสั้นของฝังกลบขยะสดต่อสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลน บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2546
8 ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดงและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2545
9 โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
10 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่น และฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
12 อิทธิพลของดินตะกอนต่อการกระจายและความหนาแน่นประชากรหอยหลอด (Solen regularis Dunker) ที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง