ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาคม กาญจนประโชติ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การส่งเสริมปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็กของเกษตรกร
2 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมกับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
3 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่หอมพันธุ์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็ก
5 การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูกพืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบนพื้นที่สูง
6 ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตการปลูกและการควบคุมคุณภาพพืชกัญชง
7 การวิจัยปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็ก
8 การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูกพืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2555
9 การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูกพืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2554
10 ศักยภาพการให้ผลผลิตของงาหอมบนพื้นที่สูง
11 ศักยภาพการให้ผลผลิตของงาหอมบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง
13 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านศรีนาป่าน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
14 ทฤษฎีใหม่กับความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน : กรณีศึกษา บ้านก๋องป๋อใต้ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วแดงหลวง
16 ศึกษาการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมระบบการปลูกพืชรายได้และพืชเศรษฐกิจ
17 การปลูกถั่วอะซูกิโดยไม่ไถเตรียมดินในสภาพหลังนาบนพื้นที่สูง
18 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองประจำเผ่าบนพื้นที่สูง
19 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วแดงหลวง
20 ศึกษาการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมระบบการปลูกพืชรายได้และพืชเศรษฐกิจ
21 การปลูกถั่วอะซูกิโดยไม่ไถเตรียมดินในสภาพหลังนาบนพื้นที่สูง
22 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองประจำเผ่าบนพื้นที่สูง
23 ศึกษาพื้นที่ปลูกลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไย ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
24 ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
26 การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงเพื่อเกษตรกรในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
27 การศึกษานำร่องเพื่อการผลิตบัควีทบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
28 การนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนที่สูง
29 การวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงเพื่อเกษตรกรในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
30 การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง
31 การศึกษานำร่องเพื่อการผลิตบัควีทบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
32 การนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าวบนที่สูง
ปี พ.ศ. 2549
33 การทอสอบพันธุ์กัญชงในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงที่มีระดับความสูงต่างกัน
34 โครงการนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิเพื่อการค้าในพื้นที่นาบนที่สูงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
35 การทอสอบพันธุ์กัญชงในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงที่มีระดับความสูงต่างกัน
36 โครงการนำร่องการปลูกถั่วอะซูกิเพื่อการค้าในพื้นที่นาบนที่สูงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
37 การวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2548
38 การใช้ถั่วเหลืองฝักสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต่อการปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง
39 การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อควบคุมโรคและแมลงในข้าวและข้าวสาลี
40 การทดสอบพันธุ์กัญชงในพื้นที่โครงการหลวงที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน
41 การเพิ่มผลผลิตและควบคุมการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วในการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าว (โครงการพิเศษ 48)
42 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบัดวีทบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
43 การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อควบคุมโรคและแมลงในข้าวและข้าวสาลี
44 การใช้ถั่วเหลืองฝักสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต่อการปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง
45 การทดสอบพันธุ์กัญชงในพื้นที่โครงการหลวงที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน
46 การเพิ่มผลผลิตและควบคุมการปนเปื้อนของแมลงด้วงถั่วในการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวข้าว (โครงการพิเศษ 48)
47 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบัดวีทบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
48 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
49 การคัดเลือกพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
50 การแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
51 การแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
52 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช
ปี พ.ศ. 2543
53 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช (ปี 2543)
54 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช (ปี 2544)
55 การรวบรวมศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตพืชตระกูลธัญพืช
ปี พ.ศ. 2531
56 ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวไร่ในไร่เกษตรกรภายใต้สภาพการปลูกบนที่สูง / อาคม กาญจนประโชติ