ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัศวิน มีชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาการจำแนกกลุ่มผู้ป่วยหลายกลุ่มด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์ร่วมกับข้อมูลไมโครอะเรย์
3 การพัฒนาการจำแนกกลุ่มผู้ป่วยหลายกลุ่มด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์ร่วมกับข้อมูลไมโครอะเรย์
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาเพื่อหาเมตาโบไลต์ที่สำคัญที่แสดงถึงการควบคุมในเมตตาโบลิซึมของการสร้างแป้งในพืชด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิคแบบบูรณาการ
5 การปรับปรุงและพัฒนาระบบแบคทีเรียสังเคราะห์ที่ให้กลิ่นกุหลาบ
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาวิธีการจำแนกโรคด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์การเกิดโรคร่วมกับข้อมูลไมโครอาร์เรย์
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาวิธีการสร้างเครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีนแบบมีเงื่อนไขด้วยเทคนิคบูลีน
8 การออกแบบและการสังเคราะห์เชื้อ Escherichia Coli
9 การระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพระดับจีโนมโดยการทำเหมืองเอกสารข้อมูล
10 การพัฒนาวิธีการสร้างเครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีนแบบมีเงื่อนไขด้วยเทคนิคบูลีน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาแพลทฟอร์มการวิเคราะห์วิถีเมตาโบลิซึมเพื่อใช้ในงานวิจัยการปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของแป้งมันสำปะหลัง
12 การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม
13 การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งจีโนมสำหรับการทดลองแบบพูลดีเอ็นเอเพื่อระบุยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
14 การศึกษากระบวนการและกลไกการควบคุมการสังเคราะห์เม็ดแป้งของพืชภายใต้สภาวะต่างๆ โดยใช้ชีววิทยาเชิงระบบ
15 การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม
16 การพัฒนาแพลทฟอร์มการวิเคราะห์วิถีเมตาโบลิซึมเพื่อใช้ในงานวิจัยการปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของแป้งมันสำปะหลัง
17 การหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตชีวมวลของสไปรูลิน่า ที่เลี้ยงในถังปฏิกรณ์แบบใช้แสงโดยอาศัยแบบจำลองระดับจีโนม
18 การพัฒนาอนุภาคนาโนไคโตซานกราฟท์พลูโรนิกเอฟ 127 เพื่อเป็นระบบส่งยาดอกโซรูบิซินไปยังเป้าหมายสำหรับการรักษามะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2551
19 การวิเคราะห์หายีนและหน้าที่ของยีนจีโนมของเชื้อพลาสโมเดียม ฟาซิพารัม โดยวิธีชีวสารสนเทศ
20 The genome-scale metabolic model iIN800 of Saccharomyces cerevisiae and its validation: a scaffold to query lipid metabolism
21 การวิเคราะห์หายีนและหน้าที่ของยีนในจีโนมของเชื้อพลาสโมเดียมฟาซิพารัมโดยวิธีชีวสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2550
22 การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรียเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา
23 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่ใช้ในการเจริญของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในระดับโปรตีโอม โดยใช้ two-dimensional gel electrophoresis
24 Identification of Flux Regulation Coefficients From Elementary Flux Modes: A Systems Biology Tool for Analysis of Metabolic Networks
25 การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา
ปี พ.ศ. 2549
26 การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเมตตาโบลิซึมของลิปิดในยีสต์
ปี พ.ศ. 2545
27 การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905