ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัศมน ลิ่มสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิชัย แพงแก้ว 36
2 วิมลรัตน์ลี กถาเสนีย์ 32
3 อัศดร คำเมือง 18
4 อ่อนจันทร์ โครตพงษ์ 13
5 โสฬส ขันธ์เครือ 8
6 เพชรไพลิน สุวรรณโชติ 8
7 บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ 7
8 กิตติยา โพธิดา 5
9 จิตติมา จารุเดชา 5
10 ธนาวุธ โนราช 5
11 เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ 4
12 ชนิษฎา ชูสุข 4
13 วิสาขา ภู่จินดา 4
14 ธงชัย สีฟ้า 4
15 นิตยา นักระนาด มิลน์ 4
16 สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ 3
17 ยวุฒิชัย แพงแก้ว 3
18 เจนวิทย์ วงษ์ศานูน 3
19 ลำใย วงษ์ศานนูน 3
20 สุกัญญา บุญเฉลิมกิจ 2
21 พัชรินทร์ ภูวิเลิศ 2
22 แฟรดาซ์ มาเหล็ม 1
23 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 1
24 มณทิพย์ ศรีรัตนา 1
25 สุนทร งดงาม 1
26 สุพัตรา เดวิสัน 1
27 ขจรศักดิ์ หาญปราบ 1
28 วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ 1
29 ศิรพงศ์ สุขทวี 1
30 กัลยา กาญจนนัษฐิติ 1
31 รัชพร สิงขโรทัย 1
32 พีรพงษ์ สุนทรเดชะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 2
3 2555 1
4 2554 3
5 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษา การผลิตข้าว อ้อย และ ข้าวโพด
2 การประเมินระดับความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาดัชนีความร้อนและการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
5 การพัฒนาดัชนีความร้อนและการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการประเมินการจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยีพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ
8 ศึกษาการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียชุมชนด้วยนวัตกรรมการจัดการที่แหล่งกำเนิด (3Rs) และเทคโนโลยีพลังงาน
9 ลักษณะนิเวศ-อุทกวิทยาของแหล่งน้ำไหลในประเทศไทย