ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพิกา ไกรฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2541 2
3 2540 1
4 2539 1
5 2538 3
6 2537 1
7 2536 1
8 2528 1
9 2525 1
10 2524 1
11 2522 2
12 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประยุกต์ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผล :
2 การบูรณาการของวิศวกรรมคุณค่า และซิกซ์ ซิกม่า สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเบาะรถยนต์
ปี พ.ศ. 2541
3 โครงการวิจัย การบริหารการเพิ่มผลผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่ออนาคต
4 การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงแรมกรณีศึกษา : โรงแรมขนาดกลางและเล็ก
ปี พ.ศ. 2540
5 การจัดการศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
6 การพัฒนาหลักปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกวิธีการบำบัดตะกอนของโรงงานผลิตน้ำบางเขน
ปี พ.ศ. 2538
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
8 การศึกษาปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อของการประปานครหลวง
9 การออกแบบเครื่องมือ เพื่อกำจัดการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรีย และฟังกัส ในระบบการเตรียมส่วนประกอบโลหิต และแยกส่วนประกอบของพลาสมา
ปี พ.ศ. 2537
10 การศึกษาการผลิตน้ำจืดจากทะเลในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2536
11 การควบคุมต้นทุนในโรงงานผลิตน้ำบางเขน
ปี พ.ศ. 2528
12 การลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมรีดลวดเหล็กในประเทศไทย โดยใช้วิศวกรรมคุณค่า
ปี พ.ศ. 2525
13 การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าในอุตสาหกรรมการผลิต
ปี พ.ศ. 2524
14 การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่ากับโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2522
15 การศึกษาการผลิตกันกรองบุหรี่เพื่อลดต้นทุนของโรงงานยาสูล กระทรวงการคลัง
16 การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งโรงงานผลิตกระดาษทราย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
17 การลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อสำเร็จรูปในประเทศไทย