ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพล สูอัมพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บดี ธนะมั่น 2
2 อรทัย คล้ายสุวรรณ 1
3 สินีพรรณ ปิยนราพร 1
4 ปัทมปาณี พลวัน 1
5 จิระภา สุทธิพันธ์ 1
6 นภา พวงรอด 1
7 เตือนใจ อินทุโสมา 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
9 ชาติ เดชประแดง 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
11 ช่อเพชร เบ้าเงิน 1
12 นงคราญ จิณศิริ 1
13 อมราวดี อังค์สุวรรณ 1
14 ปณัสยา น้ำรัก 1
15 รุ้งมณี ยิ่งยืน 1
16 สุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ 1
17 เนาวนิตย์ มุขสมบัติ 1
18 ณัทธร พิทยรัตน์เสเถียร 1
19 วชิรา ทองพิทักษ์วงศ์ 1
20 พิณทอง ลิ่มพงศธร 1
21 ปิยลัมพร หะวานนท์ 1
22 เทพสิรินทร์ มากบุญศรี 1
23 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
24 ฉัตรสุดา ส่องแสงเจริญ 1
25 ปราลบ พรมล้วน 1
26 ดารกา แสงสุขใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 3
3 2548 1
4 2546 2
5 2545 2
6 2544 1
7 2543 1
8 2539 1
9 2538 1
10 2535 1
11 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ความเครียดของพนักงานที่ย้ายฐานปฏิบัติการจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของสาธารณสุขในเขต 4
ปี พ.ศ. 2549
4 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายและไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย ในจังหวัดอุบลราชธานี
5 การสอนเรื่องการสัมผัสและทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กอนุบาล โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
6 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น
ปี พ.ศ. 2548
7 ประสิทธิภาพของการฝึกผ่อนคลายและการฟังเพลงต่อความวิตกกังวลและการเป็นลม ในผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2546
8 ความพึงพอใจต่อวิชาชีพของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
9 ปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กวัยรุ่นตอนต้น (อายุ 12-15 ปี) ที่ป่วยด้วยโรคลมชัก
ปี พ.ศ. 2545
10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี
11 ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีเกณฑ์อายุขั้นต่ำและขั้นสูงของเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2544
12 ปัญหาพฤติกรรมและแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 6-11 ปีที่มารับบริการแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลราชานุกูล
ปี พ.ศ. 2543
13 ความรู้ เจตคติ และทักษะทางความคิดของอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
14 สภาวะทางจิตสังคมของเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ในศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ปี พ.ศ. 2538
15 ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2535
16 การเปรียบเทียบบทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการระหว่างแผนกกุมารเวชศาสตร์ และหน่วยกุมารจิตเวช แผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2534
17 การศึกษาสภาวะจิต-สังคมในเด็กป่วยเรื้อรัง