ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร ธำรงลักษณ์ -
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ 2
2 บรรเจิด สิงคะเนติ 2
3 เจษฎา ณ ระนอง 2
4 ยุวดี ศรีธรรมรัฐ 2
5 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
6 พัชรี สิโรรส 2
7 ประชา คุณธรรมดี 1
8 จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ 1
9 สุดา วิศรุตพิชญ์ 1
10 กอบชัย พงษ์เสริม 1
11 สุรพล นิติไกรพจน์ 1
12 ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 1
13 วัชรพงศ์ ขำวิไล 1
14 พรภณ พงษ์เพชร 1
15 เกศินี วิฑูรชาติ 1
16 พัลลภา เอี่ยมสอาด 1
17 ธีระรัตน์ นาคนนท์ 1
18 สุเมธ ศิริคุณโชติ 1
19 จิรวรรณ เดชานิพนธ์ 1
20 พิษณุ สุนทรารักษ์ 1
21 ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 1
22 ระดม วงษ์น้อม 1
23 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 1
24 สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข 1
25 วิจิตรา วิเชียรชม 1
26 วีรวัฒน์ จันทโชติ 1
27 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
28 สมชาย ศุภธาดา 1
29 วิทวัส รุ่งเรืองผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 1
6 2545 2
7 2544 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 พัฒนารูปแบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนงหลังสมัยใหม่นิยม
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับตัวขององค์การภาครัฐในการบริหารปกครอง: ศึกษาจากความเป็นอิสระและความสามารถรับผิดชอบได้ขององค์การมหาชนไทย
4 ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การภาคเยาวชน :
5 การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :
ปี พ.ศ. 2552
6 การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่
7 การสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่ผลสัมฤทธิ์ :
ปี พ.ศ. 2550
9 ระบบเครือข่ายภายในสำหรับการส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสารของกรมการทหารสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2545
10 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
12 รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543