ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร โพธิ์ใย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อัมพร โพธิใย
- อัมพร โพธิ์โย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญเดช หรูอนันต์ 98
2 Amporn Poyai 51
3 นิธิ อัตถิ 32
4 Charndet Hruanun 27
5 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 26
6 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 23
7 วิน บรรจงปรุ 20
8 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 18
9 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 18
10 จักรพงศ์ ศุภเดช 18
11 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 18
12 นริชพันธ์ เป็นผลดี 15
13 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 14
14 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 14
15 การุณ แซ่จอก 13
16 อนุชา เรืองพานิช 13
17 ชำนาญ ปัญญาใส 12
18 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 12
19 Wutthinan Jeamsaksiri 12
20 ศุภนิจ พรธีระภัทร 12
21 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 12
22 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 10
23 อภิรักษ์ ผันเขียว 9
24 Nithi Atthi 9
25 มนตรี แสนละมูล 9
26 ไพบูลย์ ขอมเดช 8
27 จิติ หนูแก้ว 8
28 Win Bunjongpru 8
29 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 7
30 Anucha Ruangphanit 7
31 Ekalak Chaowicharat 7
32 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 6
33 Chana Leepattarapongpan 6
34 Toempong Phetchakul 6
35 ธวัชชัย คำศรี 5
36 นิมิต สมหวัง 5
37 Wisut Titiroongruang 5
38 อุดม เตชะกิจขจร 5
39 สุรพันธ์ ทองรังสี 5
40 Opas Trithaveesak 5
41 Jakrapong Supadech 5
42 นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา 5
43 Naritchaphan Penpondee 5
44 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 5
45 ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ 5
46 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 5
47 Suwat Sopitpan 4
48 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 4
49 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 4
50 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 4
51 Putapon Pengpad 4
52 คมสัน บุณยวณิชย์ 4
53 พุทธพล เพ็งพัด 4
54 ศิโรรุจ ปินอิน 4
55 ธงชัย ธงวิจิตรมณี 4
56 Sitthisuntorn Supothina 4
57 เติมพงษ์ เพ็ชรกูล 4
58 เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 4
59 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
60 อภิชาติ สังข์ทอง 4
61 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
62 Apirak Pankiew 4
63 Karoon Saejok 4
64 Charndet Hruanan 4
65 Cor Claeys 3
66 Eddy Simoen 3
67 ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา 3
68 อาคม ศรีหาเพท 3
69 Arckom Srihapat 3
70 Itti Rittaporn 3
71 Nipapan Klunngien 3
72 เจริญมิตร วรเดช 3
73 สิทธิพงษ์ วงศ์น้ำคำ 3
74 Jirawat Jantawong 3
75 Nopphon Phongphanchanthra 3
76 Udom Techakijkajorn 3
77 Apichart Sungthong 3
78 Jiti Nukeaw 3
79 Pawadee Meesapawong 3
80 Suwat Sophitpan 2
81 C. Claeys 2
82 Rita Rooyackers 2
83 E. Simoen 2
84 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 2
85 สรายุทธ วิศวแสวงสุข 2
86 Onuma Nimittrakoolchai 2
87 Montree Saenlamool 2
88 T. Arpautaipong 2
89 Phaiboon Khomdet 2
90 Pavan Siamchai 2
91 กฤษฏา เสียงแจ้ว 2
92 ยุทธนา เจวจินดา 2
93 วีระ เพ็งจันทร์ 2
94 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
95 Weera Phengan 2
96 Awirut Srisuwan 2
97 กรรณิกา อุประโคตร 2
98 รติพร มั่นพรหม 2
99 ภาวัน สยามชัย 2
100 อรพรรณ ทองสุข 2
101 N. Phongphanchantra 2
102 สันชัย หาญสูงเนิน 2
103 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 2
104 On-uma Nimittrakoolchai 2
105 สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์ 1
106 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
107 พงศ์พันธ์ กัลปา 1
108 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
109 Rangson Muanghlua 1
110 วศิน อิทธิเมฆินทร์ 1
111 รังสรรค์ เมืองเหลือ 1
112 เกษศิริ หลักเมือง 1
113 รัตนาวรรณ สันบุญตัน 1
114 จักรพงศ์ พิพิธภักดี 1
115 อนุกูล น้อยไม้ 1
116 เติมพงษ์ เพ็ชกุล 1
117 Oraphan Thongsuk 1
118 K. Saeteaw 1
119 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
120 Rungtawee Piyananjaratsri 1
121 Paweena Dulyaseree 1
122 S. Khunkhao 1
123 J. Ladthidej 1
124 Rattanawan Sanboontan 1
125 Weera Pengchan 1
126 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
127 สมชาย มีรอด 1
128 A. Kaewcharoen 1
129 Wittawat Yamwong 1
130 วิทวัส แย้มวงษ์ 1
131 Thanasan Chanloi 1
132 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
133 Jirawat Prabket 1
134 วัชระ กสิณฤกษ์ 1
135 สุพรรษา ปาต๊ะ 1
136 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ 1
137 ภาวศุทธิ แสงดี 1
138 วิศรุต ศรีพุ่มไข่ 1
139 Sanchai Hansoongneon 1
140 N. Thamrongwattanachai 1
141 ปริญญา พันธ์พรม 1
142 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
143 P. Panprom 1
144 Kittipong Limwichean 1
145 Charndet Hru-anun 1
146 W. Titiroongruang 1
147 ปัญญากร โสตทิพย์ 1
148 Praphaphan Wipatawit 1
149 ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ 1
150 S. Supadech 1
151 Nimit Somwang 1
152 วรากร เจริญสุข 1
153 Oraphan Thongsook 1
154 Ratiporn Manpom 1
155 โกวิท โซวสุวรรณ 1
156 สมพงษ์ เจริญกิจ 1
157 Peerapong Triyacharoen 1
158 เติมพงษ เพ็ชรกูล 1
159 ถนอม โลมาศ 1
160 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
161 Tanom Lomas 1
162 Adisorn Tuantranont 1
163 รัตนพันธุ์ นพเก้า 1
164 อัมพร เปรมสุวรรณ 1
165 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 1
166 สิงหนาท พวงวรินทร์ 1
167 Nutthaphat Thornyanadacha 1
168 สุวรรณ ยานุวงศ์ 1
169 พงษ์พันธ์ ไชยปัญญา 1
170 Surasak Niemcharoen 1
171 ศิรินทิพย์ บรรจงศิริ 1
172 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 1
173 กฤษณะ ช่องศรี 1
174 เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ 1
175 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 1
176 M. W. Ashraf 1
177 ดนุ พรหมมินทร์ 1
178 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
179 Theerachet Soorapanth 1
180 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
181 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
182 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
183 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
184 Ampron Poyai 1
185 พรภพ นัยเนตร 1
186 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
187 วิจิตร ธรานนท์ 1
188 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
189 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 1
190 A. Nisar 1
191 Chuckaphun Aramphongphun 1
192 S. Tayyaba 1
193 N. Afzulpurkar 1
194 D.W. Bodhale 1
195 Nithi Aiithi 1
196 Panruthai Duagnum 1
197 Rangsan Muanghlua 1
198 Sanchai Harnsoongnoen 1
199 R. Rooyackers 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 12
3 2552 6
4 2551 46
5 2550 53
6 2549 10
7 2548 2
8 2547 2
9 2546 7
10 2538 1
11 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 Simulated Studies of Well and Channel Engineering for 0.8 um Buried Channel PMOSFET
3 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
4 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
5 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
6 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
7 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
8 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
9 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
10 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
11 อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
12 ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
13 การวิเคราะห์กระแสรั่วไหลรอยต่อของซิลิคอนไดโอดแบบ PiN ที่ผ่านการเติมอะตอมแพลตินั่ม
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
15 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
16 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
17 Substrate Bias Effects on Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) in Short Channel NMOS FETs
18 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
19 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดตัวต้านทานแม่เหล็กแบบฟิล์มบาง NiFe หนึ่งชั้น
ปี พ.ศ. 2551
20 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
21 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
22 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
23 รายงานฉบับสมบูรณ์ การสร้างชั้นฟิล์มโลหะ Al-alloy สำหรับทดสอบกระบวนผลิต การเชื่อมต่อลวดตัวนำในโรงงาน IC packaging
24 การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์
25 กระบวนการสร้างชั้นลายวงจรเพื่อผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำของโครงการ ASTRI-2
26 TMEC Operation Report System V1.0
27 การสร้างชั้นฟิล์มบางซิลิคอนไดออกไซด์ด้วยวิธีไอสารเคมีในสภาวะความดันต่ำสำหรับการทดลองโมดูลคอนแทก
28 TMEC Runcard System V1.0
29 การสร้างส่วนเชื่อมต่อของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือดด้วยกระบวนการถ่ายย่อแบบ
30 สูตรการเลือกกัดคุณภาพสูงระหว่างซิลิคอนไดออกไซด์กับซิลิคอนสำหรับเครื่องกัดแบบ RIE
31 การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
32 การหาตำแหน่งตัวซ้อนทับบนชั้นลายวงจรจากการออกแบบและการตรวจสอบการซ้อนทับของชั้นลายวงจรด้วยลายเวอร์เนียร์
33 การสร้างขั้วไฟฟ้าสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิดตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ด้วยวิธีอิเล็กโตรเลสเพลทติ้ง (Electroless Plating)
34 การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025
35 ชุดอุปกรณ์ทดสอบพร้อมวิธีการวัดและเทคนิควิเคราะห์อุปกรณ์ตรวจจับความดัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
36 ถุงมือป้องกันสารเคมีที่ทำความสะอาดตนเองได้
37 การสร้างไมโครสเกลบนแผ่นกระจกเพื่อใช้สำหรับวัดขนาดวัตถุภายในกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
38 การกำหนดขนาดของลายวงจรบนกระจกต้นแบบด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนทางแสง
39 กระบวนการเปิดหน้าชิป IC
40 ต้นแบบการลอกชั้นของชิปไอซี
41 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีน้ำยาไวแสงเป็นชั้นป้องกัน
42 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นชั้นป้องกัน
43 ระบบควบคุมแขนกล
44 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
45 การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl
46 การศึกษาและพัฒนาการถ่ายแบบลายวงจรสามมิติโดยใช้ฟิล์มใสเป็นต้นแบบ
47 รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน
48 ต้นแบบกระบวนการบรรจุภัณฑ์ของหัวตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
49 ผลกระทบของต้นแบบลายวงจรแบบฟิล์มใสต่อคุณภาพของลายวงจร
50 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
51 การลดรอยขีดข่วนและปรับความขรุขระบนผิวแผ่นซิลิกอนด้วยเคมี
52 วงจรวัดค่าความต้านทานแบบ 2 อินพุท
53 วงจรแสดงระดับอุณหภูมิ
54 กระบวนการถ่ายย่อแบบลายวงจรสำหรับแมกนีโตทรานซิสเตอร์ พี เอ็น พี หลังกระบวนการสร้างชั้นโลหะ
55 Characteristics of the 3-terminal Magnetotransistor Using Standard CMOS Process Technology
56 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
57 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
58 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
59 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
60 Extraction of Defect in Doping Silicon Wafer by Analyzing the Lifetime Profile Method
61 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
62 Effect of Exposure Energy, Focus Range, and Surface Reflection on the Photolithography Process of Contact Hole Patterning
63 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
64 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
65 Extraction of characterization of deep-level impurity density in platinum-doped silicon
ปี พ.ศ. 2550
66 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
67 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
68 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง
69 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับ
70 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบชนิดเกรย์สเกล
71 การออกแบบตัวจับกระจกต้นแบบสำหรับใช้ในอ่างสารเคมี
72 การออกแบบผังภูมิของ RSP-1
73 เครื่องช่วยฟังดิจิตอล BTE
74 อภิธานศัพท์การออกแบบและผลิตวงจรรวม
75 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสร้าง ความต้านทานเชิงแผ่นของโพลีรีซีสเตอร์ บนอุปกรณ์ตรวจจับความดันเชิงผิว
76 ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูล แสดงผลและวัดความเร็วลมช่องดูดอากาศออกของตู้ปฏิบัติการสารเคมี
77 ตารางสะสมฐานข้อมูลการใช้โทรศัพท์
78 ระบบวัดสำหรับการศึกษาความไวและความละเอียดในการวัดความเป็นกรด-เบสของหัววัดแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
79 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิช่วง 25 degree-C – 150 degree-C
80 ระบบสำรองจ่ายน้ำหล่อเย็น
81 วงจรรวม Decimation Filter สำหรับ Sigma-Delta A/D ใน Sensor
82 การศึกษาผลของอัตราการกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วย SC1 ต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเชิงแผ่น สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
83 การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
84 การสร้างต้นแบบลายวงจรเพื่อสร้าง Micropallette สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหัวอ่านฮาร์ดไดร์ฟ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
85 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบ T-Engine
86 การออกแบบกระจกต้นแบบขนาดใหม่ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
87 ต้นแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
88 ต้นแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Ramco อย่างง่าย
89 กล่องใส่ Regulator และ Exhaust gauge ในตู้ Manual Wet Bench
90 อุปกรณ์กรองแสงฟิล์มบางนาโนคริสตัลอินเดียมออกซีไนไตรด์
91 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
92 ตารางหมายกำหนดการด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น
93 อุปกรณ์ชุดทดสอบหัววัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 150 C
94 การออกแบบวงจรรวมสำหรับแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลโหมดกระแส
95 วงจรรวมเข้ารหัสโดยใช้ Tiny Encryption Algorithm (TEA)
96 แมกนีโตทรานซิสเตอร์สามขา
97 กระบวนการถ่ายย่อแบบ และ Alignment Mark เพื่อสร้างชั้นตัวนำของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
98 การพัฒนากระบวนการ Encapsulation สำหรับวาง Slider ลงบน TIP สำหรับกระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
99 การออกแบบผังภูมิทดสอบตัวต้านทาน ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
100 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
101 การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น V 2.0
102 การออกแบบวงจร voltage-mode sensor interface circuitry ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
103 การออกแบบผังภูมิวงจร voltage-mode sensor interface circuitry ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
104 กระบวนการถ่ายย่อแบบลายวงจรสำหรับแมกนีโตทรานซิสเตอร์ พี เอ็น พี ก่อนกระบวนการสร้างชั้นโลหะ
105 ทะเบียนประวัติการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น
106 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบเพื่อสร้างสเตรนเกจของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
107 การออกแบบผังภูมิวงจร low-noise instrumentation amplifier สำหรับ sensor interface circuitry ที่เทคโนโลยี 0.8um CMOS
108 เทคนิคการยิงฝังประจุที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างซีมอสขนาด
109 หัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
110 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ สำหรับ Memory Device
111 กระบวนการผลิต ISFET
112 ายงานฉบับสมบูรณ์การวัดคุณสมบัติเฉพาะของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
113 กระบวนการสร้าง Alignment Layer ของสายการผลิต Magnetic Sensor
114 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ด้านหลัง ของสายการผลิต pressure sensor
115 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ เพื่อสร้างโพลีซิลิกอนเมมเบรนของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
116 การศึกษาสูตรการกัดชั้น poly-Si และ SiO2 ของสายการผลิต pressure sensor
117 Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) Effect in Submicrometer NMOS Devices
118 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
119 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
120 การวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องอัตโนมัติอิลลิปโซมิเตอร์ใช้ในกระบวนการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์
121 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
122 การยิงฝังประจุอาร์ซินิกส์สำหรับสร้างซอสเดรนที่เหมาะสมในกระบวนการสร้าง 0.8 um NMOS
123 ศึกษาการยิงฝังประจุโบรอนอะตอมมิกส์นัมเบอร์ต่างๆ ของพลาสมา BF3 ต่อค่าความต้านทานเชิงผิว
124 ผลของการปรับเปลี่ยน มุมเบี่ยงเบน การหมุน และสเตปการหมุน ในกระบวนการยิงฝังประจุ
125 Simulation of Low Pressure Capacitive Transducer With Polysilicon Diaphragm on The Silicon Substrate for Hearing Aids Device
126 The Simulation of Piezoresistive Silicon Microphone At Low Sound PressureTo Optimise Positions of The Strain Gauges
127 Devices Design, Fabrication and Characterizations of Submicron MOSFET for 0.8 CMOS Technology Development
128 The Subthreshold Leakage Current of 0.8 micron CMOS Technology
ปี พ.ศ. 2548
129 ความลึกในการเจือสารโบรอน โดยวิธียิงฝังประจุหลายครั้ง ด้วยเครื่องยิงฝังประจุกระแสขนาดกลาง
130 Shallow trench isolation dimensions effects on leakage current and doping concentration of advanced p-n junction diodes
ปี พ.ศ. 2547
131 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
132 The diffusion current in shallow Co-silicided junctions
ปี พ.ศ. 2546
133 การอบรมวิชาอิเลคทรอทิคส์สารกึ่งตัวนำ (หนังสืออ่านประกอบ)
134 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
135 การใช้โปรแกรม TSUPREM-4 & MEDICI ช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตวงจรรวม
136 Potential and pitfalls of the diode characterization technique for ULSI devices analysis
137 Impact of p-Well Implantation Parameters Compatible with Deep Submicron CMOS Technology on Junction Leakage
138 Impact Of Shallow Trench Isolation Depth On Leakage Current Of Shallow p-n Junctions
139 กระบวนการผลิตวงจรรวม
ปี พ.ศ. 2538
140 ทรานสดิวเซอร์ความดันแบบ MOISFET
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
141 Trimming lithography part I: The alternative technology for sub-resolution and sub-wavelength patterning
142 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base
143 The low power 3D-magnetotransistor based on CMOS technology
144 The deflection length and emitter width on sensitivity of magnetotransistor
145 The study on the effect of multi-level exposure technique to fabricate air bearing surface microstructure
146 Trimming lithography part II: An effect of trimming distance to the sub-resolution pattern quality
147 The new design for magnetoresistance effect on Hall plate structure
148 Design and fabrication of diffractive phase element for minimizing the focusing spot size beyond diffraction limit
149 The mechanism of dual schottky magnetodiode
150 The study of forward and reverse schottky junction for dual magnetodiode
151 The effects of temperature and device demension of MOSFETs on the DC characteristics of CMOS inverter
152 UV-enhanced photodetector with nanocrystalline-TiO2 thin film via CMOS compatible process
153 An in-line contact configuration for the Hall sensor device
154 Use of neural network to model the FTIR spectra of PECVD silicon nitride films for cardiovascular pressure sensor applications
155 Modification of the optical properties of polydimethylsiloxane (PDMS) for photonic crystal biosensor application
156 Generation lifetime analysis of p-n junction X-ray detector
157 P-buried region effects on breakdown voltage of NPT-TIGBT structure
158 The defects analysis in CMOS fabrication by arrhenius activation energy technique
159 Effect of cobalt silicide to the sentivity of p-n junction temperature sensor
160 Characteristics of silicon thin film thermistors
161 Fabrication of eyepieces lenses scale for optical microscope
162 Merged three-terminal magnetotransistor based on the carrier recombination - deflection effect
163 The innovative AlN-ISFET based pH sensor
164 The low power magnetotransistor based on the CMOS technology
165 Fabrication, characterization and analysis of ITO/n-Si Schottky photodetector
166 A disposable polydimethylsiloxane (PDMS) microdevices for DNA amplification with low power consumption
167 Magnetotransistor Based on the Carrier Recombination—Deflection Effect
168 Gated-diode study of corner and peripheral leakage current in high-energy neutron irradiated silicon p-n junctions
169 Activation energy analysis as a tool for extraction and investigation of p–n junction leakage current components
170 Effect of temperature to characteristics of polysilicon based surface micromachining piezoresistive pressure sensor
171 Current transients in almost-ideal Czochralski silicon p–n junction diodes
172 Impact of cobalt silicidation on the low-frequency noise behavior of shallow p-n junctions
173 Peripheral current analysis of silicon p–n junction and gated diodes
174 Impact of a high electric field on the extraction of the generation lifetime from the reverse generation current component of shallow n+-p-well diodes
175 Improved extraction of the activation energy of the leakage current in silicon p–n junction diodes
176 Hole-trapping-related transients in shallow n+–p junctions fabricated in a high-energy boron-implanted p well
177 Improved extraction of carrier concentration and depletion width from capacitance–voltage characteristics of silicon n+–p-well junction diodes
178 Lifetime study in advanced isolation techniques
179 Current transients in almost-ideal Czochralski silicon p-n junction diodes
180 Diode Analysis of High-Energy Boron Implantation-Induced P-Well Defects
181 Improved extraction of the activation energy of the leakage current in silicon p-n junction diodes
182 Hole-trapping-related transients in shallow n+-p junctions fabricated in a high-energy boron-implanted p well
183 Impact of a high electric field on the extraction of the generation lifetime from the reverse generation current component of shallow n+-p-well diodes
184 Particle accelerator using optical tweezer for photodetector performance improvement
185 Design and simulation of ascending curvilinear micro channel for cancer cell separation from blood
186 Temperature dependence of electrical characteristics on pn junction power diodes irradiated by X-ray
187 Evaluation of Schottky barrier parameters of Al Schottky contacts on platinum doped n-silicon
188 Defects study by activation energy profile for lowering leakage current in p-n junction
189 Magnetotransistor based on the carrier recombination-deflection effect
190 Implantation-induced defects analysis base on activation energy diagnostics
191 Improving sensitivity of p-n junction temperature sensor by carrier lifetime modification
192 Oxygen control on nanocrystal-AION films by reactive gas-timing technique R.F. magnetron sputtering and annealing effect
193 Extraction of defect in doping silicon wafer by analyzing the lifetime profile method
194 Effect of cobalt suicide to the sentivity of p-n junction temperature sensor
195 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
196 Shallow trench isolation dimensions effects on leakage current and doping concentration of advanced p-n junction diodes
197 Radiation effects on the current-voltage and capacitance-voltage characteristics of advanced p-n junction diodes surrounded by shallow trench isolation
198 Removing the transients electron trapping in P-N junction diode by using soft X-ray annealing method
199 Degradation in electrical properties of Si-PIN Power diodes after treatment by electron irradiation