ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร วิโนทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพรรณ สมมาตย์ 10
2 บรรพต ณ ป้อมเพชร 8
3 ณิชา โป้ทอง 3
4 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
5 สายชล แสงแก้ว 3
6 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
7 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
8 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
9 รจนา ไวยเจริญ 3
10 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
11 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
12 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
13 อุษณีย์ ฉัตรตระกูล 3
14 สุเทพ สหายา 3
15 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
16 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
17 เสาวรี บำรุง 3
18 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
19 มานิตา คงชื่นสิน 3
20 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
21 กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร 3
22 จรรยา มณีโชติ 3
23 ลักขณา บำรุงศรี 3
24 พวงผกา อ่างมณี 3
25 รัศมี สิมมา 3
26 วลัยพร ศะศิประภา 3
27 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
28 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
29 ปิยะรัตน์ จังพล 3
30 อนุชา เหลาเคน 3
31 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
32 เบญจมาศ คำสืบ 3
33 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
34 ปรีชา แสงโสดา 3
35 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
36 ศศิธร ประพรม 3
37 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
38 เมธาพร พุฒขาว 3
39 ปรัชญา เอกฐิน 3
40 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
41 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
42 สุนัดดา เชาวลิต 3
43 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
44 อิทธิพล บรรณาการ 3
45 มัตติกา ทองรส 3
46 ชมัยพร บัวมาศ 3
47 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 2
48 ทศพร มณีรัตน์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2549 1
3 543 15