ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร ทีขะระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อัมพร ทีฆะระ
- อัมพร ทีธะระ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 อัมพร ทีขะระ 2
3 สมบูรณ์ แก่นตะเกียน 2
4 ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ 1
5 จุฑามาศ พุ่มฉัตร 1
6 ปรัศนีย์ เลิศอรุณรัตน์ 1
7 ชญาภา เอี่ยมอุไร 1
8 สุพพัดดา ปวนะฤทธิ์ 1
9 พรพิมล โภคัย 1
10 พรทิพย์ โลห์วีระ 1
11 นันทพร แก้วบูชา 1
12 บุญรักษา อนันตะวิทยา 1
13 ทับทิม บุญทอง 1
14 ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ 1
15 อุไร สรรพเศรษฐ 1
16 ละออ รอดมณี 1
17 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
18 ลักขณา บำรุงชูเกียรติ 1
19 สุรัสวดี มุทธากาญจน์ 1
20 กัญญา โชควัฒน์วิกุล 1
21 อนงค์ คุปตระกูล 1
22 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
23 ขวัญชนก ลีนาราช 1
24 ฉวีวรรณ ทรัพย์เสน 1
25 อาณัติ หมานสนิท 1
26 วรพจน์ วีรพลิน 1
27 เกื้อกูล วิชชจุฑากุล 1
28 สมร จิตราทร 1
29 จินตนา เอกัคคตาจิต 1
30 ปรียา ธาดาเดช 1
31 สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ 1
32 ฐิตยารัตน์ อินทวงศ์ 1
33 ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
34 ณีณา สวัสดิสรรพ์ 1
35 รัตนา เตชามหาชัย 1
36 สุพดี บรรจงแต้ม 1
37 เพ็ญแข ประจงใจ 1
38 พุทธชาด ตุ้มทรัพย์ 1
39 ปรารถนา ปุษปาคม 1
40 วิบูลสุข บัณฑิตย์ 1
41 ชลลัดดา ชุติมามาศ 1
42 วนิดา วิศาลรักษ์กิจ 1
43 ทัศนีย์ เทพไชย 1
44 แววตา พานิชศิลป์ 1
45 ปัทมา หมัดนุรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2539 2
3 2538 1
4 2537 1
5 2536 5
6 2535 1
7 2534 2
8 2533 4
9 2532 2
10 2531 2
11 2530 4
12 2529 4
13 2528 3
14 2527 4
15 2526 1
16 2525 4
17 2524 2
18 2523 3
19 2522 2
20 2517 2
21 2510 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับหอสมุดกลาง
ปี พ.ศ. 2539
2 แหล่งสารนิเทศสถาบันสาขามนุษยศาสตร์ในภาคเหนือ
3 ความต้องการสารนิเทศของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
4 การใช้สารนิเทศในหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2537
5 การสอนการใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2536
6 บทบาทบรรณารักษ์ในทัศนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
7 การแสวงหาสารนิเทศของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
8 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
9 การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
10 การลงรายการส่วนราชการไทยสำหรับหนังสือภาษาไทย ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกล-อเมริกัน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) ที่ใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2535
11 การใช้บัตรรายการของนักศึกษาในหอสมุด จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2534
12 การใช้บัตรแบ่งตอนในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
13 หัวเรื่องภาษาไทยสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
14 การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1
15 หัวเรื่องภาษาไทยสาขาวิศวกรรมศาสตร์
16 ความสนใจในการอ่านหนังสืออนุสรณ์งานศพของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน
17 หนังสือหายากภาษาตะวันตกของห้องสมุดสยามสมาคม
ปี พ.ศ. 2532
18 การใช้บัตรรายการของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
19 บริการเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2531
20 หัวเรื่องภาษาไทยสาขาประมง
21 การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการ และจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2530
22 พลังห้องสมุด : อิทธิพล
23 การประเมินหนังสือหายากภาษาไทยของห้องสมุดสยามสมาคม
24 การประเมินค่าหนังสือหายากภาษาไทยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้องสมุดอนุสรณ์ที่หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527
ปี พ.ศ. 2529
26 พลังห้องสมุด : ห้องสมุดกับวัฒนธรรม
27 พลังห้องสมุด : ภารกิจ
28 สถานภาพวารสารวิชาการภาษาไทยทางด้านวิทยาศาสตร์
29 การผลิตหนังสือศาสนาอิสลามที่เขียนเป็นภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2528
30 เลขผู้แต่งสำหรับหนังสือภาษาไทยที่ใช้กับการจัดหมู่หนังสือ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
31 การทำบัตรรายการและจัดหมู่โสตทัศนวัสดุ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
32 การประเมินค่าหนังสือหายากภาษาไทยส่วนพระองค์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2527
33 พลังห้องสมุด : ห้องสมุดกับการศึกษา
34 วิเคราะห์หลักเกณฑ์การลงรายการหนังสือชุดภาษาไทย
35 บรรณารักษ์ตามบัณฑิตคติของผู้ใช้ห้องสมุด
36 การดำเนินงานด้านจุลสารและประสิทธิภาพในการให้บริการ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
37 พลังห้องสมุด : ห้องสมุดและสังคม
ปี พ.ศ. 2525
38 พลังห้องสมุด
39 ะเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ : พระประวัติและผลงานที่เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ
40 การดำเนินงานเทคนิคของหนังสือปกอ่อน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
41 การประเมินค่าบทความในวารสารห้องสมุดของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จากการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2524
42 พลังห้องสมุด : โครงสร้าง
43 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือเรื่องฟื้นความหลังของพระยาอนุมานราชธน เพื่อการบริการเอกสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2523
44 พลังห้องสมุด : ผู้นำกลุ่ม
45 การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาของเลขหมู่ในระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันสำหรับหนังสือพุทธศาสนาภาษาไทย
46 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2522
47 พลังห้องสมุด : ภาพด้านหน้า ภาพด้านหลัง
48 การสำรวจการใช้ทรัพยากรห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสอนของคณาจารย์
ปี พ.ศ. 2517
49 การประเมินคุณค่าสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัยด้านขนมธรรมเนียม ประเพณีไทย
50 การประเมินคุณค่าสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัยด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
ปี พ.ศ. 2510
51 ปัญหาการทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย และข้อเสนอแนะในการลงรายการบัตร