ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี เซ?งตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อัญชลี เซ่งตระกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การติดตามและประเมินผลโครงการสร?างและพัฒนาเกษตรกรรุ?นใหม?ในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการบ?มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดิน
2 การติดตามและประเมินผลการใช?ประโยชน?ในที่ดินและการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ป?การเพาะปลูก พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จในวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
5 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จในวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร