ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี สุทธิประการ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อัญชลลี สุทธิประการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 3
5 2554 6
6 2553 3
7 2552 5
8 2550 4
9 2548 1
10 2539 4
11 2537 1
12 2534 3
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แร่วิทยาและธรณีเคมีวิทยาของดินเปรี้ยวในประเทศไทย
2 การเก็บกักคาร์บอนบอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 การแจกกระจายและสถานภาพของโลหะหนักในดินนาแอ่งโคราชของประเทศไทย
4 โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย
5 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
6 บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย
7 สมบัติของเหล็กออกไซด์ในดินดอนภายใต้ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย
8 การดูดซับและปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินกรดที่ดอน ที่ปรับปรุงโดยใช้หินฟอสเฟต
9 ศักยภาพเปรียบเทียบ และสถานภาพของโลหะหนักของดินนาในแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
10 การทำให้เกิดเสถียรภาพของอินทรียวัตถุในดินโดยเหล็กออกไซด์ในดินที่มีพัมนาการสูงในเขตร้อน
11 การเก็บกักคาร์บอนอินทรีย์เปรียบเทียบในดินทางการเกษตรของประเทศไทย
12 การดูดซับตะกั่ว ทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ของสเมกไทต์ในเวอร์ทิซอลส์ที่ดอน
ปี พ.ศ. 2554
13 คาร์บอนและไนโตรเจนในกลุ่มอนุภาคขนาดต่างกันของดินที่มีความแตกต่างเชิงแร่ของประเทศไทย
14 บทบาทของแร่เคโอลิไนต์ในการต้านทานอิทธิพลของอะลูมินัมในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
15 แร่วิทยาของดินดอนที่ทำการเกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย
16 บทบาทของสเมกไทต์ต่อธาตุอาหารพืชและโลหะหนักของดินในประเทศไทย
17 บทบาทของสเมกไทต์ต่อธุาตุอาหารพืชและโลหะหนักของดินในประเภทไทย
18 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดเขตพืชเศรษฐกิจ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
19 ลักษณะประจุของดินที่มีพัฒนาการสูงในประเทศไทย
20 แร่วิทยาและธรณีเคมีของดินเวอร์ติซอลส์ในประเทศไทย
21 โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2552
22 แนวโน้มการแจกกระจายของดินเค็มในแอ่งที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
23 สถานะภาพของโลหะหนัก และความสัมพันธ์กับแร่ดิน เหนียวของดินในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
24 ลักษณะความชื้น และการดูดยึดน้ำของดิน ที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตพืช และการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตภาคกลาง
25 ดินตัวแทนหลักสำหรับการพัฒนาการเกษตร บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย
26 แหล่งของโพแทสเซียมสำหรับพืชจากดินดอนที่มีพัฒนาการสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
27 การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง
28 การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง
29 ความแปรปรวนของระบบดินตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของระดับความเค็ม (พ.ศ. 2545-2550)
30 ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550)
ปี พ.ศ. 2548
31 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548)
ปี พ.ศ. 2539
32 องค์ประกอบเชิงแร่และสมบัติทางเคมีที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ของดินสีแดงและสีเหลืองบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย
33 ความสัมพันธ์ระหว่างแร่ดินเหนียวและสมบัติทางเคมี ของดินนาบางชนิดในภาคเหนือ
34 เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายของวัสดุดินโดยวิธีการหักเหของรังสีเอกซ์
35 จุลสัณฐานวิทยาของดินอันดับอัลติโซลส์ในภาคเหนือของประเทศไทย : ความสัมพันธ์ของลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยา กับสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของอัลติโซลส์ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
36 จุลสัณฐานวิทยาของดินอันดับอัลติโซลส์ในภาคเหนือของประเทศไทย : ความสัมพันธ์ของลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยา กับสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของอัลติโซลส์ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
37 เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายของวัสดุดิน โดยวิธีการหักเหของรังสีเอกซ์
38 การกำเนิด สัณฐานวิทยา และองค์ประกอบของดินเหนียว ดินแดง ที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย
39 การกำเนิดสัณฐานวิทยา และองค์ประกอบเชิงแร่ ของดินเหลือง และดินแดงที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 องค์ประกอบเชิงแร่และสมบัติทางเคมีที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ของดินสีแดงและสีเหลืองบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย
41 เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายของวัสดุดิน โดยวิธีการหักเหของรังสีเอกซ์
42 การกำเนิด สัณฐานวิทยา และองค์ประกอบของดินเหนียว ดินแดง ที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย
43 การกำเนิดสัณฐานวิทยา และองค์ประกอบเชิงแร่ ของดินเหลือง และดินแดงที่ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย
44 ความสัมพันธ์ระหว่างแร่ดินเหนียวและสมบัติทางเคมี ของดินนาบางชนิดในภาคเหนือ
45 เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายของวัสดุดินโดยวิธีการหักเหของรังสีเอกซ์