ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี สารรัตนะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อัญชลี สารรัตนะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนาความตระหนักรับรู้ และสร้างความเข้าใจของ เยาวชนและประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับปฐมวัยโดยใช้เรื่องราวทางสังคม
3 การพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษาโดยใช้เรื่องราวทางสังคม
4 การพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาโดยใช้เรื่องราวทางสังคม
5 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์
6 พัฒนาการด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในประเศไทย พ.ศ.2481-2551
ปี พ.ศ. 2552
7 การประเมินหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิจัยในชั้นเรียน)
8 กระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เนื้อหาด้านเรขาคณิต โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนารูปแบบการไหลของสารสนเทศผู้สูงอายุของหน่วยงานในระดับจังหวัด
10 กระบวนการพัฒนาเรื่องราวทางสังคมสำหรับนักเรียนออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
11 การสร้างแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2533
12 การศึกษาลักษณะและการปฏิบัติของผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง