ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพรอพอลิสในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
3 ความหลากหลายของพืชอาหารของชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาเทคดนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2550
5 การใช้ประโยชน์จากชันโรงของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
6 การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2547
7 การใช้ประโยชน์จากข่า [Alpinia sp.] เพื่อควบคุมแมลงศัตรูคะน้า
ปี พ.ศ. 2546
8 การเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้เป็นแมลงผสมเกสรและเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2528
9 การศึกษาชีววิทยาและการใช้กับดักแบบกาวเหนียวกับเพลี้ยไฟมะม่วง