ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี ศิษยนเรนทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 4
8 2536 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาวิธีการตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
2 การศึกษาสายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
3 การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction
ปี พ.ศ. 2555
4 การเตรียมยีนบริเวณ NS5B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ 6 โดยวิธี polymerase chain reaction
ปี พ.ศ. 2554
5 รูปแบบของ Restriction fragment length polymorphism ของยีน core ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
ปี พ.ศ. 2553
6 รูปแบบของ Restriction fragment length polymorphism ของยีน core ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
7 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural (NS) 3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
ปี พ.ศ. 2552
8 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
ปี พ.ศ. 2551
9 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
10 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural (NS) 3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
11 การพัฒนาใช้เทคนิค multiplex PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบ 3 สปีชีส์ ในขั้นตอนเดียว
12 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จากสภากาชาด จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
13 ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรค แตกต่างกัน