ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี ทองเอม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย
3 การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4 การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม
ปี พ.ศ. 2559
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาฐานความรู้ภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสาเหตุที่มีสัมฤทธิผลททางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี พ.ศ. 2542
9 ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชอัจฉริยะทางภาษาที่ปรากฎในพระราชนิพนธ์แปล นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
ปี พ.ศ. 2537
11 ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์