ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลีย์ แก้วเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 4
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
2 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบแอลฟา-อีตา-ไซ-เจราจตีคอนแทรกทีฟวางนัยทั่วไปในปริภูมิแอลฟา-อีตา-เมตริกบริบูรณ์
ปี พ.ศ. 2558
3 ทฤษฎีบทจุดตรึงพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับการส่งหลายค่าในปริภูมิบานาค
4 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
5 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมสำหรับการส่งหลายค่าในปริภูมิเมตริกบางส่วน
6 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
ปี พ.ศ. 2556
7 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมสำหรับการส่งค่าเดียวและหลายค่าในปริภูมิ G-เมตริก
8 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไข (C) ในปริภูมิบานาค
9 ทฤษฎีบทจุดตรีงร่วมสำหรับการส่งค่าเดียวและหลายค่าในปริภูมิ G-เมตริก
ปี พ.ศ. 2555
10 ทฤษฎีบทจุดตรีงร่วมสำหรับการส่งค่าเดียวและหลายค่าในปริภูมิ G-เมตริก
11 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไข (C) ในปริภูมิบานาค
ปี พ.ศ. 2554
12 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
13 จุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่าในปริภูมิบานาค
ปี พ.ศ. 2553
14 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไข (C) ในปริภูมิบานาค
15 สมบัติจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
16 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
17 โครงการ : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
ปี พ.ศ. 2552
18 โครงการ : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
19 จุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่าในปริภูมิบานาค
20 โครงการ : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
21 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
ปี พ.ศ. 2551
22 ค่าคงที่และจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
23 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
ปี พ.ศ. 2550
24 ทฤษฎีบนจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั่นแบบไม่ขยายหลายค่า
25 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า