ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลลี สุทธิประการ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- อัญชลี สุทธิประการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอิบ เขียวรื่นรมณ์ 23
2 เอิบ เขียวรื่นรมย์ 14
3 R.J. Gilkes 11
4 ศุภิฌา ธนะจิตต์ 5
5 รฐนนท์ เจริญชาศรี 5
6 กรรณิการ์ อยู่ทอง 4
7 อรุณศิริ กำลัง 4
8 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 3
9 Balwant Singh 2
10 เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 2
11 ประมวลพงษ์ สินธุเสน 2
12 พิชามญชุ์ อินต๊ะโม 1
13 ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ 1
14 ณัฐพล จิตมาตย์ 1
15 มหิทร ภูติโส 1
16 เกษรา จิตนิยม 1
17 สลิลา เอี่ยมอิทธิพล 1
18 ดารากร อัคฮาดศรี 1
19 ทิมทอง ดรุณสนธยา 1
20 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 1
21 บุณฑริก ฉิมชาติ 1
22 วิทยา จินดาหลวง 1
23 นภาพร วงษ์โพธิ์ขอม 1
24 ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย 1
25 ขวัญตา ขาวมี 1
26 วรชาติ วิศวพิพัฒน์ 1
27 ดาวจรัส เกตุโรจน์ 1
28 ณัฐพร ประคองเก็บ 1
29 จุฑามาศ แก้วมโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 3
7 2552 3
8 2550 4
9 2548 1
10 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แร่วิทยาและธรณีเคมีวิทยาของดินเปรี้ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การแจกกระจายและสถานภาพของโลหะหนักในดินนาแอ่งโคราชของประเทศไทย
3 โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย
4 การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
5 บทบาทของอินทรียวัตถุต่อสมบัติของประจุในดินสีแดงเขตร้อนในประเทศไทย
6 สมบัติของเหล็กออกไซด์ในดินดอนภายใต้ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 การทำให้เกิดเสถียรภาพของอินทรียวัตถุในดินโดยเหล็กออกไซด์ในดินที่มีพัมนาการสูงในเขตร้อน
8 การดูดซับตะกั่ว ทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ของสเมกไทต์ในเวอร์ทิซอลส์ที่ดอน
ปี พ.ศ. 2554
9 คาร์บอนและไนโตรเจนในกลุ่มอนุภาคขนาดต่างกันของดินที่มีความแตกต่างเชิงแร่ของประเทศไทย
10 บทบาทของแร่เคโอลิไนต์ในการต้านทานอิทธิพลของอะลูมินัมในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด
11 แร่วิทยาของดินดอนที่ทำการเกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย
12 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดเขตพืชเศรษฐกิจ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
13 ลักษณะประจุของดินที่มีพัฒนาการสูงในประเทศไทย
14 แร่วิทยาและธรณีเคมีของดินเวอร์ติซอลส์ในประเทศไทย
15 โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2552
16 แนวโน้มการแจกกระจายของดินเค็มในแอ่งที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
17 ดินตัวแทนหลักสำหรับการพัฒนาการเกษตร บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย
18 แหล่งของโพแทสเซียมสำหรับพืชจากดินดอนที่มีพัฒนาการสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง
20 การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง
21 ความแปรปรวนของระบบดินตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของระดับความเค็ม (พ.ศ. 2545-2550)
22 ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550)
ปี พ.ศ. 2548
23 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548)