ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชนา ประเทพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 7
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
3 วีระพงค์ เกิดสิน 5
4 ปิยะลาภ ตันติประภาส 5
5 ชินวัชร์ สุรัสวดี 4
6 ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 4
7 แสงดาว วงค์สาย 4
8 พันธ์ ทองชุมนุม 4
9 นัยนา ศรีชัย 4
10 จันทินี บุญชัย 4
11 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 4
12 ธิดาวรรณ แซ่เล่า 4
13 Snezana Radulovic 3
14 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 3
15 Milica Zivkovic 3
16 Dusanka Cvijanovic 3
17 อนุชิต ดาราไกร 3
18 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 2
19 โครงการวิจัย NRU 2
20 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 2
21 JAMES DOMINIC TRUE 2
22 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
23 สาระ บำรุงศรี 2
24 จุฑามาส ศตสุข 2
25 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 1
26 RAYMOND JAMES RITCHIE 1
27 เอกลักษณ์ รัตนโชติ 1
28 สุภัทรา พงศ์ภราดร 1
29 กฤษนัยน์ เจริญจิตร 1
30 ศุภพร เปรมปรีดิ์ 1
31 จันทร์มณี ปัญญาไว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2561 2
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 1
6 2557 1
7 2556 1
8 2553 2
9 2551 1
10 2550 1
11 2548 4
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 1
15 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบ้านมดตะนอย และเกาะลิบง จ.ตรัง (Contact Research)
2 การประเมินปริมาณคาร์บอนในหญ้าทะเลและตะกอนดินในพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง
3 การปรับปรุงเทคนิคการจำแนกชนิดพันธุ์ของหญ้าทะเลในพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง โดยประยุกต์ภาพถ่ายหลายช่วงคลื่นจากระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก
4 การกักเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเล : บทบาทของหญ้าทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
ปี พ.ศ. 2561
5 ถาดโฟมย่อยสลายได้จากแป้งผสมสาหร่ายใบมะกรูด
6 การจัดทำแผนที่หญ้าทะเล: กรณีศึกษาจากเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า เกาะตะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560
7 การศึกษาศักยภาพของสาหร่ายใบมะกรูดในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล:กรณศีกษาพื้นที่คลังเก็บน้ำมัน ปตท.จ.ภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2559
8 การประเมินผลกระทบเชิงกายภาพของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
9 การแข่งขันระหว่างหญ้าทะเลชนิด Halophila ovalis และสาหร่ายสีเขียวชนิด Halimeda macroloba
ปี พ.ศ. 2557
10 การจัดทำแผนที่หญ้าทะเล: กรณีศึกษาจากเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า เกาะตะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
11 การประเมินความเป็นพิษของอาร์เซนิกจากบ่อน้ำขุมเหมืองด้วยไข่น้ำ
ปี พ.ศ. 2553
12 ความหลากชนิดและชีวภูมิศาสตร์ ของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และหญ้าทะเลในคาบสมุทรไทย
13 ทรัพยากรชีวภาพ และชีวภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 Guide to the seaweeds and seagrasses of Mu Koh Tale Tai, (S. Thailand) : Methodologies and field guide to the dominance specied.
ปี พ.ศ. 2550
15 การตอบสนองของสาหร่ายต่อการลดลงของสัตว์กินพืชและการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอาหาร : เข้าใจถึงรูปแบบการจัดสรรทรัพยากร
ปี พ.ศ. 2548
16 โครงการวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรสาหร่ายและหญ้าทะเล และการติดตามการฟื้นตัวของทรัพยากรในระยะยาว บริเวณเกาะตะลิบง จ.ตรัง และเกาะปลิง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต
17 โครงการประเมินความเสียหาย และผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลและการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
18 โครงสร้างประชากรของสาหร่ายชนิด Padina australis Hauck บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตอนใต้ของประเทศไทย
19 ประเมินผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรสาหร่ายและหญ้าทะเล และการติดตามการฟื้นตัวของทรัพยากรในระยะยาว บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมบริเวณเกาะมุกต์จ.ตรัง และใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2547
20 ความหลากหลายและความหนาแน่นของสาหร่ายทะเลบางชนิดบริเวณชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต ในช่วงเวลาและสถานที่กัน
ปี พ.ศ. 2546
21 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายและหญ้าทะเลและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ. ภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2545
22 ความหลากหลาย ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเลที่เปลี่ยนตามสภาพทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล ในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การประเมินผลกระทบเชิงกายภาพของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
24 การศึกษาศักยภาพของสาหร่ายใบมะกรูดในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล:กรณศีกษาพื้นที่คลังเก็บน้ำมัน ปตท.จ.ภูเก็ต