ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉริยา ไศละสูต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อัจฉริยา ไศลสูต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรภัทร นวลน้อย 4
2 ภูธร แคนยุกต์ 4
3 นันทริกา ชันซื่อ 3
4 อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2
6 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 2
7 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 2
8 วรา พานิชเกรียงไกร 2
9 กฤติยา ทิสยากร 2
10 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
11 นงนุช อัศววงศ์เกษม 2
12 ศิริภา มาศพฤกษ์ 2
13 กรวิกา จันทรัตน์ 2
14 อาภารัตน์ มหาขันธ์ 2
15 กมลาสน์ แสนภักดี 2
16 กชพรรณ หวังธรรมมั่ง 2
17 กอแก้ว เกยูรรัศมี 2
18 จันทน์ผา ตันธนา 2
19 อนงค์ บิณฑวิหค 1
20 สิทธิพล อินทรพัฒน์ 1
21 อรวรรณ สัตยาลัย 1
22 สันนิภา สุรทัตต์ 1
23 ปราจีน วีรกุล 1
24 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
25 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 1
26 วาสนา ภิญโญชนม์ 1
27 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
28 ศุภวัฒน์ โพธิมงคลกุล 1
29 ภัทรกฤช ธีวะสุตระกูล 1
30 เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ 1
31 เบญจมาศ ปัทมาลัย 1
32 วาณี เปล่งพานิชย์ 1
33 เยาประภา มาธุระ 1
34 สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
36 กฤติยา อินทรเผือก 1
37 วิมล โพธิวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2539 1
12 2536 1
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2554
2 ลักษณะรูปร่าง และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด โลหิตวิทยา และชีวเคมีของปลากระเบนราหู (Himantura chaophraya) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 ปรสิตในเนื้อเยื่อและพยาธิสภาพในกบนา Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834)
ปี พ.ศ. 2550
4 ลักษณะรูปร่างจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด ค่าโลหิตวิทยา และเคมีโลหิตของเต่าบัว (Hieremys annandalii) โตเต็มวัย
ปี พ.ศ. 2549
5 ความสัมพันธ์ระหว่างสารพิษเชื้อราอ็อคราท็อกซินเอตกค้างในไต กับพยาธิสภาพที่ไตของสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของเจนีสเตอีนต่อการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในเอ็มบริโอนกกระทาญี่ปุ่น Coturnix japonica
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาการใช้ ด๊อกโซรูบิซิน ในการลดขนาดมะเร็งเต้านมในสุนัข
8 การวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
9 การจำแนกชนิด และพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan, 1910)
10 การศึกษาสถานภาพระดับภูมิคุ้มกันและการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในแม่และลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2544
11 การใช้ผลผลิตของอองโคยีน c-erbB-2 และซัพเพรสเซอร์ยีน p21 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมสุนัข
ปี พ.ศ. 2542
12 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาและการขับออกทางอุจจาระของอะฟลาท็อกซินบี 1 ภายหลังให้ลูกไก่กระทงกินครั้งเดียว
ปี พ.ศ. 2541
13 การศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคนมโดยวิธีไซโตเคมี
ปี พ.ศ. 2539
14 ผลของไดคลอร์วอสต่อการทำงานของอะเซทิลโฆลีนเอสเทอเรส ค่าทางโลหิตวิทยา และการทำงานของตับในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2536
15 การศึกษาผลของสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออกาโนฟอสเฟตต่อการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา พยาธิวิทยาและระดับเอนไซม์โฆลีนเอสเตอเรสในปลาดุก : รายงานผลการวิจัย