ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา โพธ์ิดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อัจฉรา โพธิ์ดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวกล้องของผู้บริโภคในจังหวัดบึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2557
2 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การผลิตและการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย
3 การเปรียบเทียบปัจจัยความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิเคราะห์การจัดการการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
6 การหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตชีวมวลของสไปรูลิน่า ที่เลี้ยงในถังปฏิกรณ์แบบใช้แสงโดยอาศัยแบบจำลองระดับจีโนม
ปี พ.ศ. 2550
7 การเตรียมความพร้อมด้านการบริโภคสินค้าเกษตรเพื่อรองรับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี