ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา เพ็งหนู
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 17
2 มานะ กาญจนมณีเสถียร 10
3 จิราพร เพชรรัตน์ 10
4 วสันณ์ เพชรรัตน์ 8
5 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 8
6 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 7
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
8 วานิด รอดเนียม 6
9 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 6
10 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 6
11 อรพรรณ เกินอาษา 6
12 นุชรีย์ ศิริ 6
13 จำเป็น อ่อนทอง 5
14 สินีนาฏ รัตนาคะ 4
15 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
16 ภัทรา สารถี 4
17 ศมาพร แสงยศ 4
18 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 4
19 โกศล เจริญสม 4
20 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
21 ดวงทิพย์ กันฐา 4
22 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 4
23 จุฑามาศ แก้วมโน 4
24 จุฑารัตน์ เพชรแก้ว 3
25 สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย 3
26 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 3
27 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
28 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
29 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
30 โสภณ อุไรชื่น 2
31 พรศิลป์ จันทวีเมือง 2
32 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
33 กิตติยา สุขเสน 2
34 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
35 สังวอน ไกรวิจิตร 2
36 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
37 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
38 ปวีณา บูชาเทียน 2
39 เทวี มณีรัตน์ 2
40 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
41 รัตติรส เชียงสิน 2
42 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
43 มงคล ริยะปาน 2
44 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
45 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
46 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
47 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
48 อมรรัตน์ ชุมทอง 2
49 ประสงค์ มั่นสลุง 2
50 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
51 งบประมาณแผ่นดิน 2
52 นริศ ท้าวจันทร์ 2
53 อำพรรณ พรมศิริ 1
54 ปฏิมาพร ปลอดภัย 1
55 ชนินันท์ พรสุริยา 1
56 ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 1
57 จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ 1
58 อภินันท์ กำนัลรัตน์ 1
59 วัลลี สุวจิตตานนท์ 1
60 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
61 ชุติมา ตันติกิตติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 2
3 2556 1
4 2553 3
5 2552 2
6 2550 1
7 2547 1
8 2533 2
9 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การคัดเลือกและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโปรตีนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคผักในระบบไฮโดรโพนิกส์โดยชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis
3 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูยางพาราในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
5 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
6 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
7 การใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คาร์โบไฮเดรตในอาหารปลากะพงขาว
8 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในยางพารา
9 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2552
10 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
11 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาเทคโนโลยีสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2533
14 ความเข้ากันได้ระหว่างเชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมือง ที่มีอยู่ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ในเขตเกษตรน้ำฝนของภาคเหนือ กับถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ
15 ความเข้ากันได้ระหว่างเชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในเขตเกษตรน้ำฝนของภาคเหนือกับถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ / อัจฉรา เพ็งหนู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์