ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา เพ็งหนู
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 15
2 จิราพร เพชรรัตน์ 10
3 มานะ กาญจนมณีเสถียร 10
4 วสันณ์ เพชรรัตน์ 7
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
6 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 7
7 อรพรรณ เกินอาษา 6
8 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 6
9 วานิด รอดเนียม 6
10 นุชรีย์ ศิริ 6
11 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 6
12 จำเป็น อ่อนทอง 5
13 ภัทรา สารถี 4
14 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 4
15 โกศล เจริญสม 4
16 สินีนาฏ รัตนาคะ 4
17 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
18 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 4
19 พิมพรรณ สมมาตย์ 4
20 ศมาพร แสงยศ 4
21 ดวงทิพย์ กันฐา 4
22 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 4
23 จุฑามาศ แก้วมโน 3
24 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 3
25 รัตติรส เชียงสิน 2
26 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
27 มงคล ริยะปาน 2
28 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
29 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
30 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
31 งบประมาณแผ่นดิน 2
32 จุฑารัตน์ เพชรแก้ว 2
33 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
34 สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย 2
35 อมรรัตน์ ชุมทอง 2
36 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
37 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
38 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
39 สังวอน ไกรวิจิตร 2
40 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
41 กิตติยา สุขเสน 2
42 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
43 ประสงค์ มั่นสลุง 2
44 พรศิลป์ จันทวีเมือง 2
45 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
46 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
47 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
48 เทวี มณีรัตน์ 2
49 ปวีณา บูชาเทียน 2
50 โสภณ อุไรชื่น 2
51 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
52 นริศ ท้าวจันทร์ 1
53 ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 1
54 อำพรรณ พรมศิริ 1
55 ชุติมา ตันติกิตติ 1
56 อภินันท์ กำนัลรัตน์ 1
57 จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ 1
58 วัลลี สุวจิตตานนท์ 1
59 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 1
3 2556 1
4 2553 3
5 2552 2
6 2550 1
7 2547 1
8 2533 2
9 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การคัดเลือกและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโปรตีนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูยางพาราในภาคใต้
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคผักในระบบไฮโดรโพนิกส์โดยชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
ปี พ.ศ. 2556
5 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
6 การใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากรูเมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คาร์โบไฮเดรตในอาหารปลากะพงขาว
7 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในยางพารา
8 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2552
9 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร
10 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2547
12 การพัฒนาเทคโนโลยีสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2533
13 ความเข้ากันได้ระหว่างเชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมือง ที่มีอยู่ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ในเขตเกษตรน้ำฝนของภาคเหนือ กับถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ
14 ความเข้ากันได้ระหว่างเชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในเขตเกษตรน้ำฝนของภาคเหนือกับถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ / อัจฉรา เพ็งหนู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์