ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริพร แซ่เล้า 3
2 สายันต์ ศรีชมภู 2
3 สิตานันท์ พูนผลทรัพย์ 1
4 สุพัฒน์ เลาหะวัฒน 1
5 กิตติ ตระกูลฮุน 1
6 วนิดา มานะกิจจงกล 1
7 กมลวรรณ อ่อนละมัย 1
8 คณะเภสัชศาสตร์ 1
9 พจน์ อินทลาภาพร 1
10 ภัทรา สาลวโนทยาน 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
12 มณี วชิรรัตนวงศ์ 1
13 สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ 1
14 ยงยุทธ จิตตะโรภาส 1
15 กันทิมา ธัญญะวุฒิ 1
16 ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล 1
17 ปิลันธนา ปรัศว์เมธีกุล 1
18 ชุษณา สวนกระต่าย 1
19 จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์ 1
20 วัชรินทร์ยา วรชัย 1
21 ฐิติมา ชูเทพย์ 1
22 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 1
23 ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ 1
24 สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ 1
25 สูงชัย อังธารารักษ์ 1
26 มนตรา มั่นสวาทะไพบูลย์ 1
27 สุภาพร หอมดี 1
28 ธนศักดิ์ พัทมุข 1
29 อธิก แสงอาสภวิริยะ 1
30 สิมากานต์ สังข์วรรณะ 1
31 พรพรรณ ทวิชชาติวิทยากุล 1
32 ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 4
9 2544 2
10 2543 1
11 2542 3
12 2537 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การใช้ยาเพื่อการจัดการภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลตาคลี
2 การใช้ยาเพื่อการจัดการภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลตาคลี
ปี พ.ศ. 2551
3 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีดโคลิสทิมิเทต โซเดียม ทางหลอดเลือดดำ ในการรักษาโรคปอดอักเสบอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2550
4 ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
5 ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้ดัชนีชี้วัดความซับซ้อนของแบบแผนการใช้ยาเพื่อการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลสระบุรี
ปี พ.ศ. 2548
7 ประสิทธิผลของยากาบาเพนตินในการรักษาอาการปวดข้อเรื้อรังที่ไม่มีการอักเสบ
ปี พ.ศ. 2547
8 การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2546
9 การใช้แอสไพรินในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลกลาง
ปี พ.ศ. 2545
10 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูง
11 ผลของแคร์แมปต่อการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12 การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคหัวใจขาดเลือดที่โรงพยาบาลราชบุรี
13 การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคปอดบวมที่เกิดในชุมชนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2544
14 การประเมินการให้สารอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
15 ผลลัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคหืดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี พ.ศ. 2543
16 ผลลัพท์ของโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคหืด ที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2542
17 การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส
18 การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยเดินได้โรคความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลไชยา
19 ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุในเขตอำเภอลอง
ปี พ.ศ. 2537
20 การประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอรินส์รุ่นที่ 3 ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชวิถี