ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา วัฒนภิญโญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อัจฉรา วัฒนภิญโญ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่
2 ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 ความตระหนักของนักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในบริเวณน้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4 การตอบสนองต่อภัยพิบัติ ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2554
5 การรับรู้และพฤติกรรมการปรับตัวต่อการเกิดภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
6 การรับรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ของบุคลากรครูในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2552
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
8 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2551
9 กระบวนการในการจัดการป่าเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่