ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา วงศ์โสธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 5
2 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 5
3 อมตา เวชพฤติ 3
4 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 3
5 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 3
6 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 3
7 สุมิตรา อังวัฒนกุล 2
8 เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์ 2
9 กรองแก้ว กรรณสูต 2
10 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 2
11 พัชรประภา แพรัตกุล 1
12 ฝอยฝา พันธุ์ฟัก 1
13 มานพ โฮตระกูล 1
14 กมลรัตน์ จรัสรัศมี 1
15 สากุล สร้างบัณฑิต 1
16 เยาวลักษณ์ ณ เชียงใหม่ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
19 กาญจนา ปราบพาล 1
20 ไม่มีข้อมูล 1
21 ลักษมี กิตติสาเรศ 1
22 ฝอยฝา พันธุฟัก 1
23 ภัสสร สิงคาลวณิช 1
24 พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์ 1
25 เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี 1
26 เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์ 1
27 ยุพิน โภคฐิติยุกต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2541 1
3 2536 1
4 2535 1
5 2533 2
6 2526 1
7 2525 5
8 2524 1
9 2523 1
10 2519 2
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2541
2 การให้คำปรึกษาหารือในการปรับปรุงการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามกรณีศึกษาของนักศึกษาที่ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ปี พ.ศ. 2536
3 การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
4 การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
5 แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
6 แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2526
7 ความสำคัญและปัญหาของการทดสอบจัดระดับ
ปี พ.ศ. 2525
8 การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัย
9 ทักษะในการเรียนของนักศึกษาไทย : รายงานผลการวิจัย
10 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา
11 สัมพันธภาพระหว่างความถนัดทางภาษา ทัศนคติต่อการเรียน และสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ ที่ใช้ประโยคซับซ้อน กับข้อความที่ลดความซับซ้อนของนักศึกษาปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2524
13 การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
14 การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)
ปี พ.ศ. 2519
15 การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียน
16 การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียน