ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา ประไพตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2529 1
3 2528 1
4 2527 1
5 2524 1
6 2523 3
7 2522 3
8 2521 3
9 2519 2
10 2518 2
11 2517 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเสริมและไม่ได้รับการเสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2529
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน
ปี พ.ศ. 2528
3 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาแผนกพณิชยการ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2527
4 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านม ที่ได้รับการสอนโดยพยาบาลวิชาชีพ และที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้หนังสือคู่มือ
ปี พ.ศ. 2524
5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2523
6 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "ตรรกศาสตร์สัญญลักขณ์" โดยใช้ชุดการสอนตามเอกัตภาพกับการสอนแบบบรรยาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
8 การทดลองใช้ชุดการสอนตามเอกัตภาพกับนักเรียน ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2522
9 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนชั้น ม.ศ.1 กับ ม.1 ในเขตการศึกษา 6
11 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการ
ปี พ.ศ. 2521
12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
13 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
14 สาเหตุของการสอบตกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์โดยวิธีสอนแบบการเรียนเป็นทีม กับการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สอง
16 การเปรียบเทียบผลจากการสอนภาษาอังกฤษ แบบครูสอนเป็นทีมและสอนคนเดียว
ปี พ.ศ. 2518
17 การเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 สถานภาพและบทบาทของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2517
19 หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
20 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตต่อการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง
21 ปัญหาการใช้สื่อการสอนสำหรับฝึกสอนสังคมศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยครู
22 ปัญหาการสอนวิชาสังคมของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยครูเพชรบุรี