ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา จันทร์ฉาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา บุญบงการ 31
2 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 19
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
4 พรรณนิภา รอดวรรณะ 5
5 สุมน มาลาสิทธิ์ 5
6 กิ่งแก้ว หิรัญเกิด 5
7 อรรณพ ตันละมัย 5
8 สุเมธ ตันตระเธียร 5
9 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 4
10 ไพลิน ผ่องใส 4
11 พรรณิภา รอดวรรณะ 3
12 พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ 3
13 เสาวรส ใหญ่สว่าง 3
14 อิทธิพล ปานงาม 2
15 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 2
16 อนันต์ชัย คงจันทร์ 2
17 พันธุมดี เกตะวันดี 2
18 กัลยา วานิชย์บัญชา 2
19 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 2
20 ชัชวาล ใจซื่อกุล 2
21 สุพัตรา บุญมาก 2
22 ไกรเสริม โตทับเที่ยง 1
23 พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 1
24 ศุภวัชกร เกษรบัว 1
25 วิลาสินี ไชยสระแก้ว 1
26 ดวงมณี โกมารทัต 1
27 สุวิมล กีรติพิบูล 1
28 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
29 วิชัย มงคลปิยะธนา 1
30 hs1134 1
31 ก้องเกียรติ โอภาสวงการ 1
32 อุทัย ตันละมัย 1
33 วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 1
34 รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ 1
35 วิภาส สุนทรชูเกียรติ 1
36 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
37 ศรีบูรพา ทฤษณาวดี 1
38 Atchara Chanchai 1
39 ราเมศวร์ ศิลปพรหม 1
40 วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี 1
41 สุจิตร ศรีวิริยกุล 1
42 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 1
43 ประกอบ คุปรัตน์ 1
44 ศิริมาศ จินศิริวานิชย์ 1
45 ฐิติพร ชมภูคำ 1
46 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 1
47 กนกทิพย์ บุญเกิด 1
48 กานต์ชนิต กุลนิล 1
49 สุทธิิมา ชำนาญเวช 1
50 วิริยา พึ่งทอง 1
51 ประจักษ์ ฉัตรสิริเลิศ 1
52 นิตย์ ฝ่าม 1
53 บุญทิวา อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
54 ประพันธ์ พิกุลสวัสดิ์ 1
55 ณรงค์ สุวรรณเปี่ยม 1
56 ไชย ไชยวรรณ 1
57 อุบลทิพย์ สุพรรณานนท์ 1
58 พงษ์ศักดิ์ เลิศธรานนท์ 1
59 เสถียร เตชะบรรณะปัญญา 1
60 เศกสรร บัวทรัพย์ 1
61 ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ 1
62 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 1
63 นันทวัน สันทศนะสุวรรณ 1
64 ประเสริฐ เตียจันทร์พันธุ์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
66 ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 1
67 กัญญาดา วิริยะไพบูลย์ 1
68 ชาติรส การะเวก 1
69 ฐิฏิมา เลิศอุดมทรัพย์ 1
70 ธัญธร ตันสกุล 1
71 สิทธิชัย แดงประเสริฐ 1
72 นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ 1
73 ชลธร ภู่ทอง 1
74 สรศักย์ ชัยสถาผล 1
75 เนตรทราย สุวรรณ 1
76 จินดา มหัทธนวัฒน์ 1
77 พีรยุทธ ช่วยชูศุข 1
78 เอกชัย เดชเรืองศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 5
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 2
7 2552 5
8 2551 1
9 2550 6
10 2549 7
11 2548 4
12 2547 6
13 2546 3
14 2545 1
15 2544 2
16 2543 1
17 2542 5
18 2540 3
19 2539 1
20 2537 1
21 2536 2
22 2534 1
23 2532 3
24 2531 1
25 2530 1
26 2529 3
27 2528 2
28 2527 2
29 2520 1
30 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติ
2 นวัตกรรมตัวแบบการรับรองคุณค่าอาหารไทย
3 นวัตกรรมแอพพลิเคชันจัดการการซื้อขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาใบหม่อนพร้อมดื่มที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง โดยใช้นวัตกรรมไมโครเอนแคปซูเลชัน
6 นวัตกรรมการแนะนำวิธีนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมผ่านสมาร์ทโฟน
7 การจับคู่งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
8 นวัตกรรมระบบการประเมินความสามารถเชิงพาณิชยกรรมของงานวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2556
9 นวัตกรรมระบบประเมินปัญหาผิวหน้าและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาศักยภาพส่งออกอาหารไทยไปเกาหลีใต้
11 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาสำหรับยาไทยแผนโบราณ
ปี พ.ศ. 2554
12 นวัตกรรมการใช้โคฮีชั่นในภาษาเอชทีเอ็มแอลสำหรับเว็บไซต์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
13 นวัตกรรมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตด้วยรหัสตอบสนองอย่างรวดเร็วและการเข้ารหัสแบบทางเดียว
14 การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
15 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
18 ต้นแบบกระบวนการการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติในประเทศไทย
19 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
20 ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพ์และเขียนของประเทศไทย
21 ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอของประเทศไทย
22 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
23 แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25 การนำงานวิจัยและการพัฒนาด้านอาหารมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์
26 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
27 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
28 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
29 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2549
30 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมกรรมเกี่ยวเนื่อง
31 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัย
32 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกิจกรรมภายในห่วงโซ่คณค่าและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
33 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
34 แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
35 การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
36 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2548
37 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
38 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
39 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
40 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2547
41 ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม : รายงานผลการวิจัย
42 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์
43 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
44 ตัวแบบการพัฒนาการบริหารและการจัดการภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
45 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
46 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
47 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
48 การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัย
49 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2545
50 โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
ปี พ.ศ. 2544
51 กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
52 การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
53 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ปี พ.ศ. 2542
54 โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงาน
55 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานผลการวิจัย
56 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
57 โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
58 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2540
59 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
60 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของกิจการของประเทศไทยและต่างประเทศ
61 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชย์นาวี
ปี พ.ศ. 2539
62 การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
ปี พ.ศ. 2537
63 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของกิจการของประเทศไทยและต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2536
64 การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
65 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชย์นาวี
ปี พ.ศ. 2534
66 การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
67 โปรแกรมนอนลีเนียและการจำลองแบบสำหรับการเลือกสรรหลักทรัพย์
68 การพยากรณ์ความต้องการสับปะรดกระป๋องในตลาดโลก
69 รูปแบบการพยากรณ์รายได้ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
70 โปรแกรมสำเร็จรูปสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต ในอุตสาหกรรมกระดาษ
ปี พ.ศ. 2530
71 การศึกษาแนวโน้ม 3 ปี ของส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
72 การศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในประเทศไทย
73 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับหาจำนวนถังแก๊สอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมในการให้บริการกับลูกค้า
74 การศึกษาตัวแบบพยากรณ์อุปสงค์การบริการทางโทรศัพท์ ในประเทศไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2528
75 การศึกษาบทบาทของกรมศุลกากร ที่มีต่อการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
76 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการของการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2527
77 การศึกษาการจัดการโครงการปลูกพืชทดแทนไทย/สหประชาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
78 การศึกษาการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
79 การศึกษาการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่ายกานพลูในประเทศไทย