ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉรา จันทร์ฉาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา บุญบงการ 31
2 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 19
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
4 กิ่งแก้ว หิรัญเกิด 5
5 สุเมธ ตันตระเธียร 5
6 สุมน มาลาสิทธิ์ 5
7 พรรณนิภา รอดวรรณะ 5
8 อรรณพ ตันละมัย 5
9 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 4
10 ไพลิน ผ่องใส 4
11 พรรณิภา รอดวรรณะ 3
12 พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ 3
13 เสาวรส ใหญ่สว่าง 3
14 พันธุมดี เกตะวันดี 2
15 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 2
16 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 2
17 ชัชวาล ใจซื่อกุล 2
18 อิทธิพล ปานงาม 2
19 สุพัตรา บุญมาก 2
20 กัลยา วานิชย์บัญชา 2
21 อนันต์ชัย คงจันทร์ 2
22 พงษ์ศักดิ์ เลิศธรานนท์ 1
23 นันทวัน สันทศนะสุวรรณ 1
24 อุบลทิพย์ สุพรรณานนท์ 1
25 นิตย์ ฝ่าม 1
26 ประจักษ์ ฉัตรสิริเลิศ 1
27 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 1
28 เสถียร เตชะบรรณะปัญญา 1
29 สุจิตร ศรีวิริยกุล 1
30 ราเมศวร์ ศิลปพรหม 1
31 วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี 1
32 เศกสรร บัวทรัพย์ 1
33 บุญทิวา อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
34 ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ 1
35 พีรยุทธ ช่วยชูศุข 1
36 จินดา มหัทธนวัฒน์ 1
37 เนตรทราย สุวรรณ 1
38 วิภาส สุนทรชูเกียรติ 1
39 นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ 1
40 กัญญาดา วิริยะไพบูลย์ 1
41 สิทธิชัย แดงประเสริฐ 1
42 วิริยา พึ่งทอง 1
43 ชลธร ภู่ทอง 1
44 ณรงค์ สุวรรณเปี่ยม 1
45 ไชย ไชยวรรณ 1
46 ประเสริฐ เตียจันทร์พันธุ์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
48 สรศักย์ ชัยสถาผล 1
49 ประพันธ์ พิกุลสวัสดิ์ 1
50 ดวงมณี โกมารทัต 1
51 ก้องเกียรติ โอภาสวงการ 1
52 วิชัย มงคลปิยะธนา 1
53 อุทัย ตันละมัย 1
54 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
55 สุวิมล กีรติพิบูล 1
56 รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ 1
57 hs1134 1
58 Atchara Chanchai 1
59 ชาติรส การะเวก 1
60 ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 1
61 ฐิฏิมา เลิศอุดมทรัพย์ 1
62 ธัญธร ตันสกุล 1
63 เอกชัย เดชเรืองศรี 1
64 พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 1
65 ไกรเสริม โตทับเที่ยง 1
66 กานต์ชนิต กุลนิล 1
67 กนกทิพย์ บุญเกิด 1
68 ประกอบ คุปรัตน์ 1
69 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 1
70 ศรีบูรพา ทฤษณาวดี 1
71 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 1
72 ศิริมาศ จินศิริวานิชย์ 1
73 วิลาสินี ไชยสระแก้ว 1
74 ศุภวัชกร เกษรบัว 1
75 วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 1
76 สุทธิิมา ชำนาญเวช 1
77 ฐิติพร ชมภูคำ 1
78 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 5
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 5
8 2549 4
9 2547 4
10 2546 2
11 2544 2
12 2542 2
13 2534 1
14 2532 3
15 2531 1
16 2530 1
17 2529 3
18 2528 2
19 2527 2
20 2520 1
21 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติ
2 นวัตกรรมตัวแบบการรับรองคุณค่าอาหารไทย
3 นวัตกรรมแอพพลิเคชันจัดการการซื้อขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาใบหม่อนพร้อมดื่มที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง โดยใช้นวัตกรรมไมโครเอนแคปซูเลชัน
6 นวัตกรรมการแนะนำวิธีนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมผ่านสมาร์ทโฟน
7 การจับคู่งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
8 นวัตกรรมระบบการประเมินความสามารถเชิงพาณิชยกรรมของงานวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2556
9 นวัตกรรมระบบประเมินปัญหาผิวหน้าและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า
ปี พ.ศ. 2555
10 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาสำหรับยาไทยแผนโบราณ
ปี พ.ศ. 2554
11 นวัตกรรมการใช้โคฮีชั่นในภาษาเอชทีเอ็มแอลสำหรับเว็บไซต์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
12 นวัตกรรมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตด้วยรหัสตอบสนองอย่างรวดเร็วและการเข้ารหัสแบบทางเดียว
13 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15 รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
16 ต้นแบบกระบวนการการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติในประเทศไทย
17 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
18 ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพ์และเขียนของประเทศไทย
19 ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอของประเทศไทย
20 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2549
21 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมกรรมเกี่ยวเนื่อง
22 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัย
23 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกิจกรรมภายในห่วงโซ่คณค่าและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
24 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
25 ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม : รายงานผลการวิจัย
26 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์
27 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
28 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
29 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
30 การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
31 กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
32 การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
33 โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงาน
34 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
35 การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
36 โปรแกรมนอนลีเนียและการจำลองแบบสำหรับการเลือกสรรหลักทรัพย์
37 การพยากรณ์ความต้องการสับปะรดกระป๋องในตลาดโลก
38 รูปแบบการพยากรณ์รายได้ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
39 โปรแกรมสำเร็จรูปสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต ในอุตสาหกรรมกระดาษ
ปี พ.ศ. 2530
40 การศึกษาแนวโน้ม 3 ปี ของส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
41 การศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในประเทศไทย
42 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับหาจำนวนถังแก๊สอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมในการให้บริการกับลูกค้า
43 การศึกษาตัวแบบพยากรณ์อุปสงค์การบริการทางโทรศัพท์ ในประเทศไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2528
44 การศึกษาบทบาทของกรมศุลกากร ที่มีต่อการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
45 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสวัสดิการของการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2527
46 การศึกษาการจัดการโครงการปลูกพืชทดแทนไทย/สหประชาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
47 การศึกษาการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
48 การศึกษาการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่ายกานพลูในประเทศไทย