ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อัจฉราวดี?ศรียะศักดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2539 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2549
4 การประเมินผลระดับความสำเร็จในการให้บริการวิชาการ : กรณีโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
ปี พ.ศ. 2539
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็น มารดาของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด