ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 16
2 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 12
3 พรเทพ พรรณรักษ์ 9
4 บัณฑิต สิขัณฑกสมิต 7
5 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 6
6 เอกพล อ่อนนุช 6
7 กรอร วงษ์กำแหง 6
8 วิโรจน์ ธีรธนาธร 6
9 ชลธยา ทรงรูป 5
10 เพ็ญไพลิน อุดมรัตน์ 5
11 ศุภมัย พรหมแก้ว 5
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
13 ชาญยุทธ สุดทองคง 4
14 นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ 4
15 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 3
16 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 3
17 จุฑามาศ จิวาลักษณ์ 2
18 ชาตรี ฤทธิ์ทอง 2
19 วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล 2
20 ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 2
21 สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง 2
22 ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ 2
23 สมภพ รุ่งสุภา 2
24 สุเมธ ตันตระเธียร 2
25 สำเนา ผาติเสนะ 2
26 วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ 2
27 สงบ พานิชชาติ 2
28 กรองแก้ว สูอำพัน 2
29 วราพร ธารางกูร 2
30 สุพิชญา วงศ์ชินวิทย์ 2
31 สุริยัณห์ สาระมูล 2
32 อภิชาติ เติมวิชชาญ 2
33 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 2
34 ไม่มีข้อมูล 1
35 สุภา กลมกลึง 1
36 สมบัติ อินทร์คง 1
37 เอนก โสภณ 1
38 นันทนา คชเสนี 1
39 วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ, 2517- 1
40 คมกริช เอี่ยมละออ 1
41 วรพงศ์ ตันติชัยวนิช 1
42 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
43 ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร 1
44 สนิท อักษรแก้ว 1
45 ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ 1
46 ศรัณยา รักเสรี 1
47 จำลอง โตอ่อน 1
48 ชูวงศ์ ตมิศานนท์ 1
49 ศิริมาศ สุขประเสริฐ 1
50 สุนันทา สุวรรโณดม 1
51 สรายุทธ ตันบู๊ 1
52 อิชฌิกา พรหมทอง 1
53 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
54 ปารุส สังข์มณี 1
55 วิบูลย์ รักเสรี 1
56 รังสิมันต์ บัวทอง 1
57 ทักษพร รัตนมุขย์ 1
58 ศานิต ปิยพัฒนากร 1
59 โสภณา บุญญาภิวัฒน์ 1
60 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
61 วิชญา กันบัว 1
62 อัธยา กังสุวรรณ 1
63 สุรพล สุดารา 1
64 ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 1
65 วรพร ธารางกูร 1
66 เอกธิดา ทองเด็จ 1
67 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
68 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 1
70 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
71 อานุภาพ พานิชผล 1
72 จตุพล นวลอ่อน 1
73 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 1
74 ทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 1
75 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 5
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 4
9 2545 3
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 5
14 2540 1
15 2539 1
16 2534 1
17 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเล สกุล Caulerpa, Ulva และ Gracilaria
ปี พ.ศ. 2552
4 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
5 นิเวศวิทยาการกินอาหารของโคพีพอดชนิดเด่นบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 นิเวศวิทยาของ Dinophysis caudata (Dinophyceae) บริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
7 นิเวศวิทยาการกินอาหารของโคพีพอดชนิดเด่นบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 นิเวศวิทยาของ Dinophysis caudata [Dinophyceae] บริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2550
9 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
10 องค์ประกอบและความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโพรโทซัว บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2548
11 พลวัตของแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
12 ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของสาหร่าย Chlorella sp. โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน เมื่อเพาะเลี้ยงในปฏิกรณ์ชีวภาพแสง
ปี พ.ศ. 2547
13 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับชุมชนแพลงก์ตอนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ชลบุรี
14 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเล คลองปากเมง จังหวัดตรัง
15 ความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กบริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
16 ความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2545
17 การแปรผันในรอบปีของประชากร Copepod, Cladocera และ Rotifer ในป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
18 การแปรผันของความชุกชุมและมวลชีวภาพในรอบปีของพิโคแพลงก์ตอนบริเวณป่าชายเลน บ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
19 สาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในป่าชายเลนและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2544
20 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2543
21 ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2542
22 สภาวะที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่ายขนาดเล็ก
23 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
24 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่และการกระจายของปูก้ามดาบในป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
25 สภาวะที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2541
26 ผลของความเค็ม สารอาหาร ความเป็นกรด-เบส และอุณหภูมิต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียว Pedinomonas noctilucae
27 สัณฐานวิทยาและการสร้างพิษของไดโนแฟลกเจลเลตสกุล Alexandrium บริเวณอ่าวไทยตอนบน
28 แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเน้นกุ้งและปูวัยอ่อน
29 ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 การเติบโตของ Noctiluca scintillans และผลของความหนาแน่นเซลล์ต่ออัตราการตาย ของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนและปลากะพงขาววัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2540
31 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่น และฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2539
32 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรียสารในป่าชายเลนปลูกและการกระจายของปูก้ามดาบ
ปี พ.ศ. 2534
33 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจัย