ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 16
2 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 12
3 พรเทพ พรรณรักษ์ 9
4 บัณฑิต สิขัณฑกสมิต 7
5 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 6
6 เอกพล อ่อนนุช 6
7 กรอร วงษ์กำแหง 6
8 วิโรจน์ ธีรธนาธร 6
9 ชลธยา ทรงรูป 5
10 เพ็ญไพลิน อุดมรัตน์ 5
11 ศุภมัย พรหมแก้ว 5
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
13 ชาญยุทธ สุดทองคง 4
14 นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ 4
15 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 3
16 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 3
17 จุฑามาศ จิวาลักษณ์ 2
18 ชาตรี ฤทธิ์ทอง 2
19 วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล 2
20 ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 2
21 สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง 2
22 ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ 2
23 สมภพ รุ่งสุภา 2
24 สุเมธ ตันตระเธียร 2
25 สำเนา ผาติเสนะ 2
26 วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ 2
27 สงบ พานิชชาติ 2
28 กรองแก้ว สูอำพัน 2
29 วราพร ธารางกูร 2
30 สุพิชญา วงศ์ชินวิทย์ 2
31 สุริยัณห์ สาระมูล 2
32 อภิชาติ เติมวิชชาญ 2
33 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 2
34 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
35 นันทนา คชเสนี 1
36 วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ, 2517- 1
37 ชูวงศ์ ตมิศานนท์ 1
38 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
39 อานุภาพ พานิชผล 1
40 วรพงศ์ ตันติชัยวนิช 1
41 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
42 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 1
44 สมบัติ อินทร์คง 1
45 ปารุส สังข์มณี 1
46 สรายุทธ ตันบู๊ 1
47 อิชฌิกา พรหมทอง 1
48 ทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 1
49 คมกริช เอี่ยมละออ 1
50 สุภา กลมกลึง 1
51 ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 เอนก โสภณ 1
54 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
55 ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ 1
56 จำลอง โตอ่อน 1
57 อัธยา กังสุวรรณ 1
58 สุรพล สุดารา 1
59 ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 1
60 ศรัณยา รักเสรี 1
61 ศิริมาศ สุขประเสริฐ 1
62 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
63 สนิท อักษรแก้ว 1
64 สุนันทา สุวรรโณดม 1
65 วิชญา กันบัว 1
66 วิบูลย์ รักเสรี 1
67 วรพร ธารางกูร 1
68 เอกธิดา ทองเด็จ 1
69 จตุพล นวลอ่อน 1
70 โสภณา บุญญาภิวัฒน์ 1
71 ศานิต ปิยพัฒนากร 1
72 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
73 รังสิมันต์ บัวทอง 1
74 ทักษพร รัตนมุขย์ 1
75 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 5
6 2550 10
7 2549 1
8 2548 2
9 2547 4
10 2546 2
11 2545 5
12 2544 4
13 2543 1
14 2542 4
15 2541 5
16 2540 1
17 2539 1
18 2534 1
19 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2555
2 การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กจากระบบนิเวศทางทะเลของหมู่เกาะแสมสารและเกาะสีชัง
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเล สกุล Caulerpa, Ulva และ Gracilaria
ปี พ.ศ. 2552
5 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
6 นิเวศวิทยาการกินอาหารของโคพีพอดชนิดเด่นบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 นิเวศวิทยาของ Dinophysis caudata (Dinophyceae) บริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
8 นิเวศวิทยาการกินอาหารของโคพีพอดชนิดเด่นบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 นิเวศวิทยาของ Dinophysis caudata [Dinophyceae] บริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2550
10 สาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง
11 ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ความหลากหลายชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณป่าชายเลนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในบริเวณป่าชายเลนบ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
17 ความสมบูรณ์เพศ (Sexual Maturation) ของหอยแครง Anadara granosa เพื่อพัฒนาแนวทางการเลี้ยงหอยแครงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ตำบลบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
18 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
19 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
20 องค์ประกอบและความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโพรโทซัว บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2548
21 พลวัตของแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
22 ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของสาหร่าย Chlorella sp. โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน เมื่อเพาะเลี้ยงในปฏิกรณ์ชีวภาพแสง
ปี พ.ศ. 2547
23 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับชุมชนแพลงก์ตอนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ชลบุรี
24 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเล คลองปากเมง จังหวัดตรัง
25 ความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กบริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
26 ความหลากหลายของชนิดและมวลชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2546
27 ความหลากหลายชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณป่าชายเลนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 ความสมบูรณ์เพศ (Sexual Maturation) ของหอยแครง Anadara granosa เพื่อพัฒนาแนวทางการเลี้ยงหอยแครงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ตำบลบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2545
29 การแปรผันในรอบปีของประชากร Copepod, Cladocera และ Rotifer ในป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
30 ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31 ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
32 การแปรผันของความชุกชุมและมวลชีวภาพในรอบปีของพิโคแพลงก์ตอนบริเวณป่าชายเลน บ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
33 สาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในป่าชายเลนและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2544
34 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
35 สาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง
36 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในบริเวณป่าชายเลนบ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
37 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2543
38 ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2542
39 สภาวะที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่ายขนาดเล็ก
40 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
41 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่และการกระจายของปูก้ามดาบในป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
42 สภาวะที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2541
43 ผลของความเค็ม สารอาหาร ความเป็นกรด-เบส และอุณหภูมิต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียว Pedinomonas noctilucae
44 สัณฐานวิทยาและการสร้างพิษของไดโนแฟลกเจลเลตสกุล Alexandrium บริเวณอ่าวไทยตอนบน
45 แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเน้นกุ้งและปูวัยอ่อน
46 ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
47 การเติบโตของ Noctiluca scintillans และผลของความหนาแน่นเซลล์ต่ออัตราการตาย ของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนและปลากะพงขาววัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2540
48 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่น และฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2539
49 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรียสารในป่าชายเลนปลูกและการกระจายของปูก้ามดาบ
ปี พ.ศ. 2534
50 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
52 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม