ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนไทลื้อ จ.ลำปาง
2 การพัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัตรสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาตำบลกล้วยแพะ
3 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
4 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มข้าว กล้องงอกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
6 การสื่อสารการตลาดของสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา สินค้าเซรามิก
7 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
8 “สืบฮีต แป๋งฮอย ผญาปัญญาไทลื้อ” กระบวนการสื่อสารในการสร้างความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายเยาวชน ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง