ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราภรณ์ ภักดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2556
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2555
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม II
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2554
10 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร II
11 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
13 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้หลากชนิด
14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้หลากชนิด
15 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด (ปีการศึกษาที่3)
ปี พ.ศ. 2553
16 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
17 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด IV
18 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้หลากชนิด
19 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
20 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2552
21 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด III
22 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
24 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
25 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด [ปีการศึกษาปีที่ 2]
26 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสภาพภูมิอากาศกับผลผลิตอ้อย : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
ปี พ.ศ. 2551
27 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด II
28 นิเวศวิทยา โครงสร้างป่าไม การใช้ประโยชนและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเก็บหาของป่า: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาน้อย-นาแพง อ.ภูเวียง จ. ขอนแก่น
29 ปัจจัยที่มัอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
30 นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
31 ปัจจัยที่มัอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
32 นิเวศวิทยา โครงสร้างป่าไม้ การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเก็บหาของป่า: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาน้อย-นาแพง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
33 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2547
34 การวิเคราะห์มูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์การจัดการป่าไม้แบบชุมชนมีส่วนร่วมของป่าชุมชนหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 ผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรน้ำต่อการใช้น้ำในตอนล่างลุ่มน้ำงึมที่ราบเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
36 ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อผลผลิตและบริการของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ