ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราภรณ์ ภักดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2556
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2555
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม II
8 การศึกษาแบบบูรณาการด้านนิเวศวิทยาและการจำแนกพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2554
11 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร II
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม
13 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้หลากชนิด
15 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้หลากชนิด
16 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด (ปีการศึกษาที่3)
ปี พ.ศ. 2553
17 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
18 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด IV
19 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
20 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้หลากชนิด
21 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
22 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี พ.ศ. 2552
23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
24 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด III
25 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
26 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
27 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
28 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด [ปีการศึกษาปีที่ 2]
29 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสภาพภูมิอากาศกับผลผลิตอ้อย : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
ปี พ.ศ. 2551
30 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด II
31 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
32 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
33 นิเวศวิทยา โครงสร้างป่าไม การใช้ประโยชนและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเก็บหาของป่า: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาน้อย-นาแพง อ.ภูเวียง จ. ขอนแก่น
34 ปัจจัยที่มัอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
35 นิเวศวิทยา การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ของของป่า : กรณีศึกษา ป่าชุมชนภูถ้ำภูกระแต ลุ่มน้ำย่อยลำห้วยแคน (แม่น้ำชี) อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
36 ปัจจัยที่มัอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
37 นิเวศวิทยา โครงสร้างป่าไม้ การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเก็บหาของป่า: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาน้อย-นาแพง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
38 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
40 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
41 การวิเคราะห์มูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์การจัดการป่าไม้แบบชุมชนมีส่วนร่วมของป่าชุมชนหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 ผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรน้ำต่อการใช้น้ำในตอนล่างลุ่มน้ำงึมที่ราบเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
43 ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อผลผลิตและบริการของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ