ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อัจฉาพร ณ ลำปาง เนินพลับ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สอาง ไชยรินทร์ 4
2 ดวงอร อริยพฤกษ์ 4
3 วิชชุดา รัตนากาญจน์ 3
4 วิไล ปาละวิสุทธิ์ 3
5 สุพัตรา สุวรรณธาดา 3
6 ชุติวัฒน์ วรรณสาย 3
7 ดวงพร วิธูรจิตต์ 3
8 อนรรฆพล บุญช่วย 3
9 อภิชาติ เนินพลับ 3
10 สุรีย์ ศรีวันทนียกุล 2
11 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 2
12 ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม 2
13 วิชิต ศิริสันธนะ 2
14 นลินี เจียงวรรธนะ 2
15 พากเพียร อรัญนารถ 2
16 เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร 2
17 ชัยรัตน์ จันทร์หนู 2
18 สมเดช อิ่มมาก 2
19 ควพร พุ่มเชย 2
20 จตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์ 2
21 ชนะ ศรีสมภาร 2
22 กัญญา เชื้อพันธุ์ 1
23 วัชรี สุขวิวัฒน์ 1
24 เกษม สุนทราจารย์ 1
25 สมทรง โชติชื่น 1
26 วาสนา พันธุ์เพ็ง 1
27 จตุรงค์ พิพัฒนพิรพยานนท์ 1
28 ชวนชม ดีรัศมี 1
29 นริศรา จำรูญวงษ์ 1
30 ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ 1
31 อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ 1
32 สุนันทา วงศ์ปิยชน 1
33 ภมร ปัตตาวะตัง 1
34 บังอร ธรรมสามิสรณ์ 1
35 สุภาวิณี สวงโท 1
36 สุภาพร จันทร์บัวทอง 1
37 วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์ 1
38 วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ 1
39 วันชัย โรจนหัสดินทร์ 1
40 ปรีดา เสียงใหญ่ 1
41 พันนิภา ยาใจ 1
42 สุวัฒน์ เจียระคงมั่น 1
43 รณชัย ช่างศรี 1
44 เปรมฤดี ปินทยา 1
45 อุไรวรรณ คชสถิตย์ 1
46 เจตน์ คชฤกษ์ 1
47 นัยกร สงวนแก้ว 1
48 สุมาลี สุทธายศ 1
49 จิตติชัย อนาวงษ์ 1
50 เปรมกมล มูลนิลตา 1
51 โอภาส วรวาท 1
52 สมพงษ์ เฉยพันธ์ 1
53 ดวงกมล บุญช่วย 1
54 วิภาวดี ชำนาญ 1
55 ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ 1
56 พรสุรี กาญจนา 1
57 วราพงษ์ ชมาฤกษ์ 1
58 รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ 1
59 วันพร เข็มมุกด์ 1
60 ดวงกมล เริ่มตระกูล 1
61 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
62 เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม 1
63 วรรณพรรณ จันลาภา 1
64 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ 1
65 กุลชนา เกศสุวรรณ์ 1
66 ชนสิริน กลิ่นมณี 1
67 อาทิตย์ กุคำอู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 1
6 2553 1
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ต้านมะเร็ง บำรุงสมอง และสุขภาพจิต จากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว
ปี พ.ศ. 2558
2 การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูเพื่อสร้างประชากรในการจัดทำแผนที่พันธุกรรมและการสร้างสายพันธุ์แท้
ปี พ.ศ. 2557
3 เทคโนโลยีการผลิตข้าวนาชลประทานในสภาพการขาดแคลนน้ำ
4 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกาย สมอง จิต และความงามจากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชนิดของเชื้อสาเหตุและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2555
6 ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1
ปี พ.ศ. 2553
7 แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์