ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังสุมาลี ผลภาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชนี สรรเสริญ 3
2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
3 อาณัติ วรรณศรี 3
4 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 3
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
6 พัฒนาวิไล อินใหม 2
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
8 ทัศนีย์ ญาณะ 2
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
11 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
13 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
14 สงครามชัย ลีทองดี 2
15 มุกดา สำนวนกลาง 2
16 Aungsumalee Pholpark 1
17 Boonyawee Aueasiriwon 1
18 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
19 Pintusorn Hempisut 1
20 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
21 วิชัย เอกพลากร 1
22 Paibul Suriyawongpaisal 1
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
24 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
25 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
26 วรรณภา บำรุงเขต 1
27 Wannapha Bamrungkhet 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 543 3