ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังสุมาลี ผลภาค
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
2 อาณัติ วรรณศรี 2
3 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
4 รัชนี สรรเสริญ 2
5 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
8 Paibul Suriyawongpaisal 1
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
10 Wannapha Bamrungkhet 1
11 Aungsumalee Pholpark 1
12 Boonyawee Aueasiriwon 1
13 Pintusorn Hempisut 1
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
15 วรรณภา บำรุงเขต 1
16 ทัศนีย์ ญาณะ 1
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
18 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
19 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
20 วิชัย เอกพลากร 1
21 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
22 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
23 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
25 มุกดา สำนวนกลาง 1
26 สงครามชัย ลีทองดี 1
27 พัฒนาวิไล อินใหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1