ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังสนา บุณโยภาส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5
2 รุจนัมพร เกษเกษมสุข 5
3 พรสิริ สายด้วง 5
4 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
5 รุจิโรจน์ อนามบุตร 2
6 ชิตาภา วงศ์ศุปไทย 2
7 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 2
8 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
9 วิภาวี สุรินทร์เซ็ง 2
10 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 1
11 เฟลด์มาน, เบนจามิน 1
12 บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด 1
13 โมซินโก, หลุยส์ 1
14 ประทับจิต นีละไพจิตร 1
15 ฮอร์เน, เจเดดีอาห์ 1
16 ศุภลัคน์ ผิวบาง 1
17 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 1
18 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
19 เบคเลย์, แจคลีน 1
20 สุพิชฌาย์ เมืองศรี 1
21 ธนิต จินดาวณิค 1
22 ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา 1
23 ชวาพร ศักดิ์ศรี 1
24 ควินน์, เจนนีเฟอร์ 1
25 วีรกิต วงศ์วิชิต 1
26 กาฟฟ์นี, แอนเดรีย 1
27 มาราวิลลา, คริสติน 1
28 มองท์โกเมรี, บริททานี 1
29 ฮวง, วินิตา 1
30 พงศธร เนตรวิเชียร 1
31 วัชรพล วรดิเรก 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
33 นรา พงษ์พานิช 1
34 ธัญญรักษ์ ลาภนิมิตรอนันต์ 1
35 ศมลวรรณ วรกาญจน์ 1
36 ประภาพร ธาราสายทอง 1
37 นทพร เกตุวัฒนาธร 1
38 วีระพันธุ์ หมั่นสกุล 1
39 จุฑามาศ กาญจนไพโรจน์, 2519- 1
40 ดนัย ทายตะคุ 1
41 วรนุช จำปานิล 1
42 สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
43 สุวิชชา หย่องฮวย 1
44 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
45 นิรมล กุลศรีสมบัติ 1
46 กัตติกา กิตติประสาร 1
47 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
48 โดวัล, เดวิด 1
49 อนุตรา ไชยนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 4
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 1
10 2544 1
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์ภูมิทัศน์เพื่อการจำแนกพื้นที่ลุ่มน้ำของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
2 การวิเคราะห์ภูมิทัศน์เพื่อการจำแนกพื้นที่ลุ่มน้ำของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
3 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2557
4 การประเมินหลังการใช้งานพื้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์สำหรับพื้นที่บริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
6 การหาพื้นที่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
7 การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะและการเตรียมการใช้งานหลังการฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2553
8 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์บริเวณมุมมองสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
9 แนวทางการใช้ภูมิทัศน์เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการออกแบบวางผังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
10 การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อประโยชนืด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาย่านคลองตัน กรุงเทพมหานคร
11 แนวทางการใช้ภูมิทัศน์เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการออกแบบวางผังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
12 การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษา ย่านคลองตัน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
13 แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
14 แนวทางออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ราชเทวี และย่านพาณิชยกรรมประตูน้ำ
15 แนวทางการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่พาณิชยกรรมย่านราชประสงค์
16 แนวทางออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสราชเทวี และย่านพาณิชยกรรมประตูน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
17 การออกแบบสวนหลังคาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
18 การรับรู้ทางสายตาและทัศนคติต่อภูมิทัศน์ชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี
19 การลดความร้อนภายนอกอาคารโดยใช้สวนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์
20 แนวทางในการบรรเทาผลกระทบสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยโดยใช้ภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาแหล่งผังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะราชาเทวะ จ. สมุทรปราการ
21 ภูมิทัศน์เพื่อการบำบัดจิตใจ
ปี พ.ศ. 2545
22 การกำหนดเขตการจัดการทางสายตาพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2544
23 แนวทางการวางแผนภูมิทัศน์ ด้วยการประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิของขีดความสามารถในการรองรับทางนิเวศวิทยา