ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังสนา บุญธรรม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชนินทร์ เจริญกุล 5
2 ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 3
3 จุฑาพร ทับเพ็ชร 2
4 นิวัต อุณฑพันธุ์ 2
5 วิวัฒน์ องค์สิงห์ 2
6 ธราดล เก่งการพานิช 2
7 มณฑา เก่งการพานิช 2
8 ตุ๋ย ยังน้อย 2
9 เสริมพันธุ์ นิตย์นรา 2
10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
11 กุลยา นาคสวัสดิ์ 2
12 Angsana Boonthum 2
13 ทัศนีย์ ศิลาวรรณ 2
14 อรนุช ภาชื่น 2
15 สุวัฒน์ คงศีล 1
16 อุไรวรรณ ตะรุโณทัย 1
17 สุขุม เจียมตน 1
18 พานี ชุมทอง 1
19 Pornpan Boonyarattanapan 1
20 สุคนธา คงศีล 1
21 Panee Chumthong 1
22 Pahsuvadn Kongsin 1
23 Kulaya Narksawat 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
25 Chanin Chareonkul 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
27 Mahidol University. Faculty of Public Health 1
28 Porapan Punyaratabandhu 1
29 Mahidol University, Faculty of Medicine at RamaThibodi Hospital 1
30 Chalerat Direkwatanachai 1
31 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2545 4
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 โครงการศึกษานำร่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ยา เอเส็ดที เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกและการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล กรณีการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2 The study of healthy Thai indicators
ปี พ.ศ. 2545
3 การวัดสุขภาพเชิงบวก
4 Health-Adjusted Life Expectancy (HALE)
5 การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators
6 ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : อดีตถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2544
7 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2543
8 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2535
9 เปรียบเทียบปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา