ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาลุลี โรจนวงศ์ 4
2 ขวัญชัย สมบัติศิริ 4
3 จตุพร บานชื่น 2
4 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 2
5 ประเทือง ทินรัตน์ 2
6 นภาลัย ทองปัน 2
7 พนามาศ ตรีวรรณกุล 2
8 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 2
9 เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ 2
10 พัชนี วิชิตพันธุ์ 2
11 ธีระ สูตะบุตร 2
12 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
13 ดวงภัทร เจริญทรัพย์ 2
14 Htar Htar Naimg 1
15 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
16 Angsumarn Chandrapatya 1
17 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
18 สุรพล จันทราปัตย์ 1
19 อธิราช หนูสีดำ 1
20 ฤดี ธีระวนิช 1
21 วารุณี ธนะแพสย์ 1
22 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 1
23 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
24 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
25 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
26 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
27 จริยา จันทร์ไพแสง 1
28 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 1
29 ดร.นุชรีย์ สิริ 1
30 ดร.ประภัสสร บุษหมั่น 1
31 ดร.วริภัส อารีกุล 1
32 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 1
33 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
34 จิระเดช แจ่มสว่าง 1
35 น.ส.ภัทรา อุปดิษฐ์ 1
36 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
37 ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ 1
38 ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
39 น.ส.พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 1
40 อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
41 จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ 1
42 น.ส.สารภี สีสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 4
3 2553 4
4 2550 6
5 2548 1
6 2547 2
7 2545 2
8 2541 1
9 2540 2
10 2539 4
11 2538 1
12 2533 2
13 2532 1
14 2531 1
15 2528 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Phylogenetic Study of Tetranychus Species (Acari:Tetranychidae) in Thailand
2 ประสิทธิภาพของเชื้อ Paenibacillus sp. (Paenibacillaceae) ในการควบคุมหนอนกระทู้
3 อนุกรมวิธนาของไรสี่ขาในประเทศไทย
4 งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารทุติยภูมิจากเชื้อราที่เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมศัตรูพืช
7 การศึกษากลไกของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สูตรสำเร็จเพื่อเพิ่มผลผลิตผัก
8 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย :
ปี พ.ศ. 2553
9 Effect of Entomopathogenic nematodes combinig with other microbials and plant extracts in controlling diamond back moth larva
10 Protein-rich pea flour and its combination in controlling stored product insects, Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากพืชป่าในประเทศไทยเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช
12 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการพัฒนาแบคทีเรียในไส้เดือนฝอยเพื่อกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2550
13 งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
14 งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
15 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเรื่องการพัฒนาแบคทีเรียในไส้เดือนฝอยเพื่อกำจัดศัตรูพืช
16 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากพืชป่าในประเทศไทยเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษกเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารทุติยภูมิจากเชื้อราที่เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมศัตรูพืช
18 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบส้มจี้ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักSpodoptera litura (Fabricius)(Lepidoptera:Noctuidae)
ปี พ.ศ. 2548
19 โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก
ปี พ.ศ. 2547
20 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชที่มีต่อไร Tetranychus truncatus Ehara และการวิเคราะห์ปฏิกิริยาของเอนไซม์ทำลายพิษ
21 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารพิษทีได้จากการเลี้ยงเชื้อรา Hirsutella thompsonii
ปี พ.ศ. 2545
22 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
23 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2541
24 การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและรูปแบบของเชื้อรา Hirsutella thompsonii var. synnematosa เพื่อใช้ควบคุมไรศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
25 การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและรูปแบบของเชื้อรา Hirsutella thompsonii var. synnematosa เพื่อใช้ควบคุมไรศัตรูพืชในประเทศไทย
26 โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
27 โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2
28 ศัตรูกุหลาบและการป้องกันกำจัด
29 หนอนแมลงวันชอนดอกกล้วยไม้
30 การควบคุมไรแดง Tetranychus hydrangeae Pritchard & Baker โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2538
31 การควบคุมไรแดง Tetranychus hydrangeae Pritchard & Baker โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2533
32 ไรสนิมส้มในประเทศไทย
33 Morphology of Plant Galls Indiced by Eriophyid Mite on Several Species of Plants in Thailand.
ปี พ.ศ. 2532
34 Morphology of Plant Galls Indiced by Eriophyid Mite on Several Species of Plants in Thailand.
ปี พ.ศ. 2531
35 ไรสนิมส้มในประเทศไทย (Prostigmata : Eriophyidae)
ปี พ.ศ. 2528
36 ไรสนิมส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 ไรสนิมส้มในประเทศไทย (Prostigmata : Eriophyidae)
38 ศัตรูกุหลาบและการป้องกันกำจัด
39 หนอนแมลงวันชอนดอกกล้วยไม้